Ktl-icon-tai-lieu

điện oto

Được đăng lên bởi vothu113114
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điện động cơ ô tô

……….., tháng … năm …….

ch−¬ng 1: c¸c vÊn ®Ò chung
1.1. c¸c kh¸I niÖm,quy −íc vµ m∙ c¬ b¶n :
1.1.1. §iÖn ¸p :
Lµ hiÖu sè ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm kh¸c nhau cña m¹ch ®iÖn.
UAB = VA - VB
Trong ®ã UAB lµ ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÓm A,B cña m¹ch, VA ,VB lµ ®iÖn thÕ cña A vµ B so
víi gèc (®iÓm m¸t).
§¬n vÞ : V«n (V)
1.1.2. Dßng ®iÖn :
Lµ dßng chuyÓn ®éng cña c¸c h¹t mang ®iÖn trong vËt chÊt,cã chiÒu chuyÓn ®éng tõ
n¬i cã ®iÖn thÕ cao ®Õn n¬i cã ®iÖn thÕ thÊp.
Ký hiÖu : I
§¬n vÞ : Ampe (A)
1.1.3. §iÖn trë :
§iÖn trë cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn, t¹o sù sôt ¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tuú
theo vÞ trÝ cña ®iÖn trë trong m¹ch.
Ký hiÖu : R
§¬n vÞ : ¤m (Ω)
1.1.4. Nguån ®iÖn:
Lµ n¬i chøa c¸c d¹ng n¨ng l−îng kh¸c cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh ®iÖn n¨ng.ë ®©y ta chØ
nãi ®Õn nguån ¸p.
Ký hiÖu : E
§¬n vÞ : V«n (V)
1.1.5. §Þnh luËt ¤m cho mét ®o¹n m¹ch :
Cho mét ®o¹n m¹ch cã ®iÖn trë R ®Æt vµo ®iÖn ¸p U.
Quan hÖ gi÷a dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ®−îc biÓu diÔn
theo ®Þnh luËt ¤m : I = U/R
I - dßng ®iÖn trong m¹ch tû lÖ thuËn víi ®iÖn ¸p vµ tû
lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña toµn m¹ch
1.1.6. §Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån :
Cho nh¸nh cã nguån suÊt ®iÖn ®éng E vµ ®iÖn trë
trong Ri.§Þnh luËt ¤m cho nh¸nh cã nguån lµ :
U = E - R iI
Th−êng ®iÖn trë nguån rÊt nhá
Khi m¹ch hë (kh«ng t¶i) I = 0,do ®ã
U=E
Khi ®iÖn trë m¹ch ngoµi rÊt nhá so víi ®iÖn trë
trong cña nguån U = 0 gäi nguån bÞ ng¾n m¹ch,lóc ®ã
I = E/Ri

1

H×nh 1.3 : Minh ho¹ mèi quan hÖ U-I-R-E
1.1.7. Xung :
Lµ tÝn hiÖu ®iÖn ¸p hay dßng ®iÖn biÕn ®æi theo thêi gian d−íi d¹ng rêi r¹c (gi¸n
®o¹n).Nã thay ®æi mét c¸ch ®ét biÕn cã quy luËt hoÆc kh«ng cã quy luËt.Xung ®iÖn cã
thÓ lµ xung mét chiÒu hoÆc xoay chiÒu.

H×nh 1.4 : Mét sè d¹ng xung c¬ b¶n trªn «t«
1.2. Linh kiÖn ®iÖn vµ ®iÖn tö c¬ b¶n :
1.2.1.Linh kiÖn thô ®éng :
1.2.1.1. §iÖn trë :
a. Kh¸i niÖm:
+ §iÖn trë cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn, t¹o sù sôt ¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng
tuú theo vÞ trÝ cña ®iÖn trë trong m¹ch.
+ Ký hiÖu cña ®iÖn trë trong m¹ch :

2

H×nh 1.5: Ký hiÖu ®iÖn trë.
+ §¬n vÞ cña ®iÖn trë: ®¬n vÞ lµ Ω (ohm),
1KΩ = 1.000Ω
1MΩ = 1.000.000Ω
b. C¸ch ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë.
* Gi¸ trÞ ®iÖn trë ®−îc ghi trùc tiÕp.
R22

2R2

H×nh 1.6: C¸ch ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë.
B¶ng ghi vµ ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë trùc tiÕp trªn th©n :
STT

M· ghi

Gi¸ trÞ

1

R22

0.22Ω

2

2R2

2.2Ω

3

47R

47Ω

4

100R

100Ω

5

1K0

1KΩ

6

10K0

10KΩ

7

1M0

1MΩ

B¶ng 1.1 : C¸ch ghi vµ ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë
* Gi¸ trÞ ®iÖn trë ®−îc s¬n b»ng m· mµu.
Tuú theo sè v¹ch mµu trªn ®iÖn trë (4,5 hay...
Đin động cơ ô tô
……….., tháng … năm …….
điện oto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện oto - Người đăng: vothu113114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
điện oto 9 10 174