Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử cơ bản

Được đăng lên bởi Sơn Xịt
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi 1

®ång hå v¹n n¨ng
A. Kh¸i niÖm:
§ång hå v¹n n¨ng hay v¹n n¨ng kÕ lµ mét dông cô ®o lêng ®iÖn cã nhiÒu
chøc n¨ng. Trong ®ã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n : Ampe kÕ; V«n kÕ vµ ¤m kÕ. Ngoµi ra
cã mét sè ®ång hå cßn cã thÓ ®o ®îc tÇn sè cña dßng ®iÖn, ®iÖn dung cña tô ®iÖn,
kiÓm tra ®îc bãng b¸n dÉn…
B. Ph©n lo¹i:
C¨n cø vµo cÊu t¹o hay ph¬ng ph¸p chØ thÞ kÕt qu¶ ®o, ngêi ta chia lµm hai
lo¹i chÝnh:
- §ång hå chØ thÞ kÕt qu¶ ®o b»ng kim (§ång hå c¬)
- §ång hå chØ thÞ kÕt qu¶ ®o b»ng sè (§ång hå sè)
i. ®ång hå chØ thÞ kÕt qu¶ ®o b»ng kim (§ång hå c¬).
¦u ®iÓm cña ®ång hå lµ ®o nhanh, kiÓm tra ®îc nhiÒu lo¹i linh kiÖn, thÊy ®îc sù phãng n¹p cña tô ®iÖn, Ýt bÞ t¸c ®éng cña nhiÔu. Tuy nhiªn ®ång hå nµy cã
h¹n chÕ vÒ ®é chÝnh x¸c vµ cã trë kh¸ng thÊp kho¶ng 20K/VOL, do vËy khi ®o
vµo c¸c m¹ch cho dßng thÊp chóng bÞ sôt ¸p.
1. CÊu t¹o:
Tïy theo mçi h·ng hay mçi níc s¶n xuÊt mµ chóng cã h×nh d¹ng, hay kÝch
thíc kh¸c nhau, nhng chóng thêng cã ®Æc ®iÓm cÊu t¹o chung gåm 2 phÇn chÝnh lµ:
- §¶o m¹ch c«ng t¸c.
- ChØ thÞ kÕt qu¶ ®o.

§¶o m¹ch c«ng t¸c

ChØ thÞ kÕt qu¶ ®o

1

2.TÝnh n¨ng kü thuËt vµ c¸ch sö dông ®ång hå Kyoritsu
2.1.TÝnh n¨ng kü thuËt cña ®ång hå Kyoritsu
§ång hå Kyoritsu lµ lo¹i ®ång hå v¹n n¨ng
(hay cßn gäi lµ ®ång hå A.V.)
+ Trë kh¸ng ®Çu vµo 5000 / V.
+ §o ®îc ®iÖn ¸p xoay chiÒu (AC.V) tõ (01000)V,
víi c¸c thang ®o:
- Tõ (0  10) V

- Tõ (0  50) V

- Tõ (0  250) V

- Tõ (0  1000)V

+ §o ®îc ®iÖn ¸p mét chiÒu (DC.V) tõ (01000)V, víi c¸c thang ®o:
- Tõ (0  0.1) V

- Tõ (0  0.5) V

- Tõ (0 2.5) V

- Tõ (0  10) V

- Tõ (0  50) V

- Tõ (0  250) V

- Tõ (0  1000) V
+ §o ®îc dßng ®iÖn mét chiÒu (DC.mA) tõ (0  250) mA, víi c¸c thang ®o:
- Tõ (0  50) A

- Tõ (0  2.5) mA

- Tõ (0  25) mA

- Tõ (0  250) mA

+ §o ®îc ®iÖn trë tõ (0  20 M) víi c¸c thang ®o :
- (x 1) 

- (x 10) 

- (x 1K) 

- (x 10 K) 

+ Nguån ®iÖn cung cÊp 1,5 V/DC ®Ó ®o ®iÖn trë ë c¸c thang ®o x1, x10, x1K, 9V/
DC ®Ó ®o ®iÖn trë thang x10K.
§ång hå cã nóm quy “0” (0 ADJ) ®Ó quy chuÈn ®iÓm “0” cña mçi thang ®o
®iÖn trë tríc khi tiÕn hµnh ®o.
2.2 C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng Kyoritsu
a. §o ®iÖn trë:

2
B­íc­2

*Bíc 1: Chän thang ®o phï hîp: BËt ®¶o m¹ch chÕ ®é ®o vÒ thang ®o ®iÖn
trë (x1  x10K), t¹i vÞ trÝ thang ®o phï hîp.
VÝ dô: Khi cÇn ®o kiÓm tra 1 ®iÖn trë cã gi¸ trÞ kho¶ng 10K, khi ®ã chóng ta
bËt ®¶o m¹ch chÕ ®é ®o cña ®ång hå vÒ thang ®o x1K.
*Bíc 2: ChØnh “0” cho ®ång hå. ChËp hai que ®o cña ®ång hå vµo víi nhau (cã
nghÜa lµ ®iÖn trë cÇn ®o b»ng 0) khi ®ã kim ®å...
Bµi 1
®ång hå v¹n n¨ng
A. Kh¸i niÖm:
§ång v¹n n¨ng hay v¹n n¨ng kÕ mét dông ®o lêng ®iÖn nhiÒu
chøc n¨ng. Trong ®ã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n : Ampe kÕ; V«n kÕ vµ ¤m kÕ. Ngoµi ra
t®ång hå cßn cã thÓ ®o ®îc tÇncña dßng ®iÖn, ®iÖn dung cña®iÖn,
kiÓm tra ®îc bãng b¸n dÉn
B. Ph©n lo¹i:
C¨n cø vµo cÊu t¹o hay ph¬ng ph¸p chØ t kÕt qu¶ ®o, ngêi ta chia lµm hai
lo¹i chÝnh:
- §ång hå chØ thÞ kÕt qu¶ ®o b»ng kim (§ång hå c¬)
- §ång hå chØ thÞ kÕt qu¶ ®o b»ng sè (§ång hå sè)
i. ®ång hå chØ thÞ kÕt qu¶ ®o b»ng kim (§ång hå c¬).
¦u ®iÓm cña ®ång hå lµ ®o nhanh, kiÓm tra ®îc nhiÒu lo¹i linh kiÖn, thÊy ®-
îc phãng n¹p cña ®iÖn, Ýt t¸c ®éng cña nhiÔu. Tuy nhiªn ®ång nµy cã
h¹n c ®é chÝnh x¸c cã trë kh¸ng thÊp kho¶ng 20K/VOL, do vËy khi ®o
vµo c¸c m¹ch cho dßng thÊp chóng bÞ sôt ¸p.
1. CÊu t¹o:
Tïy theo mçi h·ng hay mçi nícn xuÊt mµ chóng nh d¹ng, hay kÝch
thíc kh¸c nhau, nhng chóng thêng cã ®Æc ®iÓm cÊu t¹o chung gåm 2 phÇn chÝnh lµ:
- §¶o m¹ch c«ng t¸c.
- ChØ thÞ kÕt qu¶ ®o.
1
§¶o m¹ch c«ng t¸c ChØ thÞ kÕt qu¶ ®o
Điện tử cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử cơ bản - Người đăng: Sơn Xịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Điện tử cơ bản 9 10 726