Ktl-icon-tai-lieu

Điện phân dung dịch NaOH

Được đăng lên bởi Hoàng Lý
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2074 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐIỆN PHÂN DUNG 
DỊCH NATRI CLORUA
SẢN XUẤT XÚT, CLO 
VÀ AXIT CLOHIĐRIC
SV: NHÓM 2 – SP HÓA K37
GV: Cô NGUY ỄN VÂN ANH

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG 
NGHỆ ĐIỆN HÓA
1. Những khái niệm cơ bản
Tínhtrình
theođiện
công th
ức:là quá trình hóa học xảy ra
-   Quá
hóa
E+điện
=Anôt
Eo ±phân
Quátác
trình
chỉ
xảy
rađiện
khi từ
điện
áp
---dưới
Quy
ước:
là
cực
dẫn
dòng
mạch
dụng
của
dòng
điện.
Độđó:chênh
lệếch
gin ữcựacgiá
tr
ịngh
thịự
c tính
và lýbằng
Trong
E:
Th
đi
ệ
thu
ậ
n
ch,
-Hiện
Thế
cung
anot
cấp
vàcho
thế
thùng
catot
điện
gọi
chung
phân
lớn
làphân
thế
hơn
điện
một
ngoài
và
thùng
điện
phân.
- von;
tượng
điện
phân
là
quá
trình
hủy
thuyết của thế điện cực gọi là quá thế.
+
Catôt
làlà
cực
mà dòng
điện
từ
thùng
điện
phân đi
cực,
trị
chính
số
gọi
là
hiệu
điện
điện
áp
phân
thế
giữa
hủy.
điện
cực
C:
NQuá
ồng
đth
ộ điện
ion
tính
theo
đc
ươ
ng lở
ượ
ng
gam/
lít;
chất
liụ và
tạo
nên
các
điện
cực
-các
ế
ph
thu
ộ
vào
đi
ề
u
ki
ệ
n
đi
ệ
n
ra.
- SMỗi
tương
ứng
chất
và
điện
dung
ly
dịch.
có
một
trị
số
điện
áp
F:
ố
Faraday
F
=
96500
culong;
chất
mới.
phân:
v
ậ
t
li
ệ
u
đi
ệ
n
c
ự
c,
tính
ch
ấ
t
b
ề
-T:những
Khi
có
dòng
điện
một
chiều
đi
qua
dung
dịch
điện
Nhi
ệtanot
đhủy
ộ đivà
ện
phân,
tính còn
bằngđược
K;
Thế
phân
nhất
thế
catot
định.
gọi
là
thế
- Thiết
bị
thực
hiện
quá
trình
điện
phân
được
m
ặ
t
c
ủ
a
nó,
m
ậ
t
đ
ộ
dòng
đi
ệ
n,
nhi
ệ
t
li,
các
anion
chạy
đến
anot,
còn
các
cation
chạy
R:
H
ằ
ng
s
ố
khí
lý
t
ưở
ng.
R
=
1am/mol.đ
ộ
;
- Điện
phóng
điện
áp phân
của
hủy
anion
bằng
và cation
hiệu đại số các
gọi
là
thùng
điện
phân.
catot
phóng
điệnđtrên
cácđiđiện
n: Sđến
ốộ
điệ
nệtích
mà
ion trao
ổi trên
ện ccực
ực; này.
đ
đi
nvà
phân...
anot
Eo: thế
Thế đi
ện cvà
ực catot.
tiêu chuẩn, là thế điện cực thuận
nghịch khi C = 1 đương lượng gam/lít. Eo tính bằng von.

2. Những ứng dụng thực tế của các quá
trình điện hóa
để điều chế hiđrô và oxi, xút clo, các hợp chất chứa
*- Dùng
Ưu điểm:
củanghệ
clo; tổng
hợp các hợp chất vô cơ như axit
-oxi
Công
đơn giản;
muối
của nó
là các
pesunfat
dùng để
-peroxidisunfuaric
Sử dụng nguyênvà
liệu
và năng
lượng
toàn
diện hơn;
nước
oxisản
già,phẩm
các hợp
peroxit,
-điều
Tạochế
được
nhiều
có chất
giá trị,
có độ pemanganat;
sạch cao; đi
mangan...
*oxit
Nhược
điểm: tiêu hao nhiều năng lượng do đó chi phí
- Thủy
luyện
các kim
như
đồng,
kẽm,giá
coban,
năng
lượng
chiếm
mộtloại
tỷ lệ
tương
đốiniken,
cao trong
thành
cađimi....
cả các
bột; độ
nó cũng
được
dùng
để
sản
phẩm.và
Chính
vì kim
vậyloại
mà mức
sử dụng
các
phương
điệnđiện
phânhoá
môiphụ
trường
nóng
chảy
nhằm
ch...


ĐI N PHÂN DUNG
D CH NATRI CLORUA
S N XU T XÚT, CLO
VÀ AXIT CLOHIĐRIC
Điện phân dung dịch NaOH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện phân dung dịch NaOH - Người đăng: Hoàng Lý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Điện phân dung dịch NaOH 9 10 921