Ktl-icon-tai-lieu

điện tàu

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Kiều
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 2378 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CHƢƠNG 5: TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

5.1. CẤU TRÚC CỦA TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

5.1. CẤU TRÚC CỦA TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

5.1. CẤU TRÚC CỦA TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY

5.2. CÁC TẢI TIÊU THỤ ĐIỆN DƢỚI TÀU THỦY

5.3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TÀU THỦY

5.3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TÀU THỦY

5.4. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA PHỤ TẢI

5.4. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA PHỤ TẢI

TÍNH KINH TẾ KHI KHAI THÁC TRẠM PHÁT ĐIỆN

5.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TRẠM PHÁT
ĐIỆN TÀU THỦY

5.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TRẠM PHÁT
ĐIỆN TÀU THỦY

5.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TRẠM PHÁT
ĐIỆN TÀU THỦY

5.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TRẠM PHÁT
ĐIỆN TÀU THỦY

5.5. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TRẠM PHÁT
ĐIỆN TÀU THỦY

5.6. TÍNH CHỌN CÔNG SUẤT TRẠM PHÁT VÀ LỰA
CHỌN MÁY PHÁT

2. Các phƣơng pháp tính chọn
*
*
*

5.7. TỰ ĐỘNG ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP

QUY ĐỊNH CỦA ĐĂNG KIỂM

CÁC NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH
ĐIỆN ÁP CHO CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
*Có 4 dạng hệ thống tự động điều chỉnh điện áp điển hình là :
- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo nhiễu.
+ H.T Phức hợp dòng.
+ H.T Phức hợp pha : Phức hợp pha song song và phức hợp pha nối tiếp.
- Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp theo độ lệch.
- Hệ thống điều chỉnh điện áp theo nguyên lý kết hợp.
+ Kết hợp giữa phức hợp dòng với độ lệch.
+ Kết hợp giữa phức hợp pha với độ lệch.
*Chú ý: Các điều kiện để tự kích cho một máy phát điện .
- Máy phát phải có từ dƣ .
- Chiều kích từ trùng với chiều từ dƣ .
- Có tốc độ quay đạt định mức .(nf = nđm)
- Tổng trở trong mạch kích từ nhỏ hơn điện trở tới hạn.( Rkt < R th)
I) . Hệ thống điều chỉnh điện áp theo nhiễu loạn :
1/ Hệ thống phức hợp dòng ( Hay còn gọi là bù dòng) .
- Định nghĩa : Hệ thống TĐ ĐC ĐA theo nguyên lý phức hợp dòng là hệ
thống có hai tín hiệu : tín hiệu dòng và tín hiệu áp hai tín hiệu này đƣợc
cộng lại với nhau ở phía một chiều ( sau chỉnh lƣu ) .
- Với cấu trúc nhƣ vậy hệ thống chỉ có thể cảm biến đƣợc với sự thay đổi
của độ lớn dòng tải . Hệ thống phức hợp dòng chỉ có khả năng giữ đƣợc
điện áp của máy phát do một nguyên nhân là khi cƣờng độ dòng tải thay đổi
. Chính vì vậy mà nó ít đƣợc ứng dụng trong thực tế trên tàu thuỷ cũng nhƣ
trên bờ.

CÁC NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG BỘ TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH
ĐIỆN ÁP CHO CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
2/ Hệ thống phức hợp pha :
*Khái niệm : Hệ thống phức hợp pha là hệ thống T.Đ điều chỉnh điện áp theo hai nhiễu
chính đó là dòng tải (It) và tính chất của tải (cosφ) . Hệ thống phức hợp pha gồm 2 tín
hiệu chính là tín hiệu áp và tín hiệu dòng hai tín hiệu này đƣ...
CHƢƠNG 5: TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY
điện tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tàu - Người đăng: Nguyễn Văn Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
điện tàu 9 10 293