Ktl-icon-tai-lieu

Điện tử học

Được đăng lên bởi nguyenthuy220293
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2917 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III
BÀI 23

VẤN ĐỀ ĐẶT RA







Chất bán dẫn là gì?
Chất bán dẫn có những tính chất
đặc biệt gì?
Phân loại chất bán dẫn
Lớp chuyển tiếp p – n
Câu hỏi và bài tập

I. Chất bán dẫn là gì?
Chất bán dẫn ( Semiconductor)
là vật liệu trung gian giữa chất cách
điện và chất dẫn điện. Chất bán dẫn
hoạt động như chất cách điện ở nhiệt
độ thấp và hoạt động như một chất
dẫn điện ở nhiệt độ cao.

II. Tính chất của chất bán dẫn
1. Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung
gian giữa kim loại và điện môi.

10

20

15

10

1010

10

5

10

0

10

10

−5

− 10

Điện môi

Bán dẫn
Kim loại

Điện trở suất của
bán dẫn có giá trị
trung gian giữa
điện môi và kim
loại

II. Tính chất của chất bán dẫn
2. Điện trở suất của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh
khi nhiệt độ tăng. Do đó ở nhiệt độ thấp, bán
dẫn dẫn điện kém, còn ở nhiệt độ cao, bán dẫn
dẫn điện khá tốt.

ρ
Điện trở suất của
kim loại và bán dẫn
tinh khiết phụ
thuộc khác nhau
vào nhiệt độ.

Bán dẫn tinh khiết

Kim loại

T

Câu hỏi 1:
Vì sao điện trở suất
của kim loại và bán
dẫn lại phụ thuộc
khác nhau vào nhiệt
độ ?

Đáp án:

Kim loại có sẵn một số hạt tải
điện tự do là electron. Do đó
khi ở nhiệt độ bình thường
kim loại có khả năng dẫn điện.
Ở nhiệt độ cao, va chạm giữa
electron với ion dương tăng
dần.

ρ

⇒ Điện trở suất tăng dần
Bán dẫn tinh khiết

Kim loại

T

Chất bán dẫn ở nhiệt độ
thường không có các hạt tải
điện tự do, chúng hầu như
không dẫn điện. Khi nhiệt độ
tăng cao, chất bán dẫn hình
thành 2 loại hạt tải điện tự do.
Do đó, số hạt tải điện tự do
tăng đột ngột.
⇒ Điện trở suất của chúng
giảm đột ngột.

III. Phân loại chất bán dẫn
1. Chất bán dẫn tinh khiết hay còn được gọi là bán
dẫn đơn chất.
Các bán dẫn tinh khiết thường gặp như : Si, Ge,
…
2. Chất bán dẫn có tạp chất
Bán dẫn có tạp chất thường gặp là: GaAs, CdTe,
ZnS,…, nhiều oxit, sunfua, selenua, telurua,…
và một số chất polime.

Bán dẫn tinh khiết

III. Phân loại chất bán dẫn
1. Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết:
Ta xét trường hợp bán dẫn điển hình là Si.
Nếu mạng tinh thể chỉ có một loại nguyên
tử Si, thì ta gọi đó là bán dẫn tinh khiết.

Si

Si

Mô hình mạng tinh thể Silic
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ở nhiệt độ thấp,
các electron hóa
trị gắn bó chặt
chẽ với các
nguyên tử ở nút
mạng
⇒Không có các
eletron tự do

Khi nhiệt độ tăng cao
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ở nhiệt độ cao
luôn có sự phát
sinh các cặp
electron-lỗ
trống.
Số eletron và số
lỗ trống trong
bán dẫn tinh
khiết bằng nhau.

Khi có điện trường đặt vào chất
bán...
Chương III
Chương III
BÀI 23
BÀI 23
Điện tử học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện tử học - Người đăng: nguyenthuy220293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Điện tử học 9 10 74