Ktl-icon-tai-lieu

Đề trắc nghiệm và đáp án môn đo lường và cảm biến

Được đăng lên bởi k18dtdtu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Sơ đồ khối đơn giản của một hệ thống đo lường không điện bao gồm:
a/ Chuyển đổi sơ cấp, mạch lọc nhiễu, mạch khuyếch đại
b/ Chuyển đổi sơ cấp, mạch đo, mạch khuyếch đại
c/ Cảm biến, mạch đo, chỉ thị
d/ Cảm biến, cơ cấu chỉ thị, Volt kế tuyến tính
2. Chuyển đổi sơ cấp (cảm biến) có nhiệm vụ:
a/ Khuyếch đại tín hiệu điện
b/ Lọc nhiễu, bù nhiễu
c/ Biến đổi đại lượng không điện cần đo thành đại lượng điện
d/ Hiển thị kết quả
3. Mạch đo trong hệ thống đo lường không điện có chức năng:
a/ Phân tích đại lượng cần đo
b/ Gia công tín hiệu điện từ khâu chuyển đổi sơ cấp
c/ Biến đổi đại lượng không điện thành đại lượng điện
d/ Hiển thị kết quả dưới dạng số, điện tử
4. Đại lượng đầu vào của cảm biến thường là:
a/ Dòng điện
b/ Điện áp
c/ Tổng trở
d/ Các đại lượng vật lý trong tự nhiên
5. Định nghĩa phương trình chuyển đổi
a/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng đầu vào và đại lượng đầu
ra của cảm biến
b/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng đầu vào và đại lượng đầu
ra của mạch đo
c/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng không điện cần đo và đại
lượng nhiễu
d/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng không điện cần đo và đại
lượng phụ
6. Biểu thức nào sau đây không thể là phương trình chuyển đổi của một cảm
biến; với X là đại lượng vào (cần đo), Y là đại lượng ra của cảm biến.
a/ Y= (X-10)(X-2)
b/ Y= 2X-5
c/ Y=5/(X+1)
d/ Y=(2X+3)/(X+2)
7. Vì sao phương trình chuyển đổi của một cảm biến thường là hàm nhiều biến?
a/ Vì cảm biến thường đo nhiều đại lượng khác nhau
b/ Vì cảm biến thường có nhiều chức năng khác nhau
c/ Vì cảm biến thường được đặt trong môi trường khác nhau
d/ Vì cảm biến thường có nhiều đại lượng đầu vào khác nhau
8. Đại lượng tác động đầu vào của cảm biến là:
a/ Đại lượng điện b/ Đại lượng cần đo và nhiễu
c/ Dòng điện và điện áp d/ Tổng trở
9. Đại lượng đầu ra của cảm biến đo khối lượng là:
a/ Khối lượng b/ Nhiễu
c/ Độ nhạy
d / Điện áp hoặc dòng điện
10. Nhiễu trong cảm biến đo nhiệt độ là đại lượng nào sau đây:
a/ Nhiệt độ b/ Độ ẩm
c/ Điện áp hoặc dòng điện
d / Đại lượng điện
11. Định nghĩa độ nhạy của một cảm biến
a/ Là tỉ số đầu ra trên đầu vào của cảm biến
b/ Là tỉ số đầu vào trên đầu ra của cảm biến
c/ Là tỉ số biến thiên đầu vào trên biến thiên đầu ra của cảm biến
d/ Là tỉ số biến thiên đầu ra trên biến thiên đầu vào của cảm biến

12. Định nghĩa độ nhạy chủ đạo của một cảm biến
a/ Là tỉ số đầu ra trên đại lượng cần đo đầu vào của cảm biến
b/ Là ...
Chương 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Sơ đồ khối đơn giản của một hệ thống đo lường không điện bao gồm:
a/ Chuyển đổi sơ cấp, mạch lọc nhiễu, mạch khuyếch đại
b/ Chuyển đổi sơ cấp, mạch đo, mạch khuyếch đại
c/ Cảm biến, mạch đo, chỉ thị
d/ Cảm biến, cơ cấu chỉ thị, Volt kế tuyến tính
2. Chuyển đổi sơ cấp (cảm biến) có nhiệm vụ:
a/ Khuyếch đại tín hiệu điện
b/ Lọc nhiễu, bù nhiễu
c/ Biến đổi đại lượng không điện cần đo thành đại lượng điện
d/ Hiển thị kết quả
3. Mạch đo trong hệ thống đo lường không điện có chức năng:
a/ Phân tích đại lượng cần đo
b/ Gia công tín hiệu điện từ khâu chuyển đổi sơ cấp
c/ Biến đổi đại lượng không điện thành đại lượng điện
d/ Hiển thị kết quả dưới dạng số, điện tử
4. Đại lượng đầu vào của cảm biến thường là:
a/ Dòng điện b/ Điện áp
c/ Tổng trở d/ Các đại lượng vật lý trong tự nhiên
5. Định nghĩa phương trình chuyển đổi
a/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng đầu vào và đại lượng đầu
ra của cảm biến
b/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng đầu vào và đại lượng đầu
ra của mạch đo
c/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng không điện cần đo và đại
lượng nhiễu
d/ Là biểu thức toán học nêu lên mối quan hệ giữa đại lượng không điện cần đo và đại
lượng phụ
6. Biểu thức nào sau đây không thể là phương trình chuyển đổi của một cảm
biến; với X là đại lượng vào (cần đo), Y là đại lượng ra của cảm biến.
a/ Y= (X-10)(X-2) b/ Y= 2X-5
c/ Y=5/(X+1) d/ Y=(2X+3)/(X+2)
7. Vì sao phương trình chuyển đổi của một cảm biến thường là hàm nhiều biến?
a/ Vì cảm biến thường đo nhiều đại lượng khác nhau
b/ Vì cảm biến thường có nhiều chức năng khác nhau
c/ Vì cảm biến thường được đặt trong môi trường khác nhau
d/ Vì cảm biến thường có nhiều đại lượng đầu vào khác nhau
8. Đại lượng tác động đầu vào của cảm biến là:
a/ Đại lượng điện b/ Đại lượng cần đo và nhiễu
c/ Dòng điện và điện áp d/ Tổng trở
9. Đại lượng đầu ra của cảm biến đo khối lượng là:
a/ Khối lượng b/ Nhiễu
c/ Độ nhạy d / Điện áp hoặc dòng điện
10. Nhiễu trong cảm biến đo nhiệt độ là đại lượng nào sau đây:
a/ Nhiệt độ b/ Độ ẩm
c/ Điện áp hoặc dòng điện d / Đại lượng điện
11. Định nghĩa độ nhạy của một cảm biến
a/ Là tỉ số đầu ra trên đầu vào của cảm biến
b/ Là tỉ số đầu vào trên đầu ra của cảm biến
c/ Là tỉ số biến thiên đầu vào trên biến thiên đầu ra của cảm biến
d/ L à tỉ số biến thiên đầu ra trên biến thiên đầu vào của cảm biến
Đề trắc nghiệm và đáp án môn đo lường và cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề trắc nghiệm và đáp án môn đo lường và cảm biến - Người đăng: k18dtdtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề trắc nghiệm và đáp án môn đo lường và cảm biến 9 10 341