Ktl-icon-tai-lieu

Điện Trở

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ Khuếch Đại Op Amp – Wikibooks tiếng Việt

Page 1 of 11

Bộ Khuếch Đại Op Amp
Tủ sách mở Wikibooks

Mục lục
1 Khái Niệm
2 Cách Hoạt Động
2.1 Khuếch Đại Hai Điện Thế
2.2 So Sánh Hai Điện Thế
2.3 Khuếch đại một điện thế
3 Khuếch Đại Khác Biệt (Differential amplifier)
4 Khuếch Đại Âm (Inverting OpAmp)
5 Khuếch Đại Dương (Non Inverting OpAmp)
6 Điện Dẩn (Voltage Follower)
7 Khuếch Đại Tổng (Summing amplifier)
8 Khuếch Đại Tích Phân (Integrator)
9 Khuếch Đại Vi Phân (Differentiator)
10 So Sánh (Comparator)
11 Instrumentation amplifier
12 Schmitt trigger
13 Điện Từ Dung
14 Zero level detector
15 Negative impedance converter (NIC)
16 Non-linear configurations
16.1 Precision rectifier
16.2 Peak detector
16.3 Logarithmic output
16.4 Exponential output

Khái Niệm
Bộ Khuếch Đại Op Amp là một công cụ điện tử dùng để khuếch đại hiệu hai
điện thế nhập khác biệt . Op Amp khuếch đại sóng ac tốt hơn Trăng Si Tơ vì
nó cho qua toàn sóng
V = A (V - V )
o

2

1

 9/23/2008

Bộ Khuếch Đại Op Amp – Wikibooks tiếng Việt

Page 2 of 11

Bộ Khuếch Đại Op Amp có một mạch điện tổng hợp của nhiều linh kiện điện
tử đả được mắc nối với nhau và đóng gói trong một con chip 8 chân
Op Amp có biểu tượng mạch điện
V : Đầu Nhập Dương (non-inverting input)
V : Đầu Nhập Âm (inverting input)
+
−

V

: Đầu Xuất (output

V : Điện Áp Cộng (positive power supply)
out

V : Điện Áp Trừ (negative power supply)
S+

op-amp

S−

Pin

Useage

1

Offset Null

2

Inverted Input

3 Non-Inverted Input
4

-V Supply

5

No use

6

Output

7

+V Supply

8

No use

Operational
Amplifier IC
Chip

Cách Hoạt Động

Khuếch Đại Hai Điện Thế
Từ V = A (V - V )
0

2

1

Khi có 2 nguồn điện khác biệt cùng dương,
Op Amp hoạt động như khiếch đại hiệu điện thế

 9/23/2008

Bộ Khuếch Đại Op Amp – Wikibooks tiếng Việt

Page 3 of 11

Op Amp hoạt động như khuếch đại tổng của một điện thế dương và một
điện thế âm

So Sánh Hai Điện Thế
Từ V = A (V - V )
0

2

1

V = 0 khi V = V
o

2

V > 0 khi V > V
o

V =V
o

2

o
o

1

ss

V < 0 khi V < V
V =V

1

2

1

-ss

Khi Hai điện thế nhập bằng nhau thì điện thế xuất sẻ bằng không

Khi Hai điện thế nhập khác nhau thì điện thế xuất sẻ bằng
1. V = V khi V > V
o

2. V = V
o

ss

2

-ss

1

khi V < V
2

1

Khuếch đại một điện thế
Từ V = A (V - V )
0

2

V =AV
o

1

2

Khi chạm đất V , Op Amp hoạt động như khuếch đại điện A V
1

V =-AV
o

2

1

K...
B Khuếch Đại Op Amp
T sách m Wikibooks
Khái Nim
B Khuếch Đại Op Amp là mt công c đin t dùng để khuếch đại hiu hai
đin thế nhp khác bit . Op Amp khuếch đại sóng ac tt hơn Trăng Si Tơ
nó cho qua toàn sóng
V
o
= A (V
2
- V
1
)
Mc lc
1 Khái Nim
2 Cách Hot Động
2.1 Khuếch Đại Hai Đin Thế
2.2 So Sánh Hai Đin Thế
2.3 Khuếch đại mt đin thế
3 Khuếch Đại Khác Bit (Differential amplifier)
4 Khuếch Đại Âm (Inverting OpAmp)
5 Khuếch Đại Dương (Non Inverting OpAmp)
6 Đin Dn (Voltage Follower)
7 Khuếch Đại Tng (Summing amplifier)
8 Khuếch Đại ch Phân (Integrator)
9 Khuếch Đại Vi Phân (Differentiator)
10 Sonh (Comparator)
11 Instrumentation amplifier
12 Schmitt trigger
13 Đin T Dung
14 Zero level detector
15 Negative impedance converter (NIC)
16 Non-linear configurations
16.1 Precision rectifier
16.2 Peak detector
16.3 Logarithmic output
16.4 Exponential output
Page
1
of
11
B
Khu
ch
Đạ
i Op Amp
Wikibooks ti
ng Vi
t
9/23/2008
http://vi.wikibooks.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99_Khu%E1%BA%BFch_%C4%
...
Điện Trở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Trở - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Điện Trở 9 10 564