Ktl-icon-tai-lieu

Địa chất công trình

Được đăng lên bởi Kindi Huỳnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số câu hỏi Lý thuyết môn Địa chất Công trình
Lớp 13CCĐ
1. Trình bày nhiệm vụ nghiên cứu của môn địa chất công trình giao
thông, ý nghĩa của việc nghiên cứu địa hình địa mạo đối với xây dựng
công trình giao thông, ý nghĩa của việc nghiên cứu tuổi của đất đá?
2. Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu khoáng vật, mục đích phân loại
khoáng vật, nguồn gốc hình thành đá magma?
3. Trình bày các dạng chuyển động kiến tạo của trái đất. Các biện pháp
xây dựng công trình trong vùng có động đất?
4. Trình bày nguyên nhân gây ra động đất, các biện pháp xây dựng công
trình trong vùng có động đất?
5. Trình bày điều kiện phát sinh hiện tượng cát chảy, ảnh hưởng của cát
chảy đến công trình xây dựng, biện pháp xử lý cát chảy khi xây dựng
công trình?
6. Trình bày nhiệm vụ và nội dung cơ bản của khảo sát địa chất công
trình?
Chương 1.
1. Nhiệm vụ và nội dung của ĐCCT?
2. Các dạng Địa hình, ảnh hưởng của Địa hình đến CTXD?
3. Các phương pháp xác định tuổi đất, đá?
Chương 2
4. Nêu các tính chất để nhận biết khoáng vật?
5. Nêu đặc điểm của đá magma, đá biến chất, đá trần tích. Kể tên một số
đá thường gặp?
6. Đặc điểm và thành phần của đất?
7. Các chỉ tiêu đặc trưng cho hàm lượng tương đối giữa các pha của đất?
8. Các chỉ tiêu về trạng thái của đất. Tính chất cơ học của đất?
9. Các loại độ bền của đá cứng, tính biến dạng của đá cứng?
10. Tính lưu biến, tính nứt nẻ, mức độ phong hóa của khối đá?
11. Phân loại đất, đá theo quan điểm ĐCCT?
12. Phân loại đất theo chỉ số dẻo và thành phần hạt. Một số cách phân
loại đá?
Chương 3
13. Tính chất hóa học, thành phần vật lý của NDĐ?
14. Đặc tính ăn mòn của NDĐ đối với bê tông?
15. Các tầng đất - đá chứa nước?
16. Định luật thấm cơ bản của Dacxy?

Chương 4
17. Các dạng chuyển động kiến tạo, ảnh hưởng của kiến tạo đến CTXD?
18. Hiện tượng động đất: nguyên nhân, cách phân cấp độ mạnh, các yếu
tố ảnh hưởng đến độ mạnh của động đất, tác dụng của lực động đất
đến CTXD, biện pháp XD trong vùng có động đất?
19. Hiện tượng phong hóa: các kiểu phong hóa, sự phân đới của vỏ
phong hóa, nghiên cứu và xử lý phong hóa trong XD?
20. Hoạt động địa chất của dòng sông, đặc điểm trầm tích sông và thung
lũng sông?
21. Hiện tượng Karsto: Điều kiện phát sinh phát triển, các hình thái, quy
luật phát triển và xử lý Karsto trong XD?
22. Điều kiện phát sinh phát triển xói ngầm, biện pháp xử lý xói ngầm
trong XD?
23. Điều kiện phát sinh phát triển cát chảy, biện pháp xử lý cát chảy
trong XD?
24. Điều kiện và nguyên nhân gây ra hiện tượng dịch chuyển đất đá trên
sườ...
Một số câu hỏi Lý thuyết môn Địa chất Công trình
Lớp 13CCĐ
1. Trình bày nhiệm vụ nghiên cứu của môn địa chất công trình giao
thông, ý nghĩa của việc nghiên cứu địa hình địa mạo đối với xây dựng
công trình giao thông, ý nghĩa của việc nghiên cứu tuổi của đất đá?
2. Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu khoáng vật, mục đích phân loại
khoáng vật, nguồn gốc hình thành đá magma?
3. Trình bày các dạng chuyển động kiến tạo của trái đất. Các biện pháp
xây dựng công trình trong vùng có động đất?
4. Trình bày nguyên nhân gây ra động đất, các biện pháp xây dựng công
trình trong vùngđộng đất?
5. Trình bày điều kiện phát sinh hiện tượng cát chảy, nh hưởng của cát
chảy đến công trình xây dựng, biện pháp xử cát chảy khi xây dựng
công trình?
6. Trình bày nhiệm vụ và nội dung bản của khảo sát địa chất công
trình?
Chương 1.
1. Nhiệm vụ và nội dung của ĐCCT?
2. Các dạng Địa hình, ảnh hưởng của Địa hình đến CTXD?
3. Các phương pháp xác định tuổi đất, đá?
Chương 2
4. Nêu các tính chất để nhận biết khoáng vật?
5. Nêu đặc điểm của đá magma, đá biến chất, đá trần tích. Kể tên một số
đá thường gặp?
6. Đặc điểm và thành phần của đất?
7. Các chỉ tiêu đặc trưng cho hàm lượng tương đối giữa các pha của đất?
8. Các chỉ tiêu về trạng thái của đất. Tính chất cơ học của đất?
9. Các loại độ bền của đá cứng, tính biến dạng của đá cứng?
10. nh lưu biến, tính nứt nẻ, mức độ phong hóa của khối đá?
11. Phân loại đất, đá theo quan điểm ĐCCT?
12. Phân loại đất theo chỉ số dẻo và thành phần hạt. Một số cách phân
loại đá?
Chương 3
13. nh chất hóa học, thành phần vật lý của NDĐ?
14. Đặc tính ăn mòn của NDĐ đối với bê tông?
15. c tầng đất - đá chứa nước?
16. Định luật thấm cơ bản của Dacxy?
Địa chất công trình - Trang 2
Địa chất công trình - Người đăng: Kindi Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Địa chất công trình 9 10 148