Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thiết kế hệ thống số

Được đăng lên bởi maitrang-hn9x-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ
Thời gian: 45 phút
Chương trình được viết và mô phỏng trên phần mềm Active HDL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop D-FF đồng bộ tín hiệu reset.
Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop D-FF không đồng bộ tín hiệu reset.
Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop JK-FF đồng bộ tín hiệu reset.
Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop JK-FF không đồng bộ tín hiệu reset.
Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop RS-FF đồng bộ tín hiệu reset.
Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop RS-FF không đồng bộ tín hiệu reset.
Thiết kế và mô phỏng mạch có 3 đầu vào A,B,C khi hai đầu vào mang giá trị
bằng một thì đầu ra mang giá trị bằng 1.
8. Thiết kế và mô phỏng mạch ba trạng thái.
9. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74139(viết bằng lệnh song
song).
10. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74139(viết bằng lệnh nối tiếp).
11. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74138(viết bằng lệnh song
song).
12. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74138(viết bằng lệnh nối
tiếp).
13. Thiết kế và mô phỏng mạch đếm tiến với Kđ bất kì.
14. Thiết kế và mô phỏng mạch đếm lùi với Kđ bất kì.
15. Thiết kế và mô phỏng bộ ghép kênh 4-1.
16. Thiết kế và mô phỏng bộ ghép kênh 8-1.
17. Thiết kế và mô phỏng bộ phân kênh 1-4.
18. Thiết kế và mô phỏng bộ phân kênh 1-8.
19. Viết chương trình mô phỏng thanh ghi có độ dài 4 bit.
20. Viết phương trình thiết kế và mô phỏng bộ cộng n bit.
21. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng chuyển mã BCD sang mã 7 thanh.
22. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng chuyển mã BCD sang mã thập phân.
23. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng chuyển mã hex sang mã 7 thanh.
24. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng kiểm tra tính chẵn lẽ của chuỗi n bit.
25. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng thực hiện bộ ALU 8 bit và tín hiệu điều
khiển có chức năng sau:
a. Thực hiện phép cộng khi đầu vào nhận giá trị “00”.
b. Thực hiện phép trừ khi đầu vào nhận giá trị “01”.
c. Thực hiện phép toán AND khi đầu vào điều khiển nhận giá trị “10”
d. Thực hiện phép OR khi đầu vào nhận giá trị “11”.
26. Viết chương trình thiết kế bộ đếm số số 1 trong chuỗi đầu vào 8 bit.
27. Viết chương trình thiết kế bộ đếm số số 0 trong chuỗi đầu vào 8 bit
28. Thiết kế và mô phỏng bộ chia tần số với hệ số chia bất kì.
29. Thiết kế bộ mã hóa 3-8.
30. Thiết kế bộ mã hóa 8-3.
31. Thiết kế và mô phỏng mạch tìm mã bù 2 của một số.

...
ĐỀ THI MÔN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ
Thời gian: 45 phút
Chương trình được viết và mô phỏng trên phần mềm Active HDL.
1. Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop D-FF đồng bộ tín hiệu reset.
2. Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop D-FF không đồng bộ tín hiệu reset.
3. Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop JK-FF đồng bộ tín hiệu reset.
4. Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop JK-FF không đồng bộ tín hiệu reset.
5. Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop RS-FF đồng bộ tín hiệu reset.
6. Thiết kế và mô phỏng Flip-Flop RS-FF không đồng bộ tín hiệu reset.
7. Thiết kế và mô phỏng mạch có 3 đầu vào A,B,C khi hai đầu vào mang giá trị
bằng một thì đầu ra mang giá trị bằng 1.
8. Thiết kế và mô phỏng mạch ba trạng thái.
9. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74139(viết bằng lệnh song
song).
10. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74139(viết bằng lệnh nối tiếp).
11. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74138(viết bằng lệnh song
song).
12. Viết chương trình và mô phỏng chức năng của IC 74138(viết bằng lệnh nối
tiếp).
13. Thiết kế và mô phỏng mạch đếm tiến với K
đ
bất kì.
14. Thiết kế và mô phỏng mạch đếm lùi với K
đ
bất kì.
15. Thiết kế và mô phỏng bộ ghép kênh 4-1.
16. Thiết kế và mô phỏng bộ ghép kênh 8-1.
17. Thiết kế và mô phỏng bộ phân kênh 1-4.
18. Thiết kế và mô phỏng bộ phân kênh 1-8.
19. Viết chương trình mô phỏng thanh ghi có độ dài 4 bit.
20. Viết phương trình thiết kế và mô phỏng bộ cộng n bit.
21. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng chuyển mã BCD sang mã 7 thanh.
22. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng chuyển mã BCD sang mã thập phân.
23. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng chuyển mã hex sang mã 7 thanh.
24. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng kiểm tra tính chẵn lẽ của chuỗi n bit.
25. Viết chương trình thiết kế và mô phỏng thực hiện bộ ALU 8 bit và tín hiệu điều
khiển có chức năng sau:
a. Thực hiện phép cộng khi đầu vào nhận giá trị “00”.
b. Thực hiện phép trừ khi đầu vào nhận giá trị “01”.
c. Thực hiện phép toán AND khi đầu vào điều khiển nhận giá trị “10”
d. Thực hiện phép OR khi đầu vào nhận giá trị “11”.
26. Viết chương trình thiết kế bộ đếm số số 1 trong chuỗi đầu vào 8 bit.
27. Viết chương trình thiết kế bộ đếm số số 0 trong chuỗi đầu vào 8 bit
28. Thiết kế và mô phỏng bộ chia tần số với hệ số chia bất kì.
29. Thiết kế bộ mã hóa 3-8.
30. Thiết kế bộ mã hóa 8-3.
31. Thiết kế và mô phỏng mạch tìm mã bù 2 của một số.
Đề thi thiết kế hệ thống số - Người đăng: maitrang-hn9x-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi thiết kế hệ thống số 9 10 98