Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án môn sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi ducquytrinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Boä moân Cô Hoïc

Ñeà thi moân: Sức bền vật liệu.
Maõ moân hoïc: STMA230521
Ñeà soá: 01. Ñeà thi coù 02 trang
Thôøi gian: 90 Phuùt
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (2,5 điểm) Thanh AD tuyệt đối cứng chịu liên kết gối cố định tại D và được giữ bởi hai thanh BE
và CE . Các thanh BE và CE làm cùng vật liệu có môđun đàn hồi E  2,1.104 kN / cm 2 , ứng suất cho phép
   21kN / cm 2 và có cùng diện tích mặt cắt ngang F . Hệ chịu lực và có kích thước như hình 1.
a. Xác định ứng lực trong hai thanh BE và CE .
b. Xác định diện tích mặt cắt ngang F để hai thanh BE và CE cùng bền.
E

4b
Hình 1

q  38kN / m
2m

A

q  20kN / m

A

B

3b

5m

B

1m

b

D

C

1m

P  30 kN

b

Hình 2

1m

Câu 2: (2,5 điểm) Dầm AB mặt cắt ngang không đổi hình chữ T, liên kết, chịu lực và có kích thước như
hình 2. Dầm làm bằng vật liệu có ứng suất cho phép    8kN / cm 2 .
a. Xác định phản lực liên kết tại ngàm B .
b. Vẽ biểu đồ lực cắt Q y , mômen uốn M x phát sinh trong dầm AB.
c. Xác định kích thước mặt cắt ngang của dầm, b , theo điều kiện bền ứng suất pháp.
Câu 3: (1,5 điểm) Trục AC mặt cắt ngang không đổi hình tròn, liên kết, chịu lực và có kích thước như hình
3. Trục làm bằng vật liệu có môđun trượt G  0,84.10 4 kN / cm 2 , ứng suất cho phép    15kN / cm 2 .
a. Vẽ biểu đồ nội lực phát sinh trong trục AC theo M.
b. Xác định đường kính trục, d , theo điều kiện bền. Cho: M  7 kN .m; a  0,3m
c. Với d tìm được, tính góc xoay của mặt cắt tại C so với mặt cắt tại A.
P1
y
M
M
3M
M
z
A
C
A
B
B
C
x
d
2a
a
d
P2
2a
a
Hình 3

Hình 4

Câu 4: (2 điểm) Trục AC mặt cắt ngang không đổi hình tròn được đỡ trên hai ổ lăn tại B và C (bỏ qua ma
sát tại các ổ lăn), trục chịu lực và có kích thước như hình 4. Trục làm bằng thép có ứng suất cho phép
   21kN / cm 2 . Cho: M  4kN .m; a  0,3m; P1  5kN ; P2  2kN .
a. Xác định trị số các thành phần nội lực tại mặt cắt nguy hiểm của trục AC.
b. Xác định đường kính trục, d , theo thuyết bền bốn.
Câu 5: (1,5 điểm) Dầm AB có độ cứng chống uốn EJ  const . Dầm liên kết, chịu lực và có kích thước như

hình 5.
a. Xác định phản lực liên kết tại B .
b. Vẽ biểu đồ mômen uốn phát sinh trong dầm AB .
P

A

2a

C
Hình 5

B
a

Ngày

tháng
năm 2014
Bộ môn Cơ học

Q Sc
N
M
M
 z  z ;  z  x y;    z  ;   y cx
F
Jx
J
J xb

SNz

n
i 1

Ei Fi



;

i 1

i 1

n

k  
i 1

SM z

i

xC 

F

i f ci

n



Ei J xi

i 1


d4
J

J

 0, 05d 4
x
y

64

4...
u 1: (2,5 điểm) Thanh
AD
tuyệt đi cứng chịu liên kết gối cố định tại
D
được giữ bởi hai thanh
BE
CE . Các thanh
BE
CE làm cùng vật liệu môđun đàn hi
24
/10.1,2 cmkNE , ứng suất cho phép
2
/21 cmkN
và có cùng diện tích mặt cắt ngang
F
. Hệ chịu lực có kích thước như hình 1.
a. Xác định ng lc trong hai thanh
BE
CE
.
b. Xác định diện tích mặt cắt ngang
F
để hai thanh
BE
CE cùng bền.
u 2: (2,5 điểm) Dầm
AB
mặt cắt ngang kng đi hình chT, ln kết, chịu lực và có kích thước như
hình 2. Dm làm bằng vật liu có ứng suất cho phép
2
/8 cmkN
.
a. Xác định phản lực liên kết tại ngàm
B
.
b. Vẽ biểu đồ lực cắt
y
Q
, mômen un
x
M
phát sinh trong dầm AB.
c. Xác định kích thước mặt cắt ngang của dầm,
b
, theo điều kiện bền ứng suất pháp.
u 3: (1,5 điểm) Trc
AC
mặt cắt ngang không đổi hình tròn, liên kết, chịu lực và có kích thước như hình
3. Trục làm bằng vật liệu có môđun trượt
24
/10.84,0 cmkNG
, ứng suất cho phép
2
/15 cmkN
.
a. Vẽ biểu đồ nội lực phát sinh trong trục
AC
theo M.
b. Xác định đường kính trục, d , theo điều kiện bền. Cho: mamkNM 3,0;.7
c. Với d tìm được, tính góc xoay ca mặt cắt tại C so với mặt cắt tại A.
u 4: (2 điểm) Trc
AC
mt cắt ngang không đi hình tròn được đtrên hai lăn tại
B
C
(bỏ qua ma
sát tại các lăn), trục chịu lực kích thước n hình 4. Trục làm bằng thép ứng suất cho phép
2
/21 cmkN
. Cho: kNPkNPmamkNM 2;5;3,0;.4
21
.
a. Xác định trị số các thành phần ni lực tại mặt cắt nguy hiểm của trục AC.
b. Xác định đường kính trục,
d
, theo thuyết bền bốn.
u 5: (1,5 điểm) Dầm
AB
đ cứng chống uốn constEJ
. Dầm liên kết, chịu lực và kích thước như
hình 5.
a. Xác định phản lực liên kết tại
B
.
b. Vẽ biểu đồ men uốn phát sinh trong dầm
AB
.
A
C
D
1
1
1
20 /
q kN m
Hình
1
2
P
A
B
Hình
5
a
a2
C
a
2
a
A
B
C
Hình
4
d
M
1
P
2
P
z
y
x
m5
mkNq /38
A
B
30
P kN
b4
b
b
Hình
2
b3
a
2
a
A
B
C
Hình
3
d
M3
M
Ñeà thi moân:
S
ức bền vật liệu
.
Maõ moân hoïc: STMA230521
Ñeà soá: 01. Ñeà thi coù 02 trang
Thôøi gian: 90 Phuùt
Sinh viên không được sử dụng tài liu
ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HCM
Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Boä moân Cô Hoïc
Ngày tháng năm 2014
Bộ môn Cơ học
Đề thi và đáp án môn sức bền vật liệu - Trang 2
Đề thi và đáp án môn sức bền vật liệu - Người đăng: ducquytrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi và đáp án môn sức bền vật liệu 9 10 988