Ktl-icon-tai-lieu

điện tử công suất

Được đăng lên bởi Boom Smile
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CAÂU HOÛI OÂN TAÄP ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT
1. Ñi ot coâng suaát :kyù hieäu caáu taïo ,ñaëc tính V—A ,caùc traïng thaùi ñoäng hoïc (quaù
trình quaù ñoä ) baûo veä .
2. Transitor : kyù hieäu caáu taïo ,ñaëc tính V—A ,caùc traïng thaùi ñoäng hoïc (quaù trình
quaù ñoä ), maïch trôï giuùp ñoùng, môû , choáng sieâu baõo hoaø .
3. Thyristor : kyù hieäu caáu taïo ,ñaëc tính V—A ,caùc traïng thaùi ñoäng hoïc (quaù trình
quaù ñoä ),ñieàu kieän ñeå phuïc hoài khaû naêng khoaù, baûo veä .
4. Chænh löu hình tia m pha (m=3) khoâng ñieàu khieån , sô ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp
treân van, ñieän aùp chænh löu , doøng ñieän chænh löu, chuyeån maïch giaù trò trung
bình cuûa ñieän aùp chænh löu .
5. Chænh löu hình tia m pha (m=3) coù ñieàu khieån , sô ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp treân
van, ñieän aùp chænh löu , ñaëc tính ñieàu khieån, ñaëc tính ngoaøi.
6. Cheá ñoä chænh löu cuûa boä chænh löu & nghòch löu, ñieàu kieän ñeå coù nghòch löu
phuï thuoäc. Traïng thaùi chuyeån maïch khoâng thöïc hieän ñöôïc (söï coá ) ,goùc an toaøn
.
7. Chænh löu hình tia ba pha Diot khoâng , sô ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp &doøng ñieän
chænh löu giaù trò trung bình ñieän aùp chænh löu aûnh höôûng cuûa Diot khong .
8. Chænh löu hình caàu ba pha coù ñieàu khieån, sô ñoà, ñieän aùp & doøng ñieän cuûa
nhoùm Anod & nhoùm Catod doøng ñieän trong caùc pha, ñieän aùp chænh löu, giaûn ñoà
ñoùng caét caùc van xung ñieàu khieån.
9. Chænh löu caàu ba pha baùn ñieàu khieån sô ñoà, ñieän aùp & doøng ñieän cuûa nhoùm
Anod & nhoùm Catod doøng ñieän trong caùc pha ñieän aùp chænh löu.
10. Chænh löu hình caàu ba pha Diot khoâng , sô ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp &doøng ñieän
chænh löu giaù trò trung bình ñieän aùp chænh löu aûnh höôûng cuûa Diot khoâng .
11. Chænh löu hình caàu moät pha coù ñieàu khieån, sô ñoà, ñieän aùp & doøng ñieän cuûa
nhoùm Anod & nhoùm Catod doøng ñieän trong caùc pha, ñieän aùp chænh löu.
12. Hoaït ñoäng cuûa boä chænh löu ôû cheá ñoä doøng giaùn ñoaïn, söï xuaát hieän cuûa doøng
giaùn ñoaïn vôùi caùc loaïi taûi, ñieän aùp treân van, ñieän aùp chænh löu giôùi haïn ñieàu
khieån .
13. Phaân tích doøng chænh löu cuûa boä chænh löu p-xung khoâng coù Diot khoâng ôû cheá
ñoä doøng lieân tuïc & doøng giaùn ñoaïn.
14. Phaân tích doøng chænh löu cuûa boä chænh löu p-xung khoâng coù Diot khoâng ôû cheá
ñoä ñieän aùp lieân tuïc & doøng giaùn ñoaïn.
15. Phaân tích doøng chænh löu cuûa boä chænh löu p-xung coù Diot khoâng ôû cheá ñoä doøng
lieân tuïc & doøng giaùn ñoaïn.
16. Giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp ch...
CAÂU HOÛI OÂN TAÄP ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT
1. Ñi ot coâng suaát :kyù hieäu caáu taïo ,ñaëc tính V—A ,caùc traïng thaùi ñoäng hoïc (quaù
trình quaù ñoä ) baûo veä .
2. Transitor : kyù hieäu caáu taïo ,ñaëc tính V—A ,caùc traïng thaùi ñoäng hoïc (quaù trình
quaù ñoä ), maïch trôï giuùp ñoùng, môû , choáng sieâu baõo hoaø .
3. Thyristor : k hieäu caáu taïo ,ñaëc tính V—A ,caùc traïng thaùi ñoäng hoïc (quaù trình
quaù ñoä ),ñieàu kieän ñeå phuïc hoài khaû naêng khoaù, baûo veä .
4. Chænh löu hình tia m pha (m=3) khoâng ñieàu khieån , ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp
treân van, ñieän aùp chænh löu , doøng ñieän chænh löu, chuyeån maïch giaù trò trung
bình cuûa ñieän aùp chænh löu .
5. Chænh löu hình tia m pha (m=3) coù ñieàu khieån , ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp treân
van, ñieän aùp chænh löu , ñaëc tính ñieàu khieån, ñaëc tính ngoaøi.
6. Cheá ñoä chænh löu cuûa boä chænh löu & nghòch löu, ñieàu kieän ñeå coù nghòch löu
phuï thuoäc. Traïng thaùi chuyeån maïch khoâng thöïc hieän ñöôïc (söï coá ) ,goùc an toaøn
.
7. Chænh löu hình tia ba pha Diot khoâng , ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp &doøng ñieän
chænh löu giaù trò trung bình ñieän aùp chænh löu aûnh höôûng cuûa Diot khong .
8. Chænh löu hình caàu ba pha coù ñieàu khieån, ñoà, ñieän aùp & doøng ñieän cuûa
nhoùm Anod & nhoùm Catod doøng ñieän trong caùc pha, ñieän aùp chænh löu, giaûn ñoà
ñoùng caét caùc van xung ñieàu khieån.
9. Chænh löu caàu ba pha baùn ñieàu khieån ñoà, ñieän aùp & doøng ñieän cuûa nhoùm
Anod & nhoùm Catod doøng ñieän trong caùc pha ñieän aùp chænh löu.
10. Chænh löu hình caàu ba pha Diot khoâng , ñoà , caùc nhòp, ñieän aùp &doøng ñieän
chænh löu giaù trò trung bình ñieän aùp chænh löu aûnh höôûng cuûa Diot khoâng .
11. Chænh löu hình caàu moät pha coù ñieàu khieån, ñoà, ñieän aùp & doøng ñieän cuûa
nhoùm Anod & nhoùm Catod doøng ñieän trong caùc pha, ñieän aùp chænh löu.
12. Hoaït ñoäng cuûa boä chænh löu ôû cheá ñoä doøng giaùn ñoaïn, söï xuaát hieän cuûa doøng
giaùn ñoaïn vôùi caùc loaïi taûi, ñieän aùp treân van, ñieän aùp chænh löu giôùi haïn ñieàu
khieån .
13. Phaân tích doøng chænh löu cuûa boä chænh löu p-xung khoâng coù Diot khoâng ôû cheá
ñoä doøng lieân tuïc & doøng giaùn ñoaïn.
14. Phaân tích doøng chænh löu cuûa boä chænh löu p-xung khoâng coù Diot khoâng ôû cheá
ñoä ñieän aùp lieân tuïc & doøng giaùn ñoaïn.
15. Phaân tích doøng chænh löu cuûa boä chænh löu p-xung coù Diot khoâng ôû cheá ñoä doøng
lieân tuïc & doøng giaùn ñoaïn.
16. Giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp chænh löu & caùc ñöôøng ñaëc tính : Giaù trò ñieän aùp
chænh löu ôû cheá ñoä doøng lieân tuïc & ôû cheá ñoä doøng giaùn ñoaïn. Ñaëc tính ñieàu
khieån ôû cheá ñoä doøng lieân tuïc & ôû cheá ñoä doøng giaùn ñoaïn. Ñaëc tính ngoaøi ôû cheá
ñoä doøng lieân tuïc & ôû cheá ñoä doøng giaùn ñoaïn.
17. Ñoä nhaáp nhoâ cuûa soùng ñieän aùp & soùng doøng ñieän chænh löu. Phöông phaùp san
baèng, xaùc ñònh ñieän khaùng san baèng.
điện tử công suất - Trang 2
điện tử công suất - Người đăng: Boom Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
điện tử công suất 9 10 517