Ktl-icon-tai-lieu

Điện cơ bản

Được đăng lên bởi hgthan74
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu Điện cơ bản Page 1
Bµi 1
Tªn bµi : VËt LiÖu §iÖn
1.1. Kh¸i niÖm vÒ vËt liÖu ®iÖn.
t nh÷ng vËt liÖu dïng ®Ó chÕ t¹o m¸y ®iÖn, khÝ ®iÖn, d©y dÉn hoÆc nh÷ng
vËt liÖu dïng lµm phô kiÖn ®-êng d©y ®-îc i chung vËt liÖu ®iÖn. VËt liÖu ®iÖn ®-îc
chia thµnh 3 nhãm, gåm:
- VËt liÖu dÉn ®iÖn.
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn.
- VËt liÖu dÉn tõ.
Sau ®©y giíi thiÖu kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt còng nh- ph¹m vi øng dông cña
tõng lo¹i.
1.2. VËt liÖu dÉn ®iÖn.
1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ vËt liÖu dÉn ®iÖn.
VËt liÖu dÉn ®iÖn lµ nh÷ng vËt liÖu cho dßng ®iÖn ®i qua nã, hÇu hÕt nh÷ng vËt liÖu nµy
®Òu ë thÓ r¾n, nh÷ng kim lo¹i hoÆc p kim. Ngoµi ra còng mét vËt liÖu dÉn ®iÖn ë
thÓ khÝ (nh- h¬i thñy ng©n) hoÆc thÓ láng (nh- c¸c dung dÞch ®iÖn ph©n). VËt liÖu dÉn ®iÖn
dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c phËn mang ®iÖn trong thèng ®iÖn, trong m¸y mãc, trong thiÕt ,
khÝ cô ®iÖn.
1.2.2. TÝnh chÊt cña vËt liÖu dÉn ®iÖn.
VËt liÖu dÉn ®iÖn cã c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n sau:
- §iÖn dÉn suÊt cña vËt liÖu
1
- HÖ sè nhiÖt cña ®iÖn trë suÊt
- NhiÖt dÉn suÊt.
- HiÖu ®iÖn thÕ tiÕp xóc søc nhiÖt ®iÖn ®éng
- Giíi h¹n bÒn khi kÐo vµ ®é d·n dµi t-¬ng ®èi khi ®øt.
§iÖn trë: lµ ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho sù ‘’c¶n trë‘’ dßng ®iÖn cña vËt liÖu. XÐt vÒ mÆt
kÕt cÊu, ®iÖn trë cña t liÖu ®iÖn ®-îc tÝnh nh- sau:
Trong ®ã:
l: chiÒu dµi cña vËt dÉn m
S: lµ tiÕt diÖn cña vËt dÉn m
2
: lµ ®iÖn trë suÊt, phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vËt liÖu m
R: lµ ®iÖn trë cña vËt dÉn 
Dùa vµo biÓu thøc trªn ta thÊy: NÕu hai vËt dÉn kh¸c nhau (kh¸c chÊt), nh-ng
cïng chiÒu dµi, cïng tiÕt diÖn th× vËt nµo cã ®iÖn trë suÊt lín h¬n th× vËt ®ã sÏ cã ®iÖn trë cao
h¬n, nghÜa lµ dßng ®iÖn ch¹y qua nã sÏ ’’khã kh¨n’’ h¬n.
s
l
R
Điện cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện cơ bản - Người đăng: hgthan74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Điện cơ bản 9 10 788