Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn Vật liệu học

Được đăng lên bởi Hùng Lê
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 9 lần
1
ÑEÂÀ THI TRAÉC NGHIEÄM
Moân hoïc VAÄT LIEÄU HOÏC
1-Vaät lieäu hoïc laø moân khoa hoïc khaûo saùt
a-Söï hình thaønh caùc caáu truùc khaùc nhau trong vaät lieäu
b-Quy luaät thay ñoåi caùc tính chaát cuûa vaät lieäu
c-Caáu truùc vaø moái quan heä vôùi caùc tính chaát cuûa vaät lieäu
d-Caùc nguyeân lyù cô baûn cuaû vaät lieäu
2-Vì sao vaät lieäu kim loaïi laø nhoùm vaät lieäu söû duïng roäng raõi nhaát trong kyõ thuaät?
a-Vì chuùng deã cheá taïo b-Vì chuùng coù cô tính toång hôp ïcao
c-Vì chuùng deã taïo hình d-Vì chuùng coù ñoä beàn cao
3-Caùc nhoùm vaät lieäu chính söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp laø:
a-Vaät lieäu kim loaïi vaø vaät lieäu polyme b-Vaät lieäu ceramic, polyme vaø compozit
c-Vaät lieäu kim loaïi vaø ceramic d-Vaät lieäu kim loaïi, ceramic,polyme vaø compozit
4-Vaät lieäu kim loaïi goàm:
a-Caùc kim loaïi coù trong thieân nhieân
b-Caùc kim loaïi vaø hôïp kim mang caùc tính chaát ñaëc tröng cuûa kim loaïi
c-Caùc hôïp kim töø caùc nguyeân toá khaùc nhau
d-Caùc hôïp kim vaø caùc hôïp chaát cuûa chuùng
5-Kim loaïi laø:
a-Caùc nguyeân toá hoùa hoïc khoâng phaûi laø aù kim
b-Caùc chaát daãn ñieän toát
c-Nhöõng vaät theå deã bieán daïng deûo, daãn ñieän vaø daãn nhieät toát, coù aùnh kim ñaëc tröng
d-Nhöõng vaät theå coù aùnh kim vaø deã bieán daïng
6-Lieân keát kim loaïi trong vaät lieäu laø lieân keát ñöôïc taïo ra:
a-Giöõa caùc ion döông vaø caùc ñieän töû b-Giöõa khí ñieän töû töï do vaø caùc ion döông
c-Giöõa caùc proton vaø ñieän töû töï do d-Giöõa caùc nguyeân töû trong kim loaïi
7-Lieân keát ion trong vaät lieäu laø do:
a-Töông taùc giöõa caùc ion taïo thaønh b-Löïc huùt giöõa caùc ion taïo thaønh
c-Löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc ion döông vaø ion aâm
d-Löïc huùt vaø löïc ñaåy giöõa caùc ion
8-Khi taêng nhieät ñoä, ñieän trôû cuûa vaät lieäu kim loaïi thay ñoåi nhö theá naøo?
a-Giaûm tuyeán tính b-Giaûm theo haøm soá muõ
c-Taêng theo haøm soá muõ d-Taêng tuyeán tính
9-Kim loaïi naøo coù ñoä daãn ñieän cao nhaát?
a-Cu b-Ag c-Au d-Al
10-Trong maãu ñoàng (Cu) nguyeân chaát coù caùc daïng lieân keát sau:
a-Kim loaïi vaø ñoàng hoùa trò b-ion vaø ñoàng hoùa trò
c-Kim loaïi vaø lieân keát ion d-Kim loaïi
11-Maïng tinh theå laø:
a-Maïng cuûa caùc nguyeân töû trong tinh theå
b-Moâ hình khoâng gian moâ taû saép xeáp cuûa chaát ñieåm trong tinh theå
c-Moâ hình moâ taû quy luaät hình hoïc cuûa tinh theå
d-Maïng cuûa caùc nguyeân töû hoaëc phaân töû trong vaät lieäu
12-OÂ cô sôû cuûa maïng tinh theå laø:
a-Khoái theå tích nhoû nhaát coù caùch saép xeáp chaát ñieåm ñaïi dieän cho maïng tinh theå
b-Ñôn vò theå tích cuûa maïng tinh theå
c-Khoái theå tích nhoû nhaát cuûa maïng tinh theå
d-Khoái theå tích ñeå nghieân cöùu quy luaät saép xeáp trong tinh theå
Đề thi trắc nghiệm môn Vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm môn Vật liệu học - Người đăng: Hùng Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn Vật liệu học 9 10 119