Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Dong Que
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðề thi môn: Sức Bền Vật Liệu.
Học kỳ II, năm học 11-12.
Mã môn học: 1121080.
ðề số: 42. ðề thi có 01 trang.
Thời gian: 90 Phút
Không sử dụng tài liệu.

ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng
Bộ môn Cơ Học

Bài 1: ( 2 ðiểm)
Trục AC hai ñầu ngàm chịu xoắn bởi moment M như hình 1. ðoạn AB có mặt cắt ngang hình tròn ñường
kính D , ñoạn BC có mặt cắt ngang hình vành khăn ñường kính trong d ñường kính ngoài D = 2 d .
Biết G = 8.10 3 kN / cm 2 ; [τ ] = 6 kN / cm 2 ; a = 90 cm ; d = 8cm . Yêu cầu:
1) Xác ñịnh [M ] theo ñiều kiện bền.
2) Vẽ biểu ñồ biểu thị góc xoay của các mặt cắt ngang.
D

C
4

D

A

P

D

M

a

B

a

C

1

3

A
2

d

B

Hình 1.

Hình 2.

Bài 2: (2 ðiểm)
Một hệ gồm 4 thanh giống nhau có chiều dài a , mô ñun ñàn hồi E và diện tích mặt cắt ngang F liên kết
và chịu lực như hình 2. Tính chuyển vị thẳng ñứng của nút A ( ∆ yA ) theo P , a , E , F .
Bài 3: (4 ðiểm)
Dầm AD liên kết và chịu lực như hình 3a, mặt cắt ngang như hình 3b.
Biết [σ ] = 12 kN / cm 2 ; q = 50 kN / m ; a = 0 ,4 m . Yêu cầu:
1) Xác ñịnh phản lực tại các gối và vẽ các biểu ñồ nội lực xuất hiện trong dầm theo q ,a .
2) Xác ñịnh kích thước b của mặt cắt ngang theo ñiều kiện bền về ứng suất pháp.
q
a)

A
a

B

b b b

M=qa2

P=qa
2a

C

D

P
A

b) 2b

a

B

z

a

b

Hình 3.

Hình 4.

Bài 4: (2 ðiểm)
Dầm AB có ñộ cứng chống uốn EJ = const , chịu liên kết như hình 4. Lực P ñặt cách gối A một ñoạn z .
Xác ñịnh phản lực tại gối A theo P ,a , z , EJ .
--------------- Hết --------------Các công thức có thể tham khảo:
yC =

∑ y .F
∑F
Ci

i

i

τ=

3
3
3
n
; J xCN = bh ; J Οx ≈ 0 ,05 d 4 ; J x∆ = bh ; J xC∆ = bh ; J u = J x + a 2 F ; σ = N z ; ∆L = ∑ S Nz ,i ;

12

12

36

F

i =1

Ei Fi

n S
n
N N
N N
Mz ;
M
ρ ϕ = ∑ Mz ,i ; σ = x y ; ∆km = ∑ k m li (Hệ kéo-nén với k m = const trên chiều dài l i );
E i Fi
Jx
Jρ
i =1 E i Fi
i =1 Gi J ρi

n

∆km = ∑ ∫
i =1 li

MkMm
dz (Hệ dầm chịu uốn).
Ei J i

Ghi chú:
- Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm.

Ngày …. tháng …. năm 2012
Duyệt ñề

Ngày 15 tháng 05 năm 2012
Soạn ñề
Lê Thanh Phong

ðÁP ÁN SBVL . Mã môn học: 1121080. ðề số: 42. ðợt thi: Học kỳ II, năm học 11-12. (ðA có 02 trang)
Bài 1: (2 ðiểm)
1) Xác ñịnh [M ] .
Phương trình tương thích biến dạng tại C:
M .a M .a M .a
MC
MC
M
. ------------------------------------------------------ (0,25ñ)
− CBC − CAB +
=0⇒
+
=
AB
4
4
GJ ρ
GJ ρ
GJ ρ
0 ,1.15 d
0 ,1.16 d
0 ,1.16 d 4

15
M ≈ 0 ,4839 M . -------------------------------------------------------------------------------------...
ðề thi môn: Sức Bền Vật Liệu.
ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Học kỳ
II, năm học 11-12.
Khoa Xây Dựng và Cơ Học Ứng Dụng Mã môn học:
1121080.
Bộ môn Cơ Học ðề số:
42. ðề thi có 01 trang.
Thời gian: 90 Phút
Không sử dụng tài liệu
.
Bài 1: ( 2 ðiểm)
Trục AC hai ñầu ngàm chịu xoắn bởi moment M như hình
1. ðoạn AB có mặt cắt ngang hình tròn ñường
kính
D
, ñoạn BC có mặt cắt ngang hình vành khăn ñường kính trong
d
ñường kính ngoài
d2D
=
.
Biết
23
cm/kN10.8G = ;
[
]
2
cm/kN6=
τ
;
cm90a
=
;
cm8d
=
. Yêu cầu:
1) Xác ñịnh
[
]
M
theo ñiều kiện bền.
2) Vẽ biểu ñồ biểu thị góc xoay của các mặt cắt ngang.
Bài 2
: (2 ðiểm)
Một hệ gồm 4 thanh giống nhau chiều dài
a
, mô ñun ñàn hồi
E
và diện tích mặt cắt ngang
F
liên kết
và chịu lực như hình
2. Tính chuyển vị thẳng ñứng của nút A (
yA
) theo
F,E,a,P
.
Bài 3
: (4 ðiểm)
Dầm AD liên kết và chịu lực như hình
3a, mặt cắt ngang như hình 3b.
Biết
[
]
2
cm/kN12
=
σ
;
m/kN50q
=
;
m4,0a
=
. Yêu cầu:
1) Xác ñịnh phản lực tại các gối và vẽ các biểu ñồ nội lực xuất hiện trong dầm theo
a
,
q
.
2) Xác ñịnh kích thước
b
của mặt cắt ngang theo ñiều kiện bền về ứng suất pháp.
Bài 4
: (2 ðiểm)
Dầm AB có ñộ cứng chống uốn
constEJ
=
, chịu liên kết như hình 4. Lực
P
ñặt cách gối A một ñoạn
z
.
Xác ñịnh phản lực tại gối A theo
EJ,z,a,P
.
--------------- Hết ---------------
Các công thức có thể tham khảo:
=
i
iCi
C
F
F.y
y
;
bh
J
3
CN
x
=
;
4
x
d05,0J
Ο
;
bh
J
3
x
=
;
bh
J
3
xC
=
;
FaJJ
xu
2
+=
;
F
N
z
=
σ
;
=
=
n
1i
ii
i,Nz
FE
S
L
;
ρτ
ρ
J
M
z
=
;
=
=
n
1i
ii
i,Mz
JG
S
ρ
ϕ
;
y
J
M
x
x
=
σ
;
=
=
n
1i
i
ii
mk
km
l
FE
NN
(Hệ kéo-nén với
const
FE
NN
ii
mk
=
trên chiều dài
i
l
);
=
=
n
1i
li
ii
mk
km
dz
JE
MM
(Hệ dầm chịu uốn).
Ghi chú:
- Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm.
Ngày …. tháng …. năm 2012 Ngày 15 tháng 05 năm 2012
Duyệt ñề Soạn ñề
Lê Thanh Phong
Hình
3.
z
a
P
B
A
b)
a)
b
b
b
b
2b
a
2a
a
q
M=qa
2
P=qa
D
C
B
A
Hình
4.
Hình
1.
C
A
a
a
M
D
D
d
B
D
C
B
A
P
1
4
3
2
Hình
2.
Đề thi sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi sức bền vật liệu - Người đăng: Dong Que
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi sức bền vật liệu 9 10 471