Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)

Được đăng lên bởi Phong Nhat Huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THUỶ
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: ĐTT - LT 07
Hình thức thi: (Viết)
Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày công dụng, cấu tạo của rơ le dòng điện và rơ le điện áp?
Nêu các đặc điểm để phân biệt hai loại rơ le này?
Câu 2: (4 điểm)
Nêu các yêu cầu và các chức năng điều khiển nồi hơi trên tàu thủy?
Trình bày chức năng tự động đốt lò?
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn)

…………, ngày …. tháng … năm 2012
DUYỆT

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

TIỂU BAN RA ĐỀ

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012)
NGHỀ: ĐIỆN TÀU THUỶ
MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
Mã đề thi: ĐTT - LT 07
Hình thức thi: (Viết)
Thời gian: 150 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
Trình bày công dụng, cấu tạo của le dòng điện le điện áp?
Nêu các đặc điểm để phân biệt hai loại rơ le này?
Câu 2: (4 điểm)
Nêu các yêu cầu các chức năng điều khiển nồi hơi trên tàu thủy?
Trình bày chức năng tự động đốt lò?
Câu 3: (3 điểm) (Câu tự chọn, do các trường biên soạn)
…………, ngày …. tháng … năm 2012
DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) - Người đăng: Phong Nhat Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) 9 10 847