Ktl-icon-tai-lieu

Địa chất

Được đăng lên bởi xaudung1994
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chọn hố móng đặt tại vị trí hố khoang
Df=
2m
mực nước ngầm ở độ sâu
2m
Ntt=
600 KN
Ntt=Ntc/1.1= 545.45 KN
Giả sử b=1m
c=
j=
A=
B=
D=
m=

21.2
10
0.184
1.73
4.168
1
= 10.9
=
20

1

KN/m2
o2'

Rtc=

159.75 KPa

KN/m3
KN/m3
4.7122

Chon F=bxb 2.2

2.2

4.84
156.7 Kpa

162.2 KPa
ptc<Rtc: Nền làm việc như vật thể đàn hồi
Bước 2: Kiểm tra lún dưới đáy móng
Áp lực gây lún tại tâm móng
116.7 Kpa
g.Df
=
40 Kpa
chia nền thành các lớp
Lớp

g
10.9

1
11.4

2
3

11.4

Điểm Z(m)

Z/b

ko

(kpa)

(Kpa)

0

1

40

116.7

0

0

1

0.5

0.2273 0.96

45.45

112

2

1.5

0.6818 0.57

56.85

66.52

3

2.5

1.1364

0.3

68.25

35.01

4

3.5

1.5909 0.18

79.65

21.01

5

4.5

2.0455 0.11

91.05

12.84

(kpa)

a

eo

114.36

0.00026

0.561

89.273 0.00019

0.517

50.763 0.00019

0.517

28.007 0.00019

0.517

16.921

0.511

0.0002

Tính bề dày móng h
Chọn thử bề dày móng h=450
mm
ao=
40 mm
ho=
410 mm
bc=
300 mm
Rs=
280 mpa
Rk=
0.9 mpa
Áp lực tính toán ở đáy móng ptt=n*ptc= 172.37 Kpa
Lực gây xuyên thủng Pxt = ptt* Sngoaitx =
618.0389 Kn
Lực chống xuyên

785.97 Kn

Bố trí cốt thép
Sơ đồ tính

(b-bc)/2

qtt=ptt*L

qtt*(b-bc)^2/4
qtt=ptt*L=
379 KN/m
Mtt=qtt*(b-bc)^2/4=
Fa=M/(0.9*Rs*ho)=
Chọn 11f14

171.12 KNm
16.562 cm2

Eo
ao

mk

0.000167

4

14889.54

16120

0.000125

4

19800.84

21352.8

0.000125

4

19800.84

21352.8

0.000125

4

19800.84

21352.8

0.000132

4

18736.4

19542.4

Eo

β

6500

0.62

8610

0.62

8610

0.62

8610

0.62

7880

0.62

S

0.0022
0.0028
0.00159
0.00088
0.00056
0.00802

BẢNG TRA TRI SỐ Ko
MÓNG HCN Lm/Bm
Z/B
0
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.5
5
6

1
1
0.96
0.92
0.88
0.84
0.8
0.753
0.705
0.658
0.61
0.57
0.53
0.49
0.45
0.429
0.395
0.368
0.34
0.3
0.26
0.23
0.2
0.18
0.16
0.145
0.13
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02

1.2
1
0.97
0.94
0.9
0.87
0.83
0.79
0.74
0.7
0.65
0.61
0.58
0.54
0.5
0.47
0.44
0.41
0.38
0.34
0.29
0.26
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
0.14
0.13
0.11
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02

0.59

0.68

0.62

0.56

0.58

0.46

0.53 0.485

0.44

0.46

11
2 2.4 2.8
1
1
0.98 0.98
###
###
###
0.87 0.88
###
###
###
0.72 0.74
###
###
###
0.56 0.61
###
###
###
0.44 0.51

0.35

0.41

0.38

0.35

0.37

0.35 0.42

0.28

0.33 0.305

0.28

0.3

0.28 0.35

0.23

0.26 0.245

0.23

0.25

0.23 0.29

0.18

0.21

0.2

0.19

0.21

0.19 0.25

0.15
0.13
0.11
0.1
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
...
Chọn hố móng đặt tại vị trí hố khoang 1
Df= 2 m
mực nước ngầm ở độ sâu 2 m
Ntt= 600 KN Ntt=Ntc/1.1= 545.45 KN
Giả sử b=1m
c= 21.2 KN/m2
10 o2'
A= 0.184
B= 1.73
D= 4.168 Rtc= 159.75 KPa
m= 1
= 10.9 KN/m3
= 20 KN/m3
4.7122
Chon F=bxb
2.2 2.2 4.84
156.7 Kpa
162.2
KPa
ptc<Rtc: Nền làm việc như vật thể đàn hồi
Bước 2: Kiểm tra lún dưới đáy móng
Áp lực gây lún tại tâm móng
116.7 Kpa
= 40 Kpa
chia nền thành các lớp
Lớp
g
Điểm
Z(m) Z/b ko (Kpa) a eo(kpa) (kpa)
10.9 0 0 0 1 40 116.7
1
114.36 0.00026 0.561
1 0.5 0.2273 0.96 45.45 112
2
89.273 0.00019 0.517
11.4 2 1.5 0.6818 0.57 56.85 66.52
50.763 0.00019 0.517
3 2.5 1.1364 0.3 68.25 35.01
28.007 0.00019 0.517
4 3.5 1.5909 0.18 79.65 21.01
3
16.921 0.0002 0.511
11.4 5 4.5 2.0455 0.11 91.05 12.84
j=
g.Df
Địa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa chất - Người đăng: xaudung1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Địa chất 9 10 81