Ktl-icon-tai-lieu

đề thi vẽ kĩ thuật

Được đăng lên bởi phamvananh1021-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT

2

1

Câu 1: ( 3 điểm)

Câu 2: (7 điểm)

Cho hai hình chiếu của 1 khối hình học và hình chiếu
của điểm A nằm trên khối hình học đó. Vẽ hình chiếu
thứ 3 và hai 2 hình chiếu còn lại của điểm A.

Cho hai hình chiếu của vật thể. Hãy vẽ các hình biểu
diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt .
3) Mặt cắt.

Câu 1: ( 3 điểm) Cho hai hình chiếu của 1 khối

Câu 2: ( 7 điểm) ) Cho hai hình chiếu của vật

hình học và hình chiếu của điểm A nằm trên khối
hình học đó. Vẽ hình chiếu thứ 3 và hai 2 hình
chiếu còn lại của điểm A.

thể. Hãy vẽ các hình biểu diễn sau:

3

1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt .
3) Mặt cắt.

Câu 2: ( 7 điểm) ) Cho hai hình chiếu của vật thể.
Câu 1: ( 3 điểm) Cho hai hình chiếu của 1 khối hình
học và hình chiếu của điểm A nằm trên khối hình học
đó. Vẽ hình chiếu thứ 3 và hai 2 hình chiếu còn lại của
điểm A.

Hãy vẽ các hình biểu diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt .
3) Mặt cắt.

4
Cho hai hình chiếu của 1 khối hình học và hình chiếu
của điểm A nằm trên khối hình học đó. Vẽ hình chiếu
thứ 3 và hai 2 hình chiếu còn lại của điểm A.

Câu 2: (7 điểm)
Cho hai hình chiếu của vật thể. Hãy vẽ các hình biểu
diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình chiếu trục đo của vật thể

5

Câu 1: ( 3 điểm) Cho hai hình chiếu của 1
khối hình học và hình chiếu của điểm A nằm
trên khối hình học đó. Vẽ hình chiếu thứ 3 và
hai 2 hình chiếu còn lại của điểm A.

Câu 2: ( 7 điểm) ) Cho hai hình chiếu của vật thể.
Hãy vẽ các hình biểu diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình chiếu trục đo.

6

Câu 1: ( 3 điểm) Cho hai hình chiếu của 1 khối

Câu 2: ( 7 điểm) ) Cho hai hình chiếu của vật thể.

hình học và hình chiếu của điểm A nằm trên khối
hình học đó. Vẽ hình chiếu thứ 3 và hai 2 hình
chiếu còn lại của điểm A.

Hãy vẽ các hình biểu diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt
3) Mặt cắt.

7
Câu 1: ( 3 điểm)

Câu 2: (7 điểm)

Cho hai hình chiếu của 1 khối hình học và hình

Cho hai hình chiếu của vật thể. Hãy vẽ các hình biểu diễn

chiếu của điểm A nằm trên khối hình học đó. Vẽ
hình chiếu thứ 3 và hai 2 hình chiếu còn lại của
điểm A.

sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt.
3) Mặt cắt .

8
Câu 1: ( 3 điểm) Cho hai hình chiếu của 1 khối

Câu 2: ( 7 điểm) ) Cho hai hình chiếu của vật thể.

hình học và hình chiếu của điểm A nằm trên khối
hình học đó. Vẽ hình chiếu thứ 3 và hai 2 hình chiếu
còn lại của điểm A.

Hãy vẽ các hình biểu diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt .

3) Mặt cắt.

9
Câu 1: (3 điểm)
Cho hai hình chiếu của 1 khối hình học và hình
chiếu của...
ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT
Câu 1: ( 3 điểm)
Cho hai hình chiếu của 1 khối hình học và hình chiếu
của điểm A nằm trên khối hình học đó. Vẽ hình chiếu
thứ 3 và hai 2 hình chiếu còn lại của điểm A.
Câu 2: (7 điểm)
Cho hai hình chiếu của vật thể. Hãy vẽ các hình biểu
diễn sau:
1) Hình chiếu cạnh.
2) Hình cắt .
3) Mặt cắt.
2
1
đề thi vẽ kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi vẽ kĩ thuật - Người đăng: phamvananh1021-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề thi vẽ kĩ thuật 9 10 43