Ktl-icon-tai-lieu

Dịch chiết Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế hoạt động của thụ thể neurokinin1 (NK1R) được kích thích bởi chất P (substance P

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1 (2014) 13-17

Dịch chiết Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế hoạt động của
thụ thể neurokinin-1 (NK-1R) được kích thích bởi chất P
(substance P) ở tế bào lympho chuột
Trịnh Tất Cường1,*, Giang Huy Diệm2, Trần Trung Đoàn2,
Phạm Thanh Huyền3, Đinh Đoàn Long1,4
1

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ enzyme-protein, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
2
Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
3
Khoa Tài nguyên Dược liệu, Viện Dược Liệu, 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
4
Khoa Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 01 tháng 12 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 08 tháng 01 năm 2014; chấp nhận đăng ngày 24 tháng 3 năm 2014

Tóm tắt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh chất P (SP), phối tử đặc hiệu thụ thể NK1R, thúc đẩy tế bào lympho chuột giải phóng cytokine interferon-gamma (IFN-γ) trong điều kiện
invitro. Ngoài ra, SP kích thích (hoặc ít nhất làm tăng) sự biểu hiện của thụ thể này ở tế bào nuôi
cấy. Dịch chiết mêtanol hạt Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế mạnh hoạt động của thụ thể NK-1R
được hoạt hóa bởi SP cho thấy thụ thể này có thể là đích tác động của thành phần nào đó có trong
dịch chiết, mặc dù có thể không liên quan đến capsaicin qua con đường truyền tin của thụ thể
vanilloid loại 1 (TRPV1) vốn đã biết trước đây. Thành phần nào trong dịch chiết Hồ tiêu có hoạt
tính đối kháng (đối vận) thụ thể NK-1R cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu.
Từ khóa: Thụ thể neurokinin-1 (NK-1R), Chất P (Substance P - SP), Capsaicin, Hồ tiêu (Piper
nigrum L.), Chất đối kháng thụ thể.

1. Đặt vấn đề∗

quá trình truyền tin trong tế bào dẫn tới điều
hòa cảm giác đau từ vùng thần kinh ngoại vi về
hệ thần kinh trung ương, gây ra các trạng thái lo
âu và các triệu chứng trầm cảm, ngoài ra cũng
gây tác dụng kích thích co cơ trơn và ảnh
hưởng đến điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ
thể [2]. Ngoài ra, NK-1R khi hoạt hóa còn gây
các tín hiệu đáp ứng viêm trên một số mô hình
chuột bị viêm do nhiễm trùng [3]. Theo nghiên
cứu gần đây, NK-1R ở trạng thái hoạt hóa thúc

Thụ thể neurokinin-1 (NK-1R) thuộc nhóm
các thụ thể xuyên màng liên kết với G-protein,
biểu hiện mạnh nhất ở khu vực não bộ và có
mặt ở các tế bào của hệ thống miễn dịch [1].
Chất P (SP) là phối tử có ái lực đặc hiệu với
NK-1R. Khi kết cặp với SP, NK-1R kích thích

_______
∗

Tác giả liên hệ. Tel: 84-0984814...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 1 (2014) 13-17
13
Dch chiết H tiêu (Piper nigrum L.) c chế hot động ca
th th neurokinin-1 (NK-1R) được kích thích bi cht P
(substance P) tế bào lympho chut
Trnh Tt Cường
1,
*, Giang Huy Dim
2
, Trn Trung Đoàn
2
,
Phm Thanh Huyn
3
, Đinh Đoàn Long
1,4
1
Phòng thí nghim trng đim Công ngh enzyme-protein, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên,
334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
2
Khoa Sinh hc, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, 334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
3
Khoa Tài nguyên Dược liu, Vin Dược Liu, 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Ni, Vit Nam
4
Khoa Y Dược, Đại hc Quc Gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 01 tháng 12 năm 2013
Chỉnh sa ngày 08 tháng 01 năm 2014; chp nhn đăng ngày 24 tháng 3 năm 2014
m tt. Trong nghiên cu y, chúng tôi chng minh cht P (SP), phi t đặc hiu th th NK-
1R, thúc đẩy tế bào lympho chut gii phóng cytokine interferon-gamma (IFN-γ) trong điu kin
invitro. Ngoài ra, SP kích thích (hoc ít nht làm tăng) s biu hin ca th th này tế bào nuôi
cy. Dch chiết mêtanol ht H tiêu (Piper nigrum L.) c chế mnh hot động ca th th NK-1R
được hot hóa bi SP cho thy th th y th đích c động ca thành phn nào đó trong
dch chiết, mc th không liên quan đến capsaicin qua con đường truyn tin ca th th
vanilloid loi 1 (TRPV1) vn đã biết trước đây. Thành phn nào trong dch chiết H tiêu hot
tính đối kháng (đối vn) th th NK-1R cn được tiếp tc quan tâm nghiên cu.
T khóa: Th th neurokinin-1 (NK-1R), Cht P (Substance P - SP), Capsaicin, H tiêu (Piper
nigrum L.), Cht đối kháng th th.
1. Đặt vn đề
Th th neurokinin-1 (NK-1R) thuc nhóm
các th th xuyên màng liên kết vi G-protein,
biu hin mnh nht khu vc não b
mt các tế bào ca h thng min dch [1].
Cht P (SP) phi t ái lc đặc hiu vi
NK-1R. Khi kết cp vi SP, NK-1R kích thích
_______
Tác gi liên h. Tel: 84-0984814776.
E-mail: cuongtrinhtat@gmail.com
quá trình truyn tin trong tế bào dn ti điu
hòa cm giác đau t vùng thn kinh ngoi vi v
h thn kinh trung ương, gây ra các trng thái lo
âu các triu chng trm cm, ngoài ra cũng
gây tác dng kích thích co cơ trơn nh
hưởng đến điu hòa phn ng min dch ca cơ
th [2]. Ngoài ra, NK-1R khi hot a còn gây
các tín hiu đáp ng viêm trên mt s hình
chut b viêm do nhim trùng [3]. Theo nghiên
cu gn đây, NK-1R trng thái hot hóa thúc
Dịch chiết Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế hoạt động của thụ thể neurokinin1 (NK1R) được kích thích bởi chất P (substance P - Trang 2
Dịch chiết Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế hoạt động của thụ thể neurokinin1 (NK1R) được kích thích bởi chất P (substance P - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dịch chiết Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế hoạt động của thụ thể neurokinin1 (NK1R) được kích thích bởi chất P (substance P 9 10 51