Ktl-icon-tai-lieu

DESIGN TECHNIQUES

Được đăng lên bởi Trịnh Tùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 FIR FILTER:
SAMPLING FREQUENCY
DESIGN TECHNIQUES:
 TRỊNH ĐÌNH TÙNG
TRẦN THƯ VĂN
NGUYỄN VĂN DUY VŨ
CAO PHƯỚC BÌNH
TRẦN VĂN DUY PHƯỚC
NGUYỄN ĐÌNH QUÝ
NGUYỄN PHƯỚC THẮNG

Course Intro 1

 Đáp ứng xung của hệ thống:
 FIR : Finite Impulse Respone
 IIR : Infinite Impulse Respone

 Đáp ứng tần số biên độ của
hệ thống:
 Bộ lọc thông thấp
 Bộ lọc thông cao
 Bộ lọc thông dải
 Bộ lọc chắn dải

Course Intro 2

 Phương pháp thiết kế:
 Phương pháp cửa sổ (windown design
techniques)
Phương pháp lấy mẫu tần số (frequency
sampling design techniques)
Phương pháp xấp xỉ tối ưu cân bằng gợn
sóng (optimal equiripple design techniques)

Course Intro 3

 Sampling frequency:

Course Intro 4

 Sampling frequency:
H (z)= Z [h (n)] = Z [IDFT{H (k)}]

 1  z N
H ( z ) 
 N

 N  1 H (k )
 
 k 1
 k 0 1  WN z

Course Intro 5

 Sampling frequency:

Course Intro 6

 Sampling frequency:

Course Intro 7

 Sampling frequency:

Course Intro 8

...
Course Intro 1
FIR FILTER:
SAMPLING FREQUENCY
DESIGN TECHNIQUES:






NGUYỄN PHƯỚC THNG
DESIGN TECHNIQUES - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DESIGN TECHNIQUES - Người đăng: Trịnh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
DESIGN TECHNIQUES 9 10 844