Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử công suất

Được đăng lên bởi phamvahiep
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[CHƯƠNG IV : BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU – AC/AC
CONVERTER]

CHƯƠNG 4
BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU
I. Tổng quát
1. Chức năng: biến đổi điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng không đổi thành điện áp xoay
chiều có trị hiệu dụng thay đổi được.

- Nguồn ngõ vào là điện áp hình sin có trị hiệu dụng và tần số không đổi U1=const , f1=
const ;Tạo ra điện áp ngõ ra cùng tần số và có trị hiệu dụng thay đổi được U2=var,f1=f2=const
2. Ứng dụng
- Cho các thiết bị nhiệt điện (lò điện, thiết bị tiêu thụ nhiệt điện)
- Đóng ngắt điện và điều khiển độ sáng(đèn quảng cáo)
- Điều khiển động cơ không đồng bộ công suất nhỏ và trung bình (máy bơm)
- Hệ thống bù nhuyễn công suất phản kháng
3. Phân loại:
a. Theo số pha
- 1 pha
- 3 pha
b. Theo dạng mạch
- dạng đầy đủ (đối xứng)
- dạng tiết kiệm (không đối xứng)
c. Theo nguyên tắc điều khiển bộ biến đổi
- Điều khiển hoàn toàn.
- Điều khiển bán phần.

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT

Page 29

TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[CHƯƠNG IV : BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU – AC/AC
CONVERTER]

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT

Page 30

TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[CHƯƠNG IV : BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU – AC/AC
CONVERTER]

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT

Page 31

TS. LÊ MINHPHƯƠNG

[ BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU – AC/AC CONVERTER]

II. BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU MỘT PHA TẢI R
1.

Sơ đồ.
-

Nguồn xoay chiều một pha:
u = U m sin ωt
Linh kiện bán dẫn: 2 thyistor công suất
mắc đối song T1,T2 ,
Tải thuần trở R

2.

Ký hiệu:
- Dòng tức thời qua linh kiện SCR công suất iT1 , iT2
- Điện áp trên linh kiện SCR công suất uT1 , uT2
- Điện áp và dòng điện tải uz,iz
- Trị hiệu dụng điện áp, dòng điện tải Uz ,Iz
- Trị hiệu dụng áp pha nguồn U
- Trị hiệu dụng dòng điện nguồn I1
- Biên độ điện áp pha nguồn Um
3. Giả thiết:
- Nguồn áp lý tưởng: nguồn xoay chiều một pha lý tưởng, điện trở trong của nguồn bằng
không.
- Các linh kiện bán dẫn lý tưởng: điện áp trên linh kiện khi dẫn bằng 0.
- Mạch ở trạng thái xác lập.
4. Phân tích.
Trạng thái 0 [0 ÷ α ]: I G1 = 0
Trạng thái T1 [α ÷ π ] I G1 > 0;
uT 1 = u = U m sin ωt > 0; iT 1 = 0

uT 1 = 0; iT 1 = iz

uT 2 = −uT 1 = −U m sin ωt < 0; iT 2 = 0

uT 2 = 0; iT 2 = 0

u z = 0; iz = 0

Trạng thái 0

u z = u = U m sin ωt ; iz =

[π ÷ π + α ]: I G 2 = 0

Trạng thái T2 [π + α ÷ 2π ]

uT 1 = u = U m sin ωt < 0; iT 1 = 0

uT 1 = 0; iT 1 = 0

uT 2 = −uT 1 = −U m sin ωt > 0; iT 2 = 0

uT 2 = 0; iT 2 = i z

u z = 0; iz = 0

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUÂT

uz
R

u z = u = U m sin ωt ; iz =

uz
R

Page 29

[ BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP X...
TS. LÊ MINHPHƯƠNG
[CHƯƠNG IV : B BIN ĐỔI ĐIN ÁP XOAY CHIU – AC/AC
CONVERTER]
BÀI GING ĐIN T CÔNG SUÂT Page 29
CHƯƠNG 4
B BIN ĐỔI ĐIN ÁP XOAY CHIU
I. Tng quát
1. Chc năng: biến đổi đin áp xoay chiu có tr hiu dng không đổi thành đin áp xoay
chiu có tr hiu dng thay đổi được.
- Ngun ngõ vào là đin áp hình sin có tr hiu dng và tn s không đổi U1=const , f1=
const ;To ra đin áp ngõ ra cùng tn s và có tr hiu dng thay đổi được U2=var,f1=f2=const
2. ng dng
- Cho các thiết b nhit đin (lò đin, thiết b tiêu th nhit đin)
- Đóng ngt đin và điu khin độ sáng(đèn qung cáo)
- Điu khin động cơ không đồng b công sut nh và trung bình (máy bơm)
- H thng bù nhuyn công sut phn kháng
3. Phân loi:
a. Theo s pha
- 1 pha
- 3 pha
b. Theo dng mch
- dng đầy đủ (đối xng)
- dng tiết kim (không đối xng)
c. Theo nguyên tc điu khin b biến đổi
- Điu khin hoàn toàn.
- Điu khin bán phn.
Điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử công suất - Người đăng: phamvahiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Điện tử công suất 9 10 938