Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển áp lực mỏ ( Ch1 )

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 3 lần
§ç M¹nh Phong, Vò §×nh TiÕn

¸p lùc má hÇm lß

hµ néi - 2007

lêi nãi ®Çu
Gi¸o tr×nh "¸p lùc má hÇm lß" ®îc biªn so¹n dùa trªn ®Ò c¬ng m«n häc
"§iÒu khiÓn ¸p lùc má" cña ngµnh Khai th¸c Má vµ ngµnh Khai th¸c HÇm lß ®·
®îc Bé m«n Khai th¸c HÇm lß th«ng qua.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, chóng t«i ®· tÝch cùc tham kh¶o nh÷ng kinh
nghiÖm quý b¸u kinh qua h¬n hai m¬i n¨m gi¶ng d¹y m«n häc nµy cña c¸c thµy
gi¸o trong bé m«n Khai th¸c HÇm lß. Bªn c¹nh ®ã, chóng t«i còng tham kh¶o
mét c¸ch chän läc mét sè gi¸o tr×nh t¬ng øng cña níc ngoµi, ®ång thêi cè g¾ng
cËp nhËt vµ giíi thiÖu c¸c kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña thÕ giíi, cã triÓn
väng ¸p dông phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c than hÇm lß ë ViÖt Nam hiÖn
nay vµ trong t¬ng lai gÇn.
Gi¸o tr×nh nµy n»m trong chuçi c¸c m«n häc dïng ®Ó gi¶ng d¹y cho sinh
viªn chÝnh ngµnh Khai th¸c Má vµ Khai th¸c HÇm lß, nhng còng cã thÓ lµ tµi
liÖu tham kh¶o bæ Ých cho sinh viªn cña c¸c chuyªn ngµnh kh¸c cã quan t©m.
Chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy gi¸o cña Bé m«n Khai th¸c
HÇm lß, ®Æc biÖt lµ GS. TSKH. Lª Nh Hïng vµ TS. Tr¬ng §øc D, nh÷ng ngêi ®·
dµnh nhiÒu thêi gian vµ t©m søc ®Ó gãp ý thiÕt thùc cho b¶n th¶o cña gi¸o tr×nh
nµy.
Dï sao, ®©y vÉn lµ lÇn xuÊt b¶n ®Çu tiªn, kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng
khiÕm khuyÕt, chóng t«i mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp h÷u Ých cña b¹n
®äc.
Hµ Néi, ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2007
C¸c t¸c gi¶

2

Ch¬ng 1
kh¸i niÖm chung vÒ ¸p lùc má
1.1. ¸p lùc má
¸p lùc má lµ c¸c lùc trong ®¸ má xung quanh hÇm lß t¸c ®éng lªn v×
chèng lß, khèi ®¸ nguyªn, trô than, khèi ®¸ chÌn...
Träng lùc cña ®¸ má lµ nguyªn nh©n g©y ra ¸p lùc má.
Trong qu¸ tr×nh khÊu than ë g¬ng lß chî ®¸ v¸ch bÞ bãc lé vµ dÞch chuyÓn
do träng lîng cña nã vµ cña c¸c líp ®¸ kh¸c n»m trªn.
Khi h¹ vâng, ®¸ v¸ch t¸ch líp, r¹n nøt vµ sËp ®æ. §iÒu ®ã sÏ lµm biÕn
d¹ng v× chèng lß vµ g©y ra sù ph©n bè l¹i øng suÊt trong ®¸ má xung quanh hÇm
lß.
§Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn c«ng t¸c an toµn trong lß chî cÇn ph¶i l¾p dùng c¸c
v× chèng lß vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu khiÓn ¸p lùc má.
V× chèng lß chî cã thÓ gi÷ ®¸ v¸ch kh«ng bÞ sËp ®æ chØ ë khu vùc gÇn g¬ng than, n¬i v¸ch cña vØa vµ c¸c líp ®¸ n»m trªn ®îc duy tr× chñ yÕu nhê c¸c
lùc liªn kÕt víi c¸c líp ®¸ cßn æn ®Þnh trªn khèi than nguyªn. ë kho¶ng c¸ch vµi
mÐt kÓ tõ g¬ng lß tïy thuéc vµo c¸c tÝnh chÊt cña ®¸, c¸c lùc liªn kÕt ®ã bÞ suy
gi¶m ®Õn møc v× chèng lß chî kh«ng cßn ®ñ t¸c dông.
a

b

c

H×nh 1. C¸c ph¬ng ph¸p chèng gi÷ lß chî:
a- V× chèng ®¬n vµ chÌn lß; b- V× chèng gÇn g¬ng vµ v× chèng ph...
§ç M¹nh Phong, Vò §×nh TiÕn
¸p lùc má hÇm lß
hµ néi - 2007
Điều khiển áp lực mỏ ( Ch1 ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển áp lực mỏ ( Ch1 ) - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Điều khiển áp lực mỏ ( Ch1 ) 9 10 828