Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING THÍCH NGHI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ KHE HỞ PHI TUYẾN

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 VỀ CƠ ĐIỆN TỬ
The 4th Vietnam Conference on Mechatronics

ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING THÍCH NGHI HỆ THỐNG
TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ KHE HỞ PHI TUYẾN

Nhóm tác giả: ThS Huỳnh Văn Đông
TS Trần Xuân Kiên
PGS.TSKH Nguyễn Công Định
1

ĐẶT VẤN ĐỀ

 Đàn hồi, khe hở và ma sát tồn tại phổ biến
trong các hệ thống truyền động điện.
 Để đơn giản trong quá trình thiết kế bộ
điều khiển và tùy theo các ứng dụng cụ thể
mà người ta có tính đến ảnh hưởng của
chúng trong khi thiết kế bộ điều khiển hay
không.
 Trong các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao
như máy tiện CNC, máy cắt, các hệ điều
khiển truyền động pháo tăng, pháo tàu cần
thiết phải khảo sát, tính toán ảnh hưởng
của các yếu tố trên khi thiết kế bộ điều
khiển truyền động.
2

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN HAI KHỐI LƯỢNG CÓ LIÊN HỆ
ĐÀN HỒI, KHE HỞ
ua
J1

 ref
_

Vòng P

u0 u p
_

Vòng D

ug
kg

tèc ®é
§éng
c¬

KhuÕch ®¹i

– 

M m C¶m biÕn
C

C¶m biÕn
vÞ trÝ

T¶i

q1

Ia

J2

1

2

q2

Mf

Kd
Kp

Hệ truyền động điện phi tuyến hai khối lượng với điều khiển
PID
 &2  J 21 (Ts  M f ); M&y  C (1  2 );
 M y  C , khi


1
 &
1  J1 ( M m  Ts );





 M m  km I a
 q&
1  1 ;

;

ua  k g u g ;

q&2  2

Ia 

kg ug
Ra



ke 1
Ra

M y  C


Ts   0, khi M y  C

 M y  C , khi M y  C

M f   sign(2 )

3

Phương pháp xấp xỉ khe hở phi tuyến
4
3
2
Kh e  h o

T s (x )

1

& &
Ts  C s  k&
s  C ( d   b )  k ( d   b )

0
X a p  x i (tro n )

­1
­2

  (q1  q2 )    , khi (q1  q2 )  


Ts  C s  C  0, khi (q1  q2 )  

  (q1  q2 )    , khi (q1  q2 )  

­3
­4
­5

­4

­3

­2 

­1 

0
x

1

2

3

4

5

x  q1  q2
 ( x   ), khi x  

Ts  C  0, khi x  
 ( x   ), khi x  


1
2
17 7
62 9

 
Ts  C  x   tanh(ax)   C  x   a  x  x 3  x 5 
x 
x  L 
3
15
315
2835

 


4

Biến đổi mô tả toán của hệ thống truyền động điện phi tuyến có thể áp
dụng được kỹ thuật backstepping thích nghi
 &2  J 21 (Ts  M f ); M&y  C (1  2 );


1
 &
1  J1 ( M m  Ts );




 M m  km I a


 q&
1  1 ;

;

ua  k g u g ;

Ia 

k g ug
Ra



ke 1
Ra

q&2  2

x1  2 ; x2  q1  q2 ; x3  1  2
x&
1 

C
 x2   tanh(ax2 )
J2

x&2  x3
 C C

kk
k k
   x2   tanh(ax2 )  
tanh(bx1 )  e m ( x1  x3 )  m a u g
J2
J1R
J1 R
 J1 J 2

x&
3  
y  x1

a1 

 C C
C
kk
k k
; a2   
  ; a3  e m ; a4  m a ;   
J2
J1 R
J1 R
 J1 J 2

x&
1  a1  x2  1 tanh( ax2 ) 
x&2  x3

x&
3  a2...
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 4 VỀ CƠ ĐIỆN TỬ
The 4th Vietnam Conference on Mechatronics
ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING THÍCH NGHI HỆ THỐNG
TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ KHE HỞ PHI TUYẾN
Nhóm tác giả: ThS Huỳnh Văn Đông
TS Trần Xuân Kiên
PGS.TSKH Nguyễn Công Định
1
ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING THÍCH NGHI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ KHE HỞ PHI TUYẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING THÍCH NGHI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ KHE HỞ PHI TUYẾN - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐIỀU KHIỂN BACKSTEPPING THÍCH NGHI HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN CÓ KHE HỞ PHI TUYẾN 9 10 749