Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và bài tập vi xử lý giữa kỳ

Được đăng lên bởi woasinhton
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐHQG TPHCM–ĐH Bách Khoa
Khoa Đ-ĐT–BM Điện Tử
Đáp án của Đề thi HK 2 – NH:2011-2012
Chữ ký giám thị
Môn: Vi xử lý – Mã MH:402030
Ngày thi: 22/06/2012 – Thời gian làm bài: 110 phút
Đề có 6 trang và SV làm trực tiếp trên đề.
Tổng số câu là 9, tổng số điểm là 11, và SV chỉ cần làm đạt 10.
(SV được sử dụng tài liệu của mình,
SV KHÔNG được dùng PC, Laptop, iPad và PC Tablet)
Họ và tên SV: __________________________ MSSV: ____________ Nhóm: ______
Bộ môn Điện Tử duyệt
GV ra đề

Điểm

Hồ Trung Mỹ
Câu 1: (1 đ)
Cho trước mạch giải mã địa chỉ của hệ thống dùng VXL 8051:

a) Xác định vùng địa chỉ của các SRAM: (0.75 đ)
 Vùng địa chỉ của SRAM thứ nhất (U1): 0800H–0FFFH
 Vùng địa chỉ của SRAM thứ hai (U2): 3000H–37FFH
b) Viết các lệnh 8051 để chép 1 byte từ địa chỉ đầu của SRAM thứ nhất vào byte có địa chỉ cuối của
SRAM thứ hai (0.25đ):
MOV DPTR,#0800H
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#37FFH
MOVX @DPTR, A

VXL_Đáp án của đề Thi HK_AY1112-S2_trang 1/8

Câu 2: (1.5 đ)
Điền vào các chỗ trống trong cột địa chỉ ROM chương trình, cột mã máy và cột các cách địa chỉ:
Địa chỉ
Cách định địa chỉ của toán hạng
Lệnh 8051
ROM (hex) Mã máy (hex)
thứ nhất
thứ hai
0000
0003
0005
0008
000A
000C
000D
000F
0011

75
7D
12
80
C0
00
DD
D0
22

81
80
00
FE
05

40
0A

FD
05

ORG 0
MOV SP, #40H
MOV R5, #80H
LCALL DELAY
SJMP $
DELAY: PUSH 5
AGAIN: NOP
DJNZ R5,AGAIN
POP
5
RET
END

Trực tiếp
Thanh ghi
Dài
Tương đối

Tức thời
Tức thời

Câu 3: (1.5 đ)
a) (1 đ) Viết chương trình con hợp ngữ 8051 có tên là SS4bit để so sánh 4 bit cao và 4 bit thấp của
thanh ghi A, sau khi gọi chương trình con này thì nội dung của thanh ghi A vẫn nhu cũ. Kết quả so sánh
tác động đến R7 theo quy ước sau:
 4 bit cao của A < 4 bit thấp của A thì R7 = 01H
 4 bit cao của A = 4 bit thấp của A thì R7 = 02H
 4 bit cao của A > 4 bit thấp của A thì R7 = 04H
b) (0.5 đ) Viết đoạn chương trình hợp ngữ 8051 đọc liên tục giá trị ở cổng P0 và dùng chương trình con
SS4bit để so sánh 4 bit cao và 4 bit thấp của P0 rồi xuất kết quả ra cổng P1. Đầu đoạn chương trình
này ta phải gán trị SP để cho stack có thể cất dữ liệu vào stack từ địa chỉ 30H.
Bài giải.
b)
a)SS4bit:
PUSH
MOV
ANL
MOV
MOV
SWAP
ANL
CJNE

ACC
R1,A
A,#0FH
B,A
A,R1
A
A,#0FH
A,B, ANEB

AGTB:

ORG 0
MOV
SP,#2FH
MOV
P0,#0FFH

MOV R7, #4
SJMP DONE
ALTB:

LOOP:
MOV

R7, #1

POP
RET

ACC

DONE:

MOV
ACALL
MOV
SJMP

A,P0
SS4bit
P1,R7
LOOP

AEQ:
MOV R7, #2
SJMP DONE
ANEB:
JC

ALTB

Câu 4: (1.5 đ)
Viết chương trình con hợp ngữ 8051 có tên là Menu_R0 thực hiện các phép tính sau theo nội dung ...
VXL_Đáp án ca đề Thi HK_AY1112-S2_trang 1/8
ĐHQG TPHCMĐH Bách Khoa
Khoa Đ-ĐT–BM Đin T
Đim
Đáp án ca Đề thi HK 2 – NH:2011-2012
Môn:
Vi x lý – Mã MH:402030
Ngày thi:
22/06/2012 – Thi gian làm bài: 110 phút
Đề có 6 trang và SV làm trc tiếp trên đề.
Tng s câu là 9, tng s đim là 11, và SV ch cn làm đạt 10.
(SV được s dng tài liu ca mình,
SV KHÔNG được dùng PC, Laptop, iPad và PC Tablet)
Ch ký giám th
H và tên SV: __________________________ MSSV: ____________ Nhóm: ______
B môn Đin T duyt GV ra đề
H Trung M
Câu 1:
(1 đ)
Cho trước mch gii mã địa ch ca h thng dùng VXL 8051:
a) Xác định vùng địa ch ca các SRAM: (0.75 đ)
Vùng địa ch ca SRAM th nht (U1): 0800H–0FFFH
Vùng địa ch ca SRAM th hai (U2): 3000H–37FFH
b) Viết các lnh 8051 để chép 1 byte t địa ch đầu ca SRAM th nht vào byte có địa ch cui ca
SRAM th hai (0.25đ):
MOV DPTR,#0800H
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#37FFH
MOVX @DPTR, A
Đề thi và bài tập vi xử lý giữa kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và bài tập vi xử lý giữa kỳ - Người đăng: woasinhton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi và bài tập vi xử lý giữa kỳ 9 10 580