Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế và giải điều chế BPSK (binary phase shift keying)

Được đăng lên bởi Chu Trọng Khanh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 9336 lần   |   Lượt tải: 32 lần
September 28, 2010

ĐiӅu chӃ và giҧi điӅu chӃ BPSK

ĐӅ tài tiӇu luұn :
ĐIӄU CHӂ VÀ GIҦI ĐIӄU CHӂ BPSK
Danh sách thành viên nhóm thӵc hiӋn :
Hӑ và tên

Chӭc danh

1. NguyӉn Thӏ Cҭm Nhung

Nhóm trưӣng

2. Hoàng Thӏ Phúc

Thành viên

3. Lê Anh QuǤnh

Thành viên

4. Trҫn Văn Quang

Thành viên

5. TriӋu Hà Quҧng

Thành viên

6. NguyӉn Đӭc Quӕc

Thành viên

7. NguyӉn văn sơn

Nhұn xét & đánh giá

Thành viên

Giáo viên hưͣng d̳n : Nguy͍n Th͓ Ngân 1

September 28, 2010

ĐiӅu chӃ và giҧi điӅu chӃ BPSK

MӨC LӨC
1. Giӟi thiӋu sơ lưӧc hӋ thӕng thông tin sӕ: ...................................................... 3

2. ĐiӅu chӃ sӕ: .................................................................................................... 4

3. ĐiӅu chӃ và giҧi điӅu chӃ BPSK(binary phase shift keying):....................... 7

3.1.Nguyên t̷c khóa d͓ch pha nh͓ phân : ............................................................ 8

3.3. Đi͉u ch͇ và gi̫i đi͉u ch͇ BPSK ................................................................... 9

3.4.Gi̫n đ͛ xung tín hi͏u đi͉u ch͇ và gi̫i đi͉u ch͇ BPSK( mô ph͗ng b̹ng
matlab): .............................................................................................................13

3.5. Nh̵n xét : ...................................................................................................15

4. Tài liӋu tham khҧo : ..........................................................................................17

Giáo viên hưͣng d̳n : Nguy͍n Th͓ Ngân 2

September 28, 2010

ĐiӅu chӃ và giҧi điӅu chӃ BPSK

1. Giӟi thiӋu sơ lưӧc hӋ thӕng thông tin sӕ:
HӋ thӕng thông tin là hӋ thӕng đưӧc xây dӵng nên nhҵm mөc đích truyӅn tin
tӭc tӯ bên phát đӃn bên thu.Mӝt hӋ thӕng thông tin tәng quát gӗm có 3 khâu
chính:nguӗn tin ,kênh tin và nhұn tin.Nguӗn tin là nơi sҧn sinh ra hay chӭa các
tin cҫn truyӅn đi.Kênh tin là môi trưӡng truyӅn lan thông tin , đӗng thӡi cũng
sҧn sinh ra nhiӉu phá hӫy tin.Nhұn tin là cơ cҩu khôi phөc lҥi thông tin ban đҫu
tӯ tín hiӋu lҩy ra ӣ đҫu ra cӫa kênh tin.
Hҫu hӃt các tín hiӋu đưa vào hӋ thӕng thông tin sӕ là tín hiӋu tương tӵ.
Ta có sơ đӗ khӕi chӭc năng cӫa hӋ thӕng thông tin sӕ đҫy đӫ là:

Hình 1: Sơ đ͛ kh͙i cu̫ h͏ th͙ng thông tin s͙
Khӕi mã hóa nguӗn :giҧm sӕ bít nhӏ phân yêu cҫu đӇ truyӅn bҧn tin.ViӋc này
có thӇ xem như là loҥi bӓ các bit dư không cҫn thiӃt,giúp cho băng thông truyӅn
đҥt hiӋu quҧ hơn.
Khӕi mұt mã hóa :làm nhiӋm vө mұt mã hóa bҧi tin gӕc nhҵm mөc đích an
ninh.Nó bao gӗm cҧ sӵ riêng tư và xác thӵc
...
September 28, 2010
ĐiӅu chӃ và giҧi điӅu chӃ BPSK
Giáo viên hưͣng d̳n : Nguy͍n Th͓ Ngân
1
ĐӅ tài tiӇu luұn :
ĐIӄU CHӂ VÀ GIҦI ĐIӄU CHӂ BPSK
Danh sách thành viên nhóm tc hn :
Hӑ vàn
Cc danh
Nhұn xét & đánh giá
1. NguyӉn Tm Nhung
Nm trưӣng
2. Hoàng T Pc
Thành viên
3. Lê Anh QuǤnh
Thành viên
4. Tnn Quang
Thành viên
5. TriӋu Hà Qng
Thành viên
6. NguyӉn Đӭc Quӕc
Thành viên
7. NguyӉnn n
Thành viên
Điều chế và giải điều chế BPSK (binary phase shift keying) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều chế và giải điều chế BPSK (binary phase shift keying) - Người đăng: Chu Trọng Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Điều chế và giải điều chế BPSK (binary phase shift keying) 9 10 265