Ktl-icon-tai-lieu

điện tử

Được đăng lên bởi Thứ Phan
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng
Kỹ thuật đo lường

GV: TS.Nguy n th Lan Hng
Bộ môn: Kỹ thuật đo và THCN
Hà nội 08/2007

1

Tài liệu tham khảo
Giáo trình ”
”, PGS. Nguyễn Trọng Quế,
Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 1996
, Chủ biên PGS.TS. Phạm
Thượng Hàn, Nhà xuất bản Giáo dục, quyển 1,
, PGS. Nguyễn
Trọng Quế, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 1996.
 

1.
☞

✌

✛

✌

✁

✂

✄

☎

✆

✝

✞

✟

☛

✎

✏

✑

✒

✓

✔

✕

✔

✡

✖

✗

✎

✏

✘

✒

✓

☛

✎

✏

✑

✒

✓

✔

✕

✔

✡

✖

✗

✎

✏

✘

✒

✓

✠

✝

✡

✙

✠

☛

✝

✎

✚

✍

✜

✢

☎

✞

✣

✒

✓

✡

✗

✤

✒

✍

Nguyễn Thị Lan Hương

2

Mục đích môn học
Nghiên cứu cơ sở kỹ thuật đo lường và việc đảm bảo cơ
sở cho các thí nghiệm.
Nguyên tắc hoạt động của các phương tiện đo, các
phương pháp đo các đại lượng vật lý
Các phương pháp đánh giá sai số của kết quả đo, các cơ
sở tiêu chuẩn hoá và chứng thực.
Hình thành kinh nghiệm tiến hành thí nghiệm đo, kinh
nghiệm làm việc với các phương tiện đo có trình độ đánh
giá kết quả đo và sai số phép đo.

Nguyễn Thị Lan Hương

3

Chương 1. Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật
đo lường
Đo lường
Định nghĩa và phân loại phép đo
Khái niệm về
và
Một số đặc trưng của kỹ thuật đo
✡

☛

✎

✏

✑

✒

✓

✞

 

✔

☎

✆

✝

✞

✟

✠

✝

✡

☛

Tín hiệu đo
Các điều kiện đo.
Đơn vị đo va chuẩn mẫu
Phương pháp đo va Phương ti n đo
Ngư i quan s t v đ nh gi k t qu

Nguyễn Thị Lan Hương

4

Định nghĩa về Đo lường
Theo pháp lệnh “ ĐO LƯỜNG” của nhà nước CHXHCN
Việt nam
Chương 1- điều 1: Đo lường là việc xác định giá trị của đại lượng
cần đo
Chính xác hơn: Đo lường là một quá trình đánh giá định lượng của
một đại lượng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo

Đại lượng đo được:
Với một đại lượng cần đo là X ta có thể tìm được một đại
lượng ∆X để cho
m.∆X >X và (m-1)∆X =X
hay nói cách khác
Ánh xạ được X vào tập số tự nhiên {N} với độ đo ∆X
Nguyễn Thị Lan Hương

5

Định nghĩa và phân loại phép đo
Phép đo là quá trình thực hiện việc đo lường.
Phân loại
Đo tr c ti p: Là cách đo mà kết quả nhận được trực tiếp tư một phép đo
duy nhất
Đo gián ti p: Là cách đo mà kết quả được suy ra tư sư phối hợp kết quả
của nhiều phép đo dùng cách đo trực tiếp.
Đo h p bôŃ: Là cách đo gần giống như phép đo gián tiếp nhưng sô lượng
phép đo theo phép đo trực tiếp nhiều hơn va kết quả đo nhận được
thường phải thông qua giải một phương trình hay một hê phương trình
mà các thông sô đa biết chính là các sô liệu đo được.
Đo th ng kê : đê đảm bảo đô chính xác của phép đo nhiều khi người ta
phải sư dụng phép đo thống kê. Tức là phải đo nhiều lần sau...
1
Bài giảng
Kỹ thuật đo lường
GV: TS.Nguyn th Lan Hng
Bộ môn: Kỹ thuật đo và THCN
Hà nội 08/2007
Nguyễn Thị Lan Hương
2
Tài liệu tham khảo
1.
Giáo trình ” ”, PGS. Nguyễn Trọng Quế,
Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 1996
, Chủ biên PGS.TS. Phạm
Thượng Hàn, Nhà xuất bản Giáo dục, quyển 1,
, PGS. Nguyễn
Trọng Quế, Trường Đại học Bách khoa Hà nội, 1996.
điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điện tử - Người đăng: Thứ Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
điện tử 9 10 788