Ktl-icon-tai-lieu

điện tử công suất

Được đăng lên bởi Vương Thành Đô
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình: Điện tử cơ bản

ĐH Nông Lâm

Chương 8
Một số linh kiện điện tử khác
8.1. SCR (Thyristor).
a. Cấu tạo và hoạt động
SCR được cấu tạo bởi 4 lớp bán dẫn PNPN (có 3 nối PN). Như tên gọi ta thấy
SCR là một diode chỉnh lưu được kiểm soát bởi cổng silicium. Các tiếp xúc kim loại
được tạo ra các cực Anod A, Catot K và cổng G.

Hình 8.1
Nếu ta mắc một nguồn điện một chiều VAA vào SCR như hình sau. một dòng điện
nhỏ IG kích vào cực cổng G sẽ làm nối PN giữa cực cổng G và catot K dẫn phát khởi
dòng điện anod IA qua SCR lớn hơn nhiều. Nếu ta đổi chiều nguồn VAA (cực dương
nối với catod, cục âm nối với anod) sẽ không có dòng điện qua SCR cho dù có dòng
GV: ThS. Nguyễn Bá Vương

Giáo trình: Điện tử cơ bản

ĐH Nông Lâm

điện kích IG. Như vậy ta có thể hiểu SCR như một diode nhưng có thêm cực cổng G và
để SCR dẫn điện phải có dòng điện kích IG vào cực cổng.

Hình 8.2
Ta thấy SCR có thể coi như tương đương với hai transistor PNP và NPN liên kết
nhau qua ngõ nền và thu. Khi có một dòng điện nhỏ IG kích vào cực nền của Transistor
NPN T1 tức cổng G của SCR. Dòng điện IG sẽ tạo ra dòng cực thu IC1 lớn hơn, mà IC1
lại chính là dòng nền IB2 của transistor PNP T2 nên tạo ra dòng thu IC2 lại lớn hơn
trước… Hiện tượng này cứ tiếp tục nên cả hai transistor nhanh chóng trở nên bảo hòa.
Dòng bảo hòa qua hai transistor chính là dòng anod của SCR. Dòng điện này tùy thuộc
vào VAA và điện trở tải RA.
Cơ chế hoạt động như trên của SCR cho thấy dòng IG không cần lớn và chỉ cần
tồn tại trong thời gian ngắn. Khi SCR đã dẫn điện, nếu ta ngắt bỏ IG thì SCR vẫn tiếp
tục dẫn điện, nghĩa là ta không thể ngắt SCR bằng cực cổng, đây cũng là một nhược
điểm của SCR so với transistor.
Người ta chỉ có thể ngắt SCR bằng cách cắt nguồn VAA hoặc giảm VAA sao cho dòng
điện qua SCR nhỏ hơn một trị số nào đó (tùy thuộc vào từng SCR) gọi là dòng điện
duy trì IH (hodding current).

Hình 8.3: Đặc tuyến V-A của SCR
GV: ThS. Nguyễn Bá Vương

Giáo trình: Điện tử cơ bản

ĐH Nông Lâm

b. Đặc tuyến Volt-Ampere của SCR.
Đặc tuyến này trình bày sự biến thiên của dòng điện anod IA theo điện thế anodcatod VAK với dòng cổng IG coi như thông số.
- Khi SCR được phân cực nghịch (điện thế anod âm hơn điện thế catod), chỉ có một
dòng điện rỉ rất nhỏ chạy qua SCR.
- Khi SCR được phân cực thuận (điện thế anod dương hơn điện thế catod), nếu ta nối
tắt (hoặc để hở) nguồn VGG (IG=0), khi VAK còn nhỏ, chỉ có một dòng điện rất nhỏ
chạy qua SCR (trong thực tế người ta xem như SCR không dẫn điện), nhưng khi VAK
đạt đền một ...
Giáo trình: Đin t cơ bn ĐH Nông Lâm
GV: ThS. Nguyn Bá Vương
Chương 8
Mt s linh kin đin t khác
8.1. SCR (Thyristor).
a. Cu to và hot động
SCR được cu to bi 4 lp bán dn PNPN (có 3 ni PN). Như tên gi ta thy
SCR là mt diode chnh lưu được kim soát bi cng silicium. Các tiếp xúc kim loi
được to ra các cc Anod A, Catot K và cng G.
Hình 8.1
Nếu ta mc mt ngun đin mt chiu V
AA
vào SCR nhưnh sau. mt dòng đin
nh I
G
kích vào cc cng G s làm ni PN gia cc cng G và catot K dn phát khi
dòng đin anod I
A
qua SCR ln hơn nhiu. Nếu ta đổi chiu ngun V
AA
(cc dương
ni vi catod, cc âm ni vi anod) s không có dòng đin qua SCR cho dù có dòng
điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử công suất - Người đăng: Vương Thành Đô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
điện tử công suất 9 10 285