Ktl-icon-tai-lieu

Design Product with CAD

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1 Giới thiệu
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Máy tính trợ giúp thiết kế
Việc thiết kế kỹ thuật thường xuất phát từ các hình ảnh được hình dung, phác thảo
trong đầu người thiết kế. Bản vẽ kỹ thuật được sử dụng để thể hiện các ý tưởng của người
thiết kế, đóng vai trò là công cụ chủ yếu trong giao tiếp kỹ thuật.
Từ khi máy tính ra đời, nhà thiết kế có thể tạo ra các bản vẽ điện tử thay vì vẽ trực tiếp
ra giấy. Thuật ngữ CAD được hiểu là thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (Computer Aided
Design).
Bản thiết kế trên máy tính có ưu điểm vượt trội về tính tự động, hiệu quả và độ chính
xác cùng khả năng lưu trữ đơn giản.
Hệ thống thiết kế có sự trợ giúp của máy tính đầu tiên được cho là chương trình
SKETCHPAD do Ivan Sutherland phát triển tại Viện MIT (Massachu Setts Institute oi
Technology) năm 1963.
Vào những năm 1980, với sự ra đời và phát triển của máy tính cá nhân, CAD phát
triển mạnh mẽ và trở thành một công cụ chuẩn trong công nghệ thiết kế. Kỹ thuật mô hình
hóa vật rắn (Solid Modeling) phát triển nhanh chóng, cho phép biểu diễn các vật thể trên máy
tính giống thực tế với đầy đủ các đặc tính vật lý: kích thước, khối lượng,..Từ mô hình khối
rắn, việc tạo các bản vẽ chế tạo cũng trở nên dễ dàng nhờ sự hỗ trợ của phần mềm thiết kế.

1.1.2. Các dạng bản ve
Trong thực tế, 92% quá trình thiết kế là các công việc liên quan đến bản vẽ. Đánh giá
tổng quan, viết báo cáo và thuyết trình chỉ chiếm 8%.
Bản vẽ, kỹ thuật đầu tiên được thực hiện vào năm 2130 B.C., dựa vào thông tin trên
bức tượng ở bảo tàng Louvre, Paris.
Trước đây, vẽ kỹ thuật được thực hiện như một bức ảnh minh họa. Các bản vẽ này sử
dụng phép chiếu phối cảnh (Perspectve view), các đường song song của vật thể thực sẽ thu
hẹp dần khoảng cách vì gặp nhau ở xa.
Các bản vẽ khi đó thường không mô tả chính xác được hết cấu tạo chi tiết của đối
tượng. Bản vẽ chi tiết chính xác (được biết đến với tên gọi Exploded view) được phát vào thế
kỷ 15 và hoàn thành nhờ công sức của Leonardo de Vinci. Tuy nhiên, các dạng bản vẽ đó vẫn
chưa mô tả được chi tiết các kích thước và cấu trúc đối tượng. Bản vẽ sử dụng 3 hình chiếu
vuông góc (Orthographic Projections) được Albrecht Durer phát triển năm 1528 và thông
dụng cho đến ngày nay.
Để mô tả b...
Chương Giới thiệu
1.1. Cc khi nim cơ bn


 !"#$%&&'()*
+!*,-./%)0*
1203*.+&4*5!"$*0!!"6
*01789:&-.!;#6<)*203

=203+&2!>!?36>@!.>3
AB-7C
DE+#6<)*203=-.C
FGH18DI9:J!*FK-*&4LJ1ML*##*FK#J#K
1K-0NB2OPQR
.7B2OPST!;#6*!.&)*203U89:
&242"!.(.2>/%V/G2/
+*!W&*+X5&Y!&=20
3E6!;0)Z3!-'[3;E-12/E
W!45!"4\(=Y.#6])*2?2

16P^_@-./!-=@*5!"`
a@*!5!.0b2S_
!"=6!.B2^ORT 86*!./=
5c(5.d!KI*#
1;U0!"62>5c2e*85!".0#$
%XEMN##)*!&6#"
f!Z*(*
85!"+/2/34)*E
 !"3M5!;=eH-K!KgN!.
hOi!.../#c)*dK*K10=45!"+!j
*2/3;!.<E !"#$%R
!/+Mk*IlK#N9-5K:K&B2Oi^S!./
%.0*0
`&2/5*@Em6MJ#2KKgN*#$
%a5C-.XEIXm6n--*o*#;
!.hOP
O
Design Product with CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Design Product with CAD - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Design Product with CAD 9 10 140