Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn Nguyên Lý Máy

Được đăng lên bởi vn22295
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Quốc gia Tp. HCM
Trường Đại học Bách Khoa
Khoa Cơ khí
Bộ môn Thiết kế máy

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM 2012-2013
MÔN NGUYÊN LÝ MÁY
Ngày thi: 09 / 6 / 2013; Thời gian: 90 phút
Sinh viên không được sử dùng tài liệu

Câu 1: 4 điểm
Xét cơ cấu vẽ Ellipse như Hình 1. Vận tốc khâu 1 là
hằng số và:

z4

z2

z '4

M4

v 1 = v ≡ const ; HA ⊥ HB; AB = l ; ∠HAB = 60o
a. Hãy xác định độ lớn và chiều của vận tốc góc khâu
r
2 và vận tốc khâu 3: ω 2 , v3 .

z '2

b. Hãy xác định độ lớn và chiều của gia tốc góc khâu
r
2 và gia tốc khâu 3: ε 2 , a3 .
MC

3

zc

z1

B

z '3
z3

2
1
0
H

A

r
v1
Hình 1

Hình 2
Câu 3: Chọn 1 trong 2 câu sau đây để làm,
Chọn lựa 1: 2 điểm
Tính bậc tự do của cơ cấu trên Hình 3 (Xác định rõ
số khâu động, số khớp của mỗi loại, số bậc tự do
thừa, ràng buộc thừa, ràng buộc trùng nếu có).

Câu 2: 4 điểm
Xét hệ thống bánh răng như Hình 2. Biết:

z1 = 60; z 2 = 20; z '2 = 25; z3 = 120; z '3 = 60;
z 4 = 20; z '4 = 40; z c = 50;

Tải (ngoại lực) chỉ là các moment tác dụng trên các
trục bánh răng 4 và trục cần c (Hình 2):
M 4 = 20 Nm; M C = 30 Nm .
Tính:
a. Các tỉ số truyền

ω
ω
ω
i4c = 4 ; ic1 = c ; i41 = 4
ωc
ω1
ω1
b. Moment thay thế cho các ngoại lực đặt trên trục
bánh răng 1.

Hình 3
Chọn lựa 2: 2 điểm
Tìm độ dịch dao cần thiết để cắt bánh răng trụ răng
thẳng có số răng Z = 14 bằng dao phay lăn răng mà
không bị cắt chân răng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ra đề thi

Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Phạm Huy Hoàng

TS. Bùi Trọng Hiếu

Đáp án Nguyên lý máy – HK2 năm 2012 – 2013
1. Bài 1:
a.
Cách 1:

// HB

→ r
// HB
r
r
r
vA = vA =
; vB = vB =
2
1
2
3
?
v
r
r
r
vB
= vA
+ vB A
2
2
2 2
1đ
// HB
→
⊥ BA
?
? = lω 2
v
r
r
r
v3 = v B = v B =
3
2

r
vB A =
2 2

p

↓

a1=a2

b3=b2

0,5 đ

0,5 đ

v
3

⊥ AB (

⊥ AB

)
⇒ ω 2 = v B2 A2
2v
=
AB
3l

2v
3

0,5 đ

Cách 2:
P là tâm vận tốc tức thời trong chuyển động tương đối giữa khâu 2 và
giá 0, nên cũng là tâm vận tốc/tâm quay tức thời của khâu 2.

3
B

∞

P 02

03
23

→
r
r
1đ
vA = vA =
⇒ ω 2 = v A2
2
v
2
2
v
=
AP
3l

0

∞

∞
P

3
B

↓
r
r
r
v3 = v B = v B =
v
3
2
PB.ω 2 =
3

20,5 đ

1
A

1

2

0
H

A

12

r
v1

1đ
01

∞

b.

// HB

π ≡ a2 ≡ a1
⊥ AB

0,5 đ

nb2 a 2

b2 ≡ b3

// HB
v
v
v
v
a A = a A = 0; a B = a B =
;
2
1
2
3
?
v
v
v
v
aB
= aA
+
an
+ aτ
2
2
B2 A2
B2 A2
→
// HB
↑↑ BA
⊥ AB
2
4v
?
0
lω22 =
? = lε
3l
// HB (↓)
v
v
v
a3 = a B ...
Đại hc Quc gia Tp. HCM ĐỀ KIM TRA CUI HC K 2 NĂM 2012-2013
Trường Đại hc Bách Khoa MÔN NGUYÊN LÝ MÁY
Khoa Cơ khí Ngày thi: 09 / 6 / 2013; Thi gian: 90 phút
B môn Thiết kế máy
Sinh viên không được s dùng tài liu
Câu 1: 4 đim
Xét cơ cu v Ellipse như Hình 1. Vn tc khâu 1
hng s và:
o
60HAB;B;;
1
=== lAHBHAconstvv
a. Hãy xác định độ ln và chiu ca vn tc góc khâu
2 và vn tc khâu 3:
3
,
2
v
r
ω
.
b. Hãy xác định độ ln chiu ca gia tc góc khâu
2 và gia tc khâu 3:
3
,
2
a
r
ε
.
A
H
B
0
1
3
2
1
v
r
Hình 1
Câu 2: 4 đim
Xét h thng bánh răng như Hình 2. Biết:
;50;40
4
';20
4
;60
3
';120
3
;25
2
';20
2
;60
1
===
=
=
=
=
=
c
zzz
zzzzz
Ti (ngoi lc) ch các moment tác dng trên các
trc bánh răng 4 và trc cn c (Hình 2):
Nm
C
MNmM 30;20
4
=
=
.
Tính:
a. Các t s truyn
1
4
41
;
1
1
;
4
4
ω
ω
ω
ω
ω
ω
=== i
c
c
i
c
c
i
b. Moment thay thế cho các ngoi lc đặt trên trc
bánh răng 1.
1
z
2
'
z
4
z
3
z
2
z
4
'
z
3
'z
c
z
4
M
C
M
Hình 2
Câu 3: Chn 1 trong 2 câu sau đây để làm,
Chn la 1: 2 đim
Tính bc t do ca cơ cu trên Hình 3 (Xác định
s khâu động, s khp ca mi loi, s bc t do
tha, ràng buc tha, ràng buc trùng nếu có).
Hình 3
Chn la 2: 2 đim
Tìm độ dch dao cn thiết để ct bánh răng tr răng
thng s răng Z = 14 bng dao phay lăn răng
không b ct chân răng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người ra đề thi PGS. TS. Phm Huy Hoàng
Trưởng B môn TS. Bùi Trng Hiếu
Đề thi và đáp án môn Nguyên Lý Máy - Trang 2
Đề thi và đáp án môn Nguyên Lý Máy - Người đăng: vn22295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn Nguyên Lý Máy 9 10 786