Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỆN TỬ THÔNG TIN

Được đăng lên bởi vosacdaisu94-gmail-com
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN I

LYÙ THUYEÁT

Trang 1

Chöông 1: MAÏCH LOÏC TÍCH CÖÏC
1-1 Haøm truyeàn coù ñaùp öùng phaúng toái ña:
Coøn goïi laø haøm Butterworth. Khi baäc cuûa boä loïc taêng leân, taàn soá caét khoâng thay ñoåi,
nhöng ñoä doác cuûa boä loïc taêng daàn ñeán lyù töôûng. Khi thieát keá caùc boä loïc baäc cao: 3, 4, 5 ta döïa
vaøo baûng caùc haøm Butterworth ñaõ chuaån hoùa.
1-2 Maïch loïc tích cöïc baäc nhaát
a- Maïch loïc thoâng thaáp baäc nhaát: LTT1
R1

+
-

C1
R3

V2(S)

R2

Boä khueách ñaïi o
ñaûo
Haøm truyeàn: HS 

A V0
V2 S

V1 S 1  R 1C1S

(1)

H(S)
AV0

0
A V0  1 

C 

C

R2
R3


(2)

1
R 2 C1

C1
R2
R1

+

Boä khueách ñaïi ñaûo

Trang 2

(3)

A V0
V2 S

V1 S 1  R 2 C1S

Haøm truyeàn: HS 

R2
R1

(2)

1
R 2 C1

(3)

A V0  

C 

(1)

b- Maïch loïc thoâng cao baäc nhaát
C1

R1

Haøm truyeàn: HS 

R2

V2 S

V1 S
H(S)

+

V2(S)

A V0
1
1
C1 R 1 S

(1)

AV0

0

1 

A V0  

t 

R2
R1

(2)

1
R 1 C1

(3)

1-3 Maïch loïc tích cöïc baäc hai

C1

a- Maïch LTT2
R
R
V1(S)

C2



1
C1 R 1

R

R
C2

+

V2(S)

Maïch hoài tieáp aâm moät voøng

Trang 3

AV0 = 1

20 

R

(1)

1
R C1 C 2

(2)

2

2
20 C1

C2 

(3)

1
 R 2 C1

(4)

2
0

R1
V1(S)

R2

C1
+

R3

C2

V2(S)

Maïch hoài tieáp aâm 2 voøng
A V0  

20 

R2
R1

(1)

1
C1 C 2 R 2 R 3

Neáu choïn:

(2)

C 2 4b 2 1  A V 0

C1
b12



(3)

R2 

b1
4f0 C1

(4)

R1 

R2
A V0

(5)

R3 

b2
4  f C1 C 2 R 2

(6)

2 2
0

C2
V1(S)

R1

R2

C1

+
-

R3

V2(S)

R4

Maïch LTT2 duøng hoài tieáp döông

Trang 4

Tröôøng hôïp 1: AV0 = 1 (R3 = 0).
Neáu choïn

C 2 4b 2
 2
C1
b1

Thì R 1  R 2 

20 

(1)

b1
4f0 C1

(2)

1
R 1 R 2 C1 C 2

(3)

Tröôøng hôïp 2: R1 = R2 = R; C1 = C2 = C;  AV0  1.

0 

1
RC

(1)

R3
R4

(2)

R3
 2  2  0,59
R4

(3)

A V0  3  2  1 



b- Maïch LTC2

R2
V1(S) C1

C2

R1

+
-

R3

V2(S)

R4

Boä LTC duøng hoài tieáp döông
Tröôøng hôïp 1: AV0 = 1 vaø C1 = C2 = C.

20 

1
C R1R 2

(1)

R1 

2
0 C

(2)

R2 

R1
2

(3)

2

Trang 5

Tröôøng hôïp 2: C1 = C2 = C; R1 = R2 = R;
0 

1
RC
R3
 3 2
R4

(2)

R3
 2  2  0,59
R4

(3)

A V0  1 



(1)

c- Maïch LTD2:
C2

R3

C1

V1(S) R1

+

R2

V2(S)

Boä LTD hoài tieáp aâm 2 voøng
Xeùt tröôøng hôïp C1 = C2 = C ta coù:

f0 

R1  R1
1
1

2C R1R 2 R 3 2C R' R 3

A V0 

(1)

R
Q
 3
R 1C 0 2R 1

(2)

Q

1
1 R 3 R 1  R 2 
0 R 3 C 
2
2
R1R 2

(3)

D

f0
1

Q R 3 C

(4)
H
Q

min

 max
D

Trang 6



R' 

R1R 2
R1  R 2

(5)

Ñieàu kieän: A0L > 2Q2.

R2
C2
C1

R1

+
...
Trang 1
PHAÀN I
LYÙ THUYEÁT
ĐIỆN TỬ THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỆN TỬ THÔNG TIN - Người đăng: vosacdaisu94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐIỆN TỬ THÔNG TIN 9 10 852