Ktl-icon-tai-lieu

điện động cơ

Được đăng lên bởi Kien Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CÔNG NGHIỆP
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
______________

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
________________

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP
MOÂN: Heä thoáng ñieän ñoäng cô
Khaùi quaùt heä thoáng ñieän treân oâtoâ
Caâu 1: Moät heä thoáng daây daãn ñieän cho ñeøn kích thöôùc coù caùc thoâng soá sau:

 Ñieän aùp nguoàn 14 V.
 Taûi bao goàm 04 boùng ñeøn, coâng suaát moãi boùng 21 W.
 Suït aùp cho pheùp treân ñöôøng daây 0.4 V.
 Daây daãn ñöôïc laøm baèng ñoàng coù ñieän trôû suaát 0.0178 .mm2/m.
 Chieàu daøi daân daãn ñieän 5 m.
 Soá sôïi daây trong loõi laø 9.
a) Tính tieát dieän cuûa 1 sôïi daây trong loõi.
b) Neáu maéc theâm 2 boùng ñeøn coâng suaát nhö treân vaøo maïch ñeøn kích thöôùc ñoù thì ñoä suït
aùp treân ñöôøng daây seõ laø bao nhieâu. Maéc nhö vaäy seõ aûnh höôûng theá naøo ñeán heä thoáng
ñaõ thieát keá cuõ.
Caâu 2: Trình baøy aûnh höôûng cuûa khí haäu Vieät nam leân caùc linh kieän ñieän töû treân oâ toâ:
nhieät ñoä laøm vieäc, ñoä aåm.
Accu khôûi ñoäng
Caâu 3: Trình baøy quaù trình ñieän hoùa xaûy ra trong accu chì-acid khi phoùng.
Caâu 4: Trình baøy quaù trình ñieän hoùa xaûy ra trong accu chì-acid khi naïp
Caâu 5: Trình baøy ñaëc tuyeán phoùng cuûa accu chì-acid.
Caâu 6: Trình baøy ñaëc tuyeán naïp cuûa accu chì-acid.
Caâu 7: Trình baøy caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa accu chì-acid.
Caâu 8: Phaùt bieåu vaø giaûi thích ñònh luaät Peukert. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán dung löôïng
accu.
Caâu 9: Veõ ñaëc tuyeán Volt-Ampere cuûa accu chì-acid.
Caâu 10: Trình baøy caùc thoâng soá cô baûn cuûa accu chì-acid.
Caâu 11: Trình baøy caùc phöông phaùp naïp ñieän cho accu.
Caâu 12: Trình baøy caùc phöông phaùp naïp ñieän cho accu? Treân oâtoâ accu ñöôïc naïp ñieän
theo phöông phaùp naøo? Neâu öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naïp ñoù.
Caâu hoûi phuï
Caâu 13: Vì sao chæ ñöôïc chaâm theâm nöôùc caát vaøo accu maø khoâng ñöôïc chaâm nöôùc
thöôøng.
Caâu 14: Hieän nay dung dòch ñeå chaâm nöôùc bình baùn ôû caùc cô sôû söûa chöõa xe gaén maùy
thöôøng laø dung dòch acid loaõng. Neâu taùc haïi vaø giaûi thích.
Caâu 15: Haõy neâu caùc nguyeân nhaân laøm mau caïn dung dòch trong accu acid-chì.

Caâu 16: Vì sao accu mau hö hôn khi noàng ñoä dung dòch quaù cao? Taïi sao ta khoâng ñöôïc
cho accu phoùng heát ñieän?
Caâu 17: Taïi sao baûn cöïc döông mau hö hôn baûn cuïc aâm?
Caâu 18: Taïi sao aéc quy mau hö khi laøm vieäc ôû nhieät ñoä thaáp?
Caâu 19: Vì sao khi khoâng söû duïng accu tron...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CÔNG NGHIỆP
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
______________
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
________________
MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP
MOÂN: Heä thoáng ñieän ñoäng cô
Khaùi quaùt heä thoáng ñieän treân oâtoâ
Caâu 1: Moät heä thoáng daây daãn ñieän cho ñeøn kích thöôùc coù caùc thoâng soá sau:
Ñieän aùp nguoàn 14 V.
Taûi bao goàm 04 boùng ñeøn, coâng suaát moãi boùng 21 W.
Suït aùp cho pheùp treân ñöôøng daây 0.4 V.
Daây daãn ñöôïc laøm baèng ñoàng coù ñieän trôû suaát 0.0178 .mm
2
/m.
Chieàu daøi daân daãn ñieän 5 m.
Soá sôïi daây trong loõi laø 9.
a) Tính tieát dieän cuûa 1 sôïi daây trong loõi.
b) Neáu maéc theâm 2 boùng ñeøn coâng suaát nhö treân vaøo maïch ñeøn kích thöôùc ñoù thì ñoä suït
aùp treân ñöôøng daây seõ laø bao nhieâu. Maéc nhö vaäy seõ aûnh höôûng theá naøo ñeán heä thoáng
ñaõ thieát keá cuõ.
Caâu 2: Trình baøy aûnh höôûng cuûa khí haäu Vieät nam leân caùc linh kieän ñieän töû treân toâ:
nhieät ñoä laøm vieäc, ñoä aåm.
Accu khôûi ñoäng
Caâu 3: Trình baøy quaù trình ñieän hoùa xaûy ra trong accu chì-acid khi phoùng.
Caâu 4: Trình baøy quaù trình ñieän hoùa xaûy ra trong accu chì-acid khi naïp
Caâu 5: Trình baøy ñaëc tuyeán phoùng cuûa accu chì-acid.
Caâu 6: Trình baøy ñaëc tuyeán naïp cuûa accu chì-acid.
Caâu 7: Trình baøy caùc thoâng soá chuû yeáu cuûa accu chì-acid.
Caâu 8: Phaùt bieåu vaø giaûi thích ñònh luaät Peukert. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán dung löôïng
accu.
Caâu 9: Veõ ñaëc tuyeán Volt-Ampere cuûa accu chì-acid.
Caâu 10: Trình baøy caùc thoâng soá cô baûn cuûa accu chì-acid.
Caâu 11: Trình baøy caùc phöông phaùp naïp ñieän cho accu.
Caâu 12: Trình baøy caùc phöông phaùp naïp ñieän cho accu? Treân oâtoâ accu ñöôïc naïp ñieän
theo phöông phaùp naøo? Neâu öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naïp ñoù.
Caâu hoûi phuï
Caâu 13: sao chæ ñöôïc chaâm theâm nöôùc caát vaøo accu maø khoâng ñöôïc chaâm nöôùc
thöôøng.
Caâu 14: Hieän nay dung dòch ñeå chaâm nöôùc bình baùn ôû caùc sôû söûa chöõa xe gaén maùy
thöôøng laø dung dòch acid loaõng. Neâu taùc haïi vaø giaûi thích.
Caâu 15: Haõy neâu caùc nguyeân nhaân laøm mau caïn dung dòch trong accu acid-chì.
điện động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện động cơ - Người đăng: Kien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
điện động cơ 9 10 271