Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn dung sai lắp ghép và kỹ thật đo

Được đăng lên bởi hung95-tl
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3335 lần   |   Lượt tải: 26 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
THỜI GIAN: 90 PHÚT

ĐỀ 1:
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø48H7/f7
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ Ø48,027 mm thì chi tiết lỗ đó đạt yêu
cầu hay không? Vì sao? (0,5đ)
Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ:

a)Xác định dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (0,5đ)
b)Xác định dung sai độ đồng trục của mặt A và mặt B. (0,5đ)
c)Chọn mặt chuẩn khi kiểm tra độ đồng trục. (0,5đ)
d)Xác định giá trị độ nhám của mặt A và mặt B. (0,5đ)
e)Ghi ký hiệu dung sai và nhám trên bản vẽ. (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm) Cho lắp ghép biết DN = dN = 25mm; Nmax = 41m; Nmin = 7m.
a)Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép. (0,5đ)
b)Xác định sai lệch giới hạn & dung sai kích thước lỗ, trục. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. (1,0đ)
Câu 4: (2 điểm) Cho kích thước 20G7
a)Để kiểm tra kích thước này ta dùng calíp nút hay calíp hàm. (0,5đ)
b)Xác định kích thước đầu q & kq của calíp. (0,5đ)
c)Vẽ hình calíp. (0,5đ)
d)Trình bày phương pháp sử dụng calíp. (0,5đ)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2011
KHOA CƠ KHÍ

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thành Lâm

ĐÁP ÁN
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
ĐỀ 1:
Câu 1:
Theo đề bài ra ta có lắp ghép Ø48H7/f7
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của lỗ & trục:
Lỗ Ø48H7: Tra bảng 1.14 Tr.18 (tập BTDSLG) ta có ES = + 25m; EI = 0
Trục Ø48f7: Tra bảng 1.27 Tr.39 (tập BTDSLG) ta có es = – 25m ; ei = – 50m
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai chi tiết lỗ & trục:
Đổi m thành mm: ES = + 25m = 0,025mm; EI = 0
es = – 25m = – 0,025mm ; ei = – 50m = – 0,050mm
Tính KTGH & DS kích thước lỗ (Dmax; Dmin;
TD):
Dmax = DN + ES = 48 + 0,025 = 48,025(mm)
Dmin = DN + EI = 48 + 0 = 48(mm)
TD = ES – EI = 0,025 – 0 = 0,025(mm)
Tính KTGH & DS kích thước trục (dmax; dmin;
Td):
dmax = dN + es = 48 + (– 0,025) = 47,975(mm)
dmin = dN + ei = 48 + (– 0,050) = 47,950(mm)
Td = es – ei = (– 0,025) – (– 0,050) =
0,025(mm)
c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp
ghép: Hình bên
-Nhìn sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép ta biết đây là lắp ghép lỏng vì
miền dung sai của chi tiết lỗ nằm phía trên miền dung sai của chi tiết trục.
d)Đây là lắp ghép lỏng, ta tính các giá trị độ hở giới hạn, độ hở trung bình và
dung sai lắp ghép...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ KỸ THUẬT ĐO
THỜI GIAN: 90 PHÚT
ĐỀ 1:
Câu 1: (3 điểm) Cho lắp ghép Ø48H7/f7
a)Tra bảng tìm sai lệch giới hạn của trục và lỗ. (0,5đ)
b)Tính kích thước giới hạn, dung sai trục và lỗ. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ lắp ghép và cho biết mối ghép thuộc loại nào? (1,0đ)
d)Tính các giá trị độ hở, độ dôi, dung sai lắp ghép. (0,5đ)
e)Nếu người thợ gia công đạt kích thước lỗ Ø48,027 mm thì chi tiết lỗ đó đạt yêu
cầu hay không? Vì sao? (0,5đ)
Câu 2: (3 điểm) Cho chi tiết như hình vẽ:
a)Xác định dung sai độ trụ của mặt A và mặt B. (0,5đ)
b)Xác định dung sai độ đồng trục của mặt A và mặt B. (0,5đ)
c)Chọn mặt chuẩn khi kiểm tra độ đồng trục. (0,5đ)
d)Xác định giá trị độ nhám của mặt A và mặt B. (0,5đ)
e)Ghi ký hiệu dung sai và nhám trên bản vẽ. (1,0đ)
Câu 3: (2 điểm) Cho lắp ghép biết D
N
= d
N
= 25mm; N
max
= 41m; N
min
= 7m.
a)Chọn kiểu lắp tiêu chuẩn cho lắp ghép. (0,5đ)
b)Xác định sai lệch giới hạn & dung sai kích thước lỗ, trục. (0,5đ)
c)Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép. (1,0đ)
Câu 4: (2 điểm) Cho kích thước 20G7
a)Để kiểm tra kích thước này ta dùng calíp nút hay calíp hàm. (0,5đ)
b)Xác định kích thước đầu q & kq của calíp. (0,5đ)
c)Vẽ hình calíp. (0,5đ)
d)Trình bày phương pháp sử dụng calíp. (0,5đ)
(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU)
TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2011
KHOA CƠ KHÍ GIÁO VIÊN
Nguyễn Thành Lâm
Đề thi và đáp án môn dung sai lắp ghép và kỹ thật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi và đáp án môn dung sai lắp ghép và kỹ thật đo - Người đăng: hung95-tl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn dung sai lắp ghép và kỹ thật đo 9 10 853