Ktl-icon-tai-lieu

điều chế và giải điều chế AM,FM

Được đăng lên bởi n12dcvt020
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng điện tử thông tin
Biên soạn Ths Nguyễn Hoàng Huy

CHƯƠNG 4: ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ AM, FM
(10 tiết)
PHẦN 1: LÝ THUYẾT (8 tiết)
Định nghĩa:
Điều chế là quá trình biến đổi một trong các thông số sóng mang cao tần (biên độ,
hoặc tần số, hoặc pha) tỷ lệ với tín hiệu điều chế băng gốc (BB - base band).
Mục đích của việc điều chế:
 Đối với một anten, bức xạ năng lượng của tín hiệu cao tần có hiệu quả khi bước
sóng của nó (tương ứng cũng là tần số) cùng bậc với kích thước vật lý của anten.
 Tín hiệu cao tần ít bị suy hao khi truyền đi trong không gian
 Mỗi dịch vụ vô tuyến có một băng tần (kênh) riêng biệt. Quá trình điều chế giúp
chuyển phổ của tín hiệu băng gốc lên các băng tần thích hợp.
Điều kiện điều chế :
 Tần số sóng mang cao tần fC  (810) fmax, trong đó fmax tần số cực đại tín hiệu
điều chế BB.
 Thông số sóng mang cao tần (hoặc biên độ, hoặc tần số, hoặc pha) biến đổi tỷ lệ
với biên độ tín hiệu điều chế BB mà không phụ thuộc vào tần số của nó.
 Biên độ sóng mang cao tần V > Vm (bien độ tín hiệu điều chế BB)
4.1
ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ AM:
Điều chế biên độ là quá trình làm thay đổi biên độ sóng mang cao tần theo tín hiệu tin
tức (tín hiệu băng gốc).
m(t)=Vmcosmt

0

t

VAM(IAM)
Vmax
V1V1T

Vmin

0

t
Sóng mang f0

Hình 4.1: Đường bao cao tần AM lặp lại dạng tín hiệu điều chế m(t) =Vm cosmt
Trang 39

Bài giảng điện tử thông tin
Biên soạn Ths Nguyễn Hoàng Huy

4.1.1. Phương trình điều chế và hệ số điều chế:
Tín hiệu sóng mang thường là tín hiệu sin có tần số cao
xC(t) = VC cosCt
Tín hiệu AM có dạng:
yAM(t) = [VC + m(t)].cosCt
Xét trường hợp m(t) là một tín hiệu sin đơn tần: m(t) = Vmcosmt
yAM(t) = [VC + Vmcosmt].cosCt = VC[1 + Vm/VCcosmt].cosCt
= VC[1 + m Acosmt].cosCt
mA: hệ số điều chế (chỉ số điều chế). Để điều chế không méo thì m A  1
Trong trường hợp m(t) là tổng các tín hiệu sin đơn tần:
m(t) = V1cos1t + V2cos2t + V3cos3t + ……
m A  m12  m22  m32  ...

với: mi 

Vi
VC

i = 1, 2, 3, …

Trong trường hợp tổng quát: m A 

Vmax  Vmin
Vmax  Vmin

4.1.2. Phổ của tín hiệu AM:
Ta có: yAM(t) = [VC + m(t)].cosCt = VC .cosCt + m(t).cosCt
1
F

YAM  VC [ (   C )   (   C )]  [ M (   C )  M (   C )]
2
F
trong đó: m(t )  M ( )

Xét trường hợp m(t) là một tín hiệu sin đơn tần: m(t) = Vmcosmt
Y AM  VC [ (   C )   (   C )] 
V
 m [ (   C   m )   (   C   m )   (   C   m )   (   C   m )]
2

ðAC
ðVm
2
-c-m

ðAC
ðVm
2

-c

ðVm
2
c -m

-c+m

ðVm
2

c

c+m

Hình...
Bài ging điện tử thông tin
Biên soạn Ths Nguyễn Hoàng Huy
Trang 39
CHƯƠNG 4: ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ AM, FM
(10 tiết)
PHẦN 1: LÝ THUYẾT (8 tiết)
Định nghĩa:
Điều chế là quá trình biến đổi một trong các thông số sóng mang cao tần (biên độ,
hoặc tần số, hoặc pha) tỷ lệ với tín hiệu điều chế băng gốc (BB - base band).
Mục đích của việc điều chế:
Đối với một anten, bức xạ năng lượng ca tín hiệu cao tần có hiệu qukhi bước
sóng của nó (tương ứng cũng là tần số) cùng bậc với kích thước vật lý của anten.
Tín hiệu cao tần ít bị suy hao khi truyền đi trong không gian
Mi dịch v vô tuyến có một băng tần (kênh) riêng biệt. Quá trình điều chế giúp
chuyển phổ của tín hiệu băng gc lên các băng tần thích hợp.
Điều kiện điều chế :
Tần số sóng mang cao tần f
C
(810) f
max
, trong đó f
max
tn scực đại tín hiệu
điều chế BB.
Thông ssóng mang cao tần (hoặc biên độ, hoặc tần s, hoặc pha) biến đổi tỷ l
với biên độ tín hiệu điều chế BB mà không phthuộc vào tần số của .
Biên độ sóng mang cao tần V
> V
m
(bien độ tín hiệu điều chế BB)
4.1 ĐIỀU CH BIÊN ĐỘ AM:
Điều chế biên độ là q trình làm thay đi bn độ sóng mang cao tn theo tín hiu tin
tức (tín hiệu băng gc).
Hình 4.1: Đường bao cao tần AM lặp lại dạng tín hiệu điều chế m(t) =V
m
cos
m
t
0
t
t
0
V
AM
(I
AM
)
V
max
V
1
-
V
1T
V
min
ng mang f
0
m(t)=V
m
cos
m
t
điều chế và giải điều chế AM,FM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
điều chế và giải điều chế AM,FM - Người đăng: n12dcvt020
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
điều chế và giải điều chế AM,FM 9 10 365