Ktl-icon-tai-lieu

điện tử

Được đăng lên bởi Thứ Phan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình

Đo lường và
thiết bị đo

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

ÑO LÖÔØNG ÑIEÄN VAØ THIEÁT BÒ ÑO
Chöông 1. Khaùi nieäm veà ño löôøng
1.1. Ñaïi löôïng ño löôøng
1.2. Chöùc naêng, ñaëc ñieåm cuûa thieát bò ño
1.3. Chuaån hoùa trong ño löôøng
1.4. Sai soá trong ño löôøng
1.5. Heä soá ño

(2,0,0)

Chöông 2. Caùc cô caáu ño löôøng
2.1. Cô caáu chæ thò kim
1. Cô caáu töø ñieän
2. Cô caáu ñieän töø
3. Cô caáu ñieän ñoäng
2.2. Thieát bò chæ thò soá
1. Maõ
2. Chæ thò soá
3. Caùc maïch giaûi maõ

(4,0,0)

Chöông 3. Ño ñieän aùp vaø doøng ñieän
(6,2,0)
3.1. Ño doøng moät chieàu (DC) – doøng xoay chieàu (AC)
1. Ño doøng DC
2. Ño doøng AC
3. AÛnh höôûng cuûa Amper keá ñeán maïch ño
3.2. Ño ñieän aùp DC – AC
1. Ño ñieän aùp DC
2. Ño ñieän aùp AC
3. AÛnh höôûng cuûa Volt keá ñeán maïch ño
3.3. Ño ñieän aùp DC baèng bieán trôû
3.4. Volt keá ñieän töû DC
1. VDC duøng Transistor
2. VDC duøng FET
3. VDC duøng khueách ñaïi thuaät toaùn (Op-amp)
4. VDC giaù trò nhoû duøng phöông phaùp “Chopper”
3.5. Volt keá ñieän töû AC
1. Khaùi quaùt
2. Phöông phaùp trò chænh löu trung bình
3. Phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc
4. Phöông phaùp trò ñænh
3.6. Amper keá ñieän töû ño DC-AC
1. Ño doøng DC
2. Ño doøng AC

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
Chöông 4. Ño ñieän trôû
4.1. Ño ñieän trôû baèng Volt keá vaø Amper keá
4.2. Maïch ño R trong Ohm keá
4.3. Caàu Wheatstone
1. Caàu Wheatstone caân baèng
2. Caàu Wheatstone khoâng caân baèng
4.4. Caàu ñoâi Kelvin
4.5. Ño ñieän trôû coù trò soá lôùn
1. Duøng Volt keá, µA keá
2. Megaohm chuyeân duïng
4.6. Ño ñieän trôû noái ñaát
Baøi taäp Chöông 4

(4,1,0)

Chöông 5. Ño ñieän dung, ñieän caûm, hoã caûm
5.1. Ño C, L vaø M duøng Volt keá, Amper keá
1. Ño tuï ñieän
2. Ño ñieän caûm
3. Ño hoã caûm
5.2. Ño C vaø L duøng caàu ño
1. Caàu Wheatstone xoay chieàu
2. Caàu ñôn giaûn ño C vaø L
3. Caàu ño LC phoå quaùt
Baøi taäp Chöông 5

(3,1,0)

Chöông 6. Ño coâng suaát vaø ñieän naêng
(6,2,0)
6.1. Ño coâng suaát moät chieàu (DC)
1. Phöông phaùp duøng Volt keá vaø Amper keá
2. Phöông phaùp W-keá
6.2. Ño coâng suaát xoay chieàu (AC) moät pha
1. Duøng Volt keá vaø Amper keá
2. Duøng Watt keá
3. Duøng phoái hôïp bieán doøng, bieán aùp vôùi Watt keá ñieän ñoäng
4. Ño coâng suaát hieäu duïng cuûa taûi baèng boä bieán ñoåi nhieät ñieän
6.3. Ño coâng suaát taûi ba pha
6.4. Ño coâng suaát phaûn khaùng cuûa taûi
1. Coâng suaát phaûn khaùng taûi moät pha
2. Coâng suaát phaûn khaùng t...
Giáo trình
Đo lường và
thiết bị đo
điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử - Người đăng: Thứ Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
điện tử 9 10 418