Ktl-icon-tai-lieu

điện công nghiệp

Được đăng lên bởi cronal-sang
Số trang: 203 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Lêi nãi ®Çu

Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc cÇn ph¶i tiÕn hμnh
®iÖn khÝ ho¸, c¬ khÝ ho¸ vμ tù ®éng ho¸. M¹ng ®iÖn n«ng nghiÖp g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh
®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n - lμ mét m¾t xÝch cña c«ng cuéc ®iÖn khÝ ho¸ toμn quèc, ®¸p
øng yªu cÇu cña ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®em l¹i ¸nh s¸ng tinh thÇn cho nh©n d©n, rót ng¨n
kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n vμ thμnh phè.
§Ó gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn m¹ng l−íi ®iÖn ë n«ng th«n, chóng
t«i biªn so¹n cuèn " M¹ng ®iÖn n«ng nghiÖp". Néi dung cuèn s¸ch dùa theo ch−¬ng
tr×nh ®· ®−îc Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o phª duyÖt. Nã ®−îc dïng lμm tμi liÖu häc tËp
cho sinh viªn ngμnh §iÖn khÝ ho¸ n«ng nghiÖp. §ång thêi cã thÓ lμm tμi liÖu tham
kh¶o cho c¸n bé kü thuËt vμ kü s− chuyªn ngμnh.
Cuèn s¸ch gåm 10 ch−¬ng; tr×nh bμy kh¸ ®Çy ®ñ vμ tØ mØ lý thuyÕt tÝnh to¸n
phÇn ®iÖn cña m¹ng ®iÖn, nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn m¹ng ®iÖn ë chÕ ®é x¸c
lËp; ®Æc biÖt ®i s©u tÝnh to¸n m¹ng ®iÖn ®Þa ph−¬ng, cÊp ®iÖn ¸p tõ 35 kV trë xuèng.
§Ó ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ häc cña ®−êng d©y, cuèn s¸ch tr×nh bμy tÝnh to¸n phÇn c¬
khÝ d©y dÉn, cét vμ mãng. §ång thêi tãm t¾t qu¸ tr×nh thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn. ë cuèi mçi
ch−¬ng ®Òu cã c¸c vÝ dô mÉu minh ho¹ cho lý thuyÕt ®Ó ®äc gi¶ tiÖn so s¸nh, vËn
dông. C¸c sè liÖu tra cøu cho trong phÇn phô lôc.
Chóng t«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n tËp thÓ Bé m«n Cung cÊp vμ Sö dông ®iÖn,
Khoa C¬ - §iÖn, Tr−êng §HNNI Hμ Néi ®· cho nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Chóng
t«i mong ®−îc tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ®éc gi¶ vμ xin ch©n thμnh c¶m ¬n.
§Þa chØ liªn hÖ:
Bé m«n Cung cÊp vµ Sö dông §iÖn
Khoa C¬ - §iÖn, Tr−êng §HNNI Hµ Néi
T¸c gi¶Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Ch−¬ng 1

Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ m¹ng ®iÖn
§ 1-1. LÞch sö ph¸t triÓn cña m¹ng ®iÖn
nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XIX, m¸y ph¸t ®iÖn ra ®êi ng−êi ta ®· t×m c¸ch ®−a dßng
®iÖn tõ nguån s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô. Tuy nhiªn thµnh tùu míi nhÊt lóc bÊy giê chØ lµ ®−a
dßng ®iÖn mét chiÒu ®iÖn ¸p 100 V ®i xa vµi tr¨m mÐt. Nh÷ng n¨m 70 h×nh thµnh mét sè
®−êng d©y ®iÖn ¸p thÊp. Nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XIX, m¹ng ®iÖn míi thùc sù trë thµnh
mét ngµnh khoa häc kü thuËt ®−îc lý luËn soi s¸ng. N¨m 1880, nhµ khoa häc Nga Latrinèp
nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa ®· chØ ra r»ng: Víi kho¶ng c¸ch cµng xa,
c«ng suÊt truyÒn cµng lín th× cã lîi nhÊt lµ...
Lêi nãi ®Çu
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cÇn ph¶i tiÕn hμnh
®iÖn khÝ ho¸, c¬ khÝ ho¸ vμ tù ®éng ho¸. M¹ng ®iÖn n«ng nghiÖp g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh
®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n - lμ mét m¾t xÝch cña c«ng cuéc ®iÖn khÝ ho¸ toμn quèc, ®¸p
øng yªu cÇu cña ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®em l¹i ¸nh s¸ng tinh thÇn cho nh©n d©n, rót ng¨n
kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n vμ thμnh phè.
§Ó gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn m¹ng líi ®iÖn ë n«ng th«n, chóng
t«i biªn so¹n cuèn " M¹ng ®iÖn n«ng nghiÖp". Néi dung cuèn s¸ch dùa theo ch¬ng
tr×nh ®· ®îc Gi¸o dôc vμ §μo t¹o phª duyÖt. Nã ®îc dïng lμm tμi liÖu häc tËp
cho sinh viªn ngμnh §iÖn khÝ ho¸ n«ng nghiÖp. §ång thêi cã thÓ lμm tμi liÖu tham
kh¶o cho c¸n bé kü thuËt vμ kü s chuyªn ngμnh.
Cuèn s¸ch gåm 10 ch¬ng; tr×nh bμy kh¸ ®Çy ®ñ vμ tØ mØ lý thuyÕt tÝnh to¸n
phÇn ®iÖn cña m¹ng ®iÖn, nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn m¹ng ®iÖn ë chÕ ®é x¸c
lËp; ®Æc biÖt ®i s©u tÝnh to¸n m¹ng ®iÖn ®Þa ph¬ng, cÊp ®iÖn ¸p tõ 35 kV trë xuèng.
§Ó ®¶m b¶o ®é bÒn c¬ häc cña ®êng d©y, cuèn s¸ch tr×nh bμy tÝnh to¸n phÇn c¬
khÝ d©y dÉn, cét vμ mãng. §ång thêi tãm t¾t qu¸ tr×nh thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn. ë cuèi mçi
ch¬ng ®Òu cã c¸c vÝ dô mÉu minh ho¹ cho lý thuyÕt ®Ó ®äc gi¶ tiÖn so s¸nh, vËn
dông. C¸c sè liÖu tra cøu cho trong phÇn phô lôc.
Chóng t«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n tËp thÓ Bé m«n Cung cÊp vμ Sö dông ®iÖn,
Khoa C¬ - §iÖn, Trêng §HNNI H
μ Néi ®· cho nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Chóng
t«i mong ®îc tiÕp thu nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ®éc gi¶ vμ xin ch©n thμnh c¶m ¬n.
§Þa chØ liªn hÖ:
Bé m«n Cung cÊp vµ Sö dông §iÖn
Khoa C¬ - §iÖn, Trêng §HNNI Hµ Néi
T¸c gi¶
http://www.ebook.edu.vn
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
điện công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện công nghiệp - Người đăng: cronal-sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
203 Vietnamese
điện công nghiệp 9 10 949