Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Tài liệu tham khảo
• Điện tử công suất – Lê Văn Doanh
• Giáo trình điện tử công suất – Nguyễn Văn Nhờ
• Điện tử công suất – Nguyễn Bính
dqvinh@dng.vnn.vn
0903 586 586

CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU – CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
1.1 Khái niệm chung

Điện tử Công suất lớn

Các linh kiện điện tử công suất được sử dụng
trong các mạch động lực – công suất lớn

Sự khác nhau giữa các linh kiện điện tử ứng dụng
(điện tử điều khiển) và điện tử công suất
• Công suất: nhỏ – lớn
• Chức năng: điều khiển – đóng cắt dòng điện công suất lớn

Điều khiển

Động lực
IC

IB
• Thời điểm
• Công suất

Các linh kiện điện tử
công suất chỉ làm
chức năng đóng cắt
dòng điện – các van

Transistor điều khiển: Khuyếch đại

IC

R
UCE = UCE1

iC
C

iB

B

a

UCE = U - RIC

IB1 > 0

A

E

IB2 > IB1

A

uCE

B
uBE

b

U

U
R

IB = 0

iE

IB

IB2

Transistor công suất: đóng cắt dòng điện

UCE1

U

UBE < 0

UCE

Đặc tính Volt – Ampe của van công suất lý tưởng
i
b

i

c

điều khiển

a
u
d

u

P = mUI(1)cosϕ(1)
m: số pha
U: Giá trị hiệu dụng điện áp điều hòa của pha
I(1): Giá trị hiệu dụng của thành phần bậc 1 dòng điện pha
ϕ(1): Góc chậm pha của thành phần bậc 1 dòng điện pha so với điện áp
S = mUI
∞

I: Giá trị hiệu dụng dòng điện pha

I 2 = ∑ I (2n )
n =1

∞

∞

n =1

n=2

2
S 2 = m 2U 2 ∑ I (2n ) = m 2U 2 I (1)
+ m 2U 2 ∑ I (2n )

2
2
2
2
2
S(1)
= m 2U 2 I (1)
= m 2U 2 I (1)
cos 2 ϕ(1) + m 2U 2 I (1)
sin 2 ϕ(1) = P 2 + Q(1)

mUI(1): Công suất biểu kiến của thành phần bậc 1
Q(1): Công suất phản kháng của thành phần bậc 1

2
S 2 = P 2 + Q(1)
+ D2

D = mU

∞

2
I
∑ (n)
n=2

D: Công suất phản kháng biến dạng

P

λ=
υ=

P +Q + D
2

I (1)
I

THDI =

2
(1)

2

= υ cos ϕ(1) … Hệ số công suất PF (Power Factor)

… Hệ số méo dạng DF (Distortion Factor)
∞

2
I
∑ (n)
n=2

I (1)

… Độ méo dạng tổng THD (Total Harmonic Distortion)

...
ĐIN T CÔNG SUT
Tài liu tham kho
Đin t công sut – Lê Văn Doanh
• Giáo trình đin t công sut – Nguyn Văn Nh
Đin t công sut – Nguyn Bính
dqvinh@dng.vnn.vn
0903 586 586
Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Điện tử công suất 9 10 239