Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử cơ bản 2

Được đăng lên bởi vantruongspkt12142286pro
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 683 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG 7
ÑAËC TÍNH THÖÏC TEÁ CUÛA OP-AMP
Phaàn I: OFFSET VAØ BUØ OFFSET
I. ÑAËC TÍNH THÖÏC TEÁ CUÛA OP – AMP:
ÔÛ chöông tröôùc chuùng ta ñaõ xem op – amp ôû tröôøng hôïp lyù töôûng. Vì vieäc cheá taïo khoâng ñaït ñöôïc
caùc yeâu caàu lyù töôûng neân nhaø cheá taïo cho chuùng ta bieát theâm moät soá ñaëc tính thöïc teá aûnh höôûng khoâng
toát ñeán hoaït ñoäng cuûa op – amp nhö: ñieän aùp vaøo offset, doøng offset, caùc doøng phaân cöïc vaø troâi offset.
Caùc yeáu toá naøy thöôøng xaûy ra taàng khueách ñaïi vi sai.
Ñeå op – amp laøm vieäc toát ta phaûi khaéc phuïc caùc nhöôïc ñieåm ñoù.
II. KHAÛO SAÙT AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ÑIEÄN AÙP OFFSET NGOÕ RA PHUÏ THUOÄC VAØO ÑIEÄN AÙP
OFFSET CUÛA NGOÕ VAØO:
Ñieän aùp offset ngoõ ra laø ñieän aùp cheânh leäch so vôùi ñieän aùp ngoõ ra lyù töôûng. Ñieän aùp naøy coù ñöôïc laø
do ñieän aùp offset cuûa ngoõ vaøo taïo ra.
Ñieän aùp offset ngoõ vaøo laø do söï phaân cöïc khoâng caân baèng cuûa taàng kñ vi sai hay do 2 transistor cuûa
taàng kñ vi sai coù caùc thoâng soá khoâng gioáng nhau. Ngay caû khi 2 ngoõ vaøo noái mass (0V) thì ñieän aùp ngoõ ra
vaãn khaùc 0V – giaù trò ñieän aùp naøy ñöôïc goïi laø ñieän aùp offset ngoõ ra vaø ta xem nhö coù moät ñieän aùp offset
ôû ngoõ vaøo gaây ra.
Nhö vaäy coù söï cheânh leäch cuûa ngoõ vaøo vaø ta xem noù nhö moät nguoàn ñieän aùp maéc noái tieáp vôùi 1
trong 2 ngoõ vaøo vaø taùch ra khoûi maïch kñ vi sai nhö hình 7-1 – khi ñoù maïch kñ vi sai xem nhö ñöôïc phaân
cöïc caân baèng.
Hình 7-1. Ñieän aùp offset ñöôïc taùch ra khoûi maïch khueách ñaïi vi sai.
1. Xeùt aûnh höôûng cuûa ñieän aùp offset ôû maïch khueách ñaïi ñaûo:
a. Tröôøng hôïp 1: ñieän aùp offset ngoõ vaøo xuaát hieän ôû ngoõ vaøo nhö hình 7-2:
+
V
Điện tử cơ bản 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử cơ bản 2 - Người đăng: vantruongspkt12142286pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Điện tử cơ bản 2 9 10 151