Ktl-icon-tai-lieu

Điện Tử Cơ Bản

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 4137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Lời nói đầu
*********

Linh kiện điện tử là kiến thức bước đầu và căn bản của ngành điện tử.
Giáo trình được biên soạn từ các bài giảng của tác giả trong nhiều năm qua tại Khoa
Công Nghệ và Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ và các Trung Tâm Giáo dục
thường xuyên ở đồng bằng sông Cửu Long sau quá trình sửa chữa và cập nhật.
Giáo trình chủ yếu dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông và Tự Động
Hóa. Các sinh viên khối Kỹ thuật và những ai ham thích điện tử cũng tìm thấy ở đây nhiều điều
bổ ích.
Giáo trình bao gồm 9 chương:
Từ chương 1 đến chương 3: Nhắc lại một số kiến thức căn bản về vật lý vi mô, các mức
năng lượng và dải năng lượng trong cấu trúc của kim loại và chất bán dẫn điện và dùng nó như
chìa khóa để khảo sát các linh kiện điện tử.
Từ chương 4 đến chương 8: Đây là đối tượng chính của giáo trình. Trong các chương này,
ta khảo sát cấu tạo, cơ chế hoạt động và các đặc tính chủ yếu của các linh kiện điện tử thông
dụng. Các linh kiện quá đặc biệt và ít thông dụng được giới thiệu ngắn gọn mà không đi vào
phân giải.
Chương 9: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của vi mạch.
Người viết chân thành cảm ơn anh Nguyễn Trung Lập, Giảng viên chính của Bộ môn Viễn
Thông và Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ đã đọc kỹ bản
thảo và cho nhiều ý kiến quý báu.

Cần Thơ, tháng 12 năm 2003
Trương Văn Tám

Trang 1

Biên soạn: Trương Văn Tám

Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Mục lục
--------Chương I ..........................................................................................................................................................................................4
MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ DẢI NĂNG LƯỢNG.........................................................................................................................4
I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ HỌC NGUYÊN LƯỢNG: .................................................................................................................4
II. PHÂN BỐ ĐIỆN TỬ TRONG NGUYÊN TỬ THEO NĂNG LƯỢNG: .............................................................................6
III. DẢI NĂNG LƯỢNG: (ENERGY BANDS) ........................................................................................................................8
Chương II ......................................................................................................................................................................................12
SỰ DẪN ĐIỆN TRONG KIM LOẠI.............
Giáo trình Linh Kin Đin T
Li nói đầu
*********
Linh kin đin t là kiến thc bước đầu và căn bn ca ngành đin t.
Giáo trình được biên son t các bài ging ca tác gi trong nhiu năm qua ti Khoa
Công Ngh và Công Ngh Thông Tin, Trường Đại hc Cn Thơ và các Trung Tâm Giáo dc
thường xuyên đồng bng sông Cu Long sau quá trình sa cha và cp nht.
Giáo trình ch yếu dùng cho sinh viên chuyên ngành Đin T Vin Thông và T Độ
ng
Hóa. Các sinh viên khi K thut và nhng ai ham thích đin t cũng tìm thy đây nhiu điu
b ích.
Giáo trình bao gm 9 chương:
T chương 1 đến chương 3: Nhc li mt s kiến thc căn bn v vt lý vi mô, các mc
năng lượng và di năng lượng trong cu trúc ca kim loi và cht bán dn đin và dùng nó như
chìa khóa để kho sát các linh ki
n đin t.
T chương 4 đến chương 8: Đây là đối tượng chính ca giáo trình. Trong các chương này,
ta kho sát cu to, cơ chế hot động và các đặc tính ch yếu ca các linh kin đin t thông
dng. Các linh kin quá đặc bit và ít thông dng được gii thiu ngn gn mà không đi vào
phân gii.
Chương 9: Gii thiu s hình thành và phát trin ca vi mch.
Ngườ
i viết chân thành cm ơn anh Nguyn Trung Lp, Ging viên chính ca B môn Vin
Thông và T Động Hóa, Khoa Công Ngh Thông Tin, Trường Đại hc Cn Thơ đã đọc k bn
tho và cho nhiu ý kiến quý báu.
Cn Thơ, tháng 12 năm 2003
Trương Văn Tám
Trang 1 Biên son: Trương Văn Tám
Điện Tử Cơ Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện Tử Cơ Bản - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Điện Tử Cơ Bản 9 10 859