Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thiết kế xưởng cán

Được đăng lên bởi namhaia1k34
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Nhiệm vụ
1- In bản vẽ tổng thể A0 gồm có 03 hình chiếu: đứng, nằm, cạnh và hình chiều trục đo, gồm cả
khung tên có ghi rõ tên nhiệm vụ?
2- Đỗi với mỗi người
- In bảnvẽ tổng thể A3 gồm 03 hình chiếu và hình trục đo, gồm cả khung tên có ghi rõ tên
nhiệm vụ.
- 01 bảnvẽ chi tiết A4 tự chọn 01 chi tiết (không trùng nhau trong nhóm), ghi rõ kích thước,
dung sai trên bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật (vật liệu, độ nhám, độ cứng…), khung tên
Đóng ghim:
1- Đềbài
2- Giới thiệu chung về nhiệm vụ của mỗi người, các thông số chính thiết kế, nguyên lý làm việc
3- Bản vẽ đi kèm
Sau khi tập hợp tất cả các phần, nhóm trưởng tổng hợp thành 01 file và nộp lại cho thày vào hôm thi.

2
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

ĐỀ THI 1
Họ và tên SV: ……………………………, MSSV:………………
Học phần: Cơ sở thiết kế xưởng cán………………………………………Mã HP: MSE5811.
Bài thi [ ] giữa kỳ [X] cuối kỳ…………………..Năm học: 2014-2015, Ngày thi:
Điểm của bài thi

Xét duyệt của bộ môn

Chữ ký của (các) cán bộ chấm thi

Tờ …./….
Câu 1. (5đ): Thiết kế tổng thể

Thiết kế sơ đồ khối nhà xưởng cán thép hình liên tục qui mô 650 nghìn tấn/năm. Sản phẩm
thép vằn D10.
Câu 2. (5đ): Thiết kế theo nhóm

Xây dựng mô hình máy cắt, máy đóng bó, hệ thống block

3
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

ĐỀ THI 2
Họ và tên SV: ……………………………, MSSV:………………
Học phần: Cơ sở thiết kế xưởng cán………………………………………Mã HP: MSE5811.
Bài thi [ ] giữa kỳ [X] cuối kỳ…………………..Năm học: 2014-2015, Ngày thi:
Điểm của bài thi

Xét duyệt của bộ môn

Chữ ký của (các) cán bộ chấm thi

Tờ …./….
Câu 1. (5đ): Thiết kế tổng thể

Thiết kế sơ đồ khối nhà xưởng cán thép hình liên tục qui mô 650 nghìn tấn/năm. Sản phẩm
thép vằn D10.
Câu 2. (5đ): Thiết kế theo nhóm

Xây dựng mô hình sàn con lăn dẫn phôi, hệ thống làm nguội (quenching)

4
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

ĐỀ THI 3
Họ và tên SV: ……………………………, MSSV:………………
Học phần: Cơ sở thiết kế xưởng cán………………………………………Mã HP: MSE5811.
Bài thi [ ] giữa kỳ [X] cuối kỳ…………………..Năm học: 2014-2015, Ngày thi:
Điểm của bài thi

Xét duyệt của bộ môn

Chữ ký của (các) cán bộ chấm thi

Tờ …./….
Câu 1. (5đ): Thiết kế tổng thể

Thiết kế sơ đồ khối nhà xưởng cán thép hình liên tục qui mô 650 nghìn tấn/năm. Sản phẩm
thép vằn D10.
Câu 2. (5đ): Thiết kế theo nhóm

Xây dựng mô hình giá cán đứng nằm xen kẽ (14 giá).

5
VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

ĐỀ THI 4
Họ và tên SV: ……………………………, MSSV:………………
Học phần: Cơ sở thiết kế xưởng cán………………………………………Mã HP: MSE5811.
Bài thi [ ] giữa kỳ [X] cuối kỳ…………………..Năm học: 2014-2015, Ngày thi:
Điểm của bài thi

X...
1
Nhiệm vụ
1- In bn v tng th A0 gm có 03 hình chiếu: đứng, nm, cnh và hình chiu trc đo, gồm c
khung tên có ghi rõ tên nhim v?
2- Đỗi vi mi người
- In bnv tng th A3 gm 03 hình chiếu và hình trc đo, gồm c khung tên có ghi rõ tên
nhim v.
- 01 bnv chi tiết A4 t chn 01 chi tiết (không trùng nhau trong nhóm), ghi rõ kích thước,
dung sai trên bn v, yêu cu k thut (vt liệu, độ nhám, độ cứng…), khung tên
Đóng ghim:
1- Đềbài
2- Gii thiu chung v nhim v ca mi người, các thông s chính thiết kế, nguyên làm vic
3- Bn v đi kèm
Sau khi tập hợp tất cả các phần, nhóm trưởng tổng hợp thành 01 file và nộp lại cho thày vào hôm thi.
Đề thi thiết kế xưởng cán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thiết kế xưởng cán - Người đăng: namhaia1k34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi thiết kế xưởng cán 9 10 772