Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Vấn đáp môn cơ chất học chất lỏng.

Được đăng lên bởi Vân Phong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Dẫn giải để có phương trình bảo toàn khối lượng đối với chất lỏng có nén được và k0
nén được
1bDẫn giải để có phương trình bảo tòan động lượng-phương trình Ơ le . Đối với chất
lỏng k0 nén được phương trình sẽ được thu nhận như thế nào
1cTừ 2 câu trên viết hệ phương trình bảo toàn khôi lượng và động lượng cho chất lỏng k0
nén được
Các điều kiện biên thương gặp được viết như thê nào?
Chương 2
2.Viết phương trình năng lượng của chất lỏng lý tưởng trong trường của lực khối có thế
và không phụ thuộc thời gian.
2b. Áp dụng câu trên chứng minh rằng nếu chất lỏng là chất lỏng không nén được chứa
trong bình bất động thì tổng động năng và thế năng của khối chất lỏng không thay đổi
theo thời gian.
3. Diễn giải cách thu nhận hệ phương trình chuyển động của chất lỏng nhớt NavieStocke và phương trình liên tục
3b. Áp dụng câu trên diễn giải cách thu nhận hệ phương trình chuyển động của chất lỏng
nhớt Navie-Stocke và phương trình liên tục đối với chất lỏng không nén được.
3c. Viêt hệ phương trình trên dưới dạng vécto
3d. Viết các điều kiện đầu và điều kiện biên cho bài tóan trên
4.Viết phương trình hao tán năng lượng của chất lỏng nhớt
4b Viết phương trình hao tán năng lượng của chất lỏng nhớt trong trường hợp chất lỏng
nhớt không nén được
Thứ nguyên:
5. Viết thứ nguyên của 3 đại lượng cơ bản
5b. Viêt thứ nguyên của vận tốc, lực, hệ số nhớt, hệ số nhớt động học
6.Phát biểu nội dung Pi định lý
6b. Diễn giải để dẫn đến điều kiện đủ để hai dòng chảy của chất lỏng nhớt không nén
được đồng dạng dưới tác dụng của trọng trường
6c. Diễn giải cách thu nhận phương trình chuyển động của chất lỏng nhớt không nén
được dưới dạng không thứ nguyên trong trường hợp lực khối tác dụng lên chất lỏng là
lực trọng trường.
6d. Chứng minh rằng hai dòng chất lỏng nhớt không có mặt thóang sẽ đồng dạng nêu số
Reinold của hai dòng này bằng nhau.
7. Viết cách thu được công thức của định luật thủy tĩnh
1

8. Viết cách thu được công thức của định luật Acsimet
9. Viết cách thu nhận tích phân Bécnuli
9b. Viết cách thu nhận tích phân Cauchy
9c. Từ hai công thức trên viêt công thức Bécnuli-Ơle
9d. Viết cách thu nhận công thức Torixeli.
10. Chứng minh hàm vecto xóay của chất lỏng có thế bằng 0
10b. Phát biểu định lý Tomson
10c. Chứng minh định lý Lagrangio
10d. Phát biểu định lý Fridman:
10e. Chứng minh định lý Helmhol
11 Thiết lập phương trình cơ bản của chuyển động sóngtrong chất lỏng lý tưởng không
nén được do lực trọng trường gây ra.
11b. Viết phương trình cơ bản của chuyển động sóng, điều kiện biên ...
1.Dẫn giải để có phương trình bảo toàn khối lượng đối với chất lỏng có nén được và k0
nén được
1bDẫn giải để có phương trình bảo tòan động lượng-phương trình Ơ le . Đối với chất
lỏng k0 nén được phương trình sẽ được thu nhận như thế nào
1cTừ 2 câu trên viết hệ phương trình bảo toàn khôi lượng và động lượng cho chất lỏng k0
nén được
Các điều kiện biên thương gặp được viết như thê nào?
Chương 2
2.Viết phương trình năng lượng của chất lỏng lý tưởng trong trường của lực khối có thế
và không phụ thuộc thời gian.
2b. Áp dụng câu trên chứng minh rằng nếu chất lỏng là chất lỏng không nén được chứa
trong bình bất động thì
tổng động năng và thế năng của khối chất lỏng không thay đổi
theo thời gian.
3. Diễn giải cách thu nhận hệ phương trình chuyển động của chất lỏng nhớt Navie-
Stocke và phương trình liên tục
3b. Áp dụng câu trên diễn giải cách thu nhận hệ phương trình chuyển động của chất lỏng
nhớt Navie-Stocke và phương trình liên tục đối với chất lỏng không nén được.
3c. Viêt hệ phương trình trên dưới dạng vécto
3d. Viết các điều kiện đầu và điều kiện biên cho bài tóan trên
4.Viết phương trình hao tán năng lượng của chất lỏng nhớt
4b Viết phương trình hao tán năng lượng của chất lỏng nhớt trong trường hợp chất lỏng
nhớt không nén được
Thứ nguyên:
5. Viết thứ nguyên của 3 đại lượng cơ bản
5b. Viêt thứ nguyên của vận tốc, lực, hệ số nhớt, hệ số nhớt động học
6.Phát biểu nội dung Pi định lý
6b. Diễn giải để dẫn đến điều kiện đủ để hai dòng chảy của chất lỏng nhớt không nén
được đồng dạng dưới tác dụng của trọng trường
6c. Diễn giải cách thu nhận phương trình chuyển động của chất lỏng nhớt không nén
được dưới dạng không thứ nguyên trong trường hợp lực khối tác dụng lên chất lỏng là
lực trọng trường.
6d. Chứng minh rằng hai dòng chất lỏng nhớt không có mặt thóang sẽ đồng dạng nêu số
Reinold của hai dòng này bằng nhau.
7. Viết cách thu được công thức của định luật thủy tĩnh
1
Đề thi Vấn đáp môn cơ chất học chất lỏng. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Vấn đáp môn cơ chất học chất lỏng. - Người đăng: Vân Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi Vấn đáp môn cơ chất học chất lỏng. 9 10 453