Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển bền vững

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 6971 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control

Nội dung
Giới thiệu
Mô tả toán học hệ tuyến tính MIMO
Chuẩn của tín hiệu và hệ thống
Tính ổn định bền vững
Chất lượng bền vững
Thiết kế hệ thống điều khiển bền vững dùng phương
pháp chỉnh độ lợi vòng (loop-shaping)
Thiết kế hệ thống điều khiển tối ưu bền vững

9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

1

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control

Tài liệu tham khảo
Feedback Control Theory, J.Doyle, B. Francis, and A.
Tannenbaum, Macmillan Publishing Co. 1990.
Linear Robust Control, M. Green and D. J.N. Limebeer, Prentice
Hall, 1994.
Robust and Optimal Control, K. Zhou, J.C. Doyle and K. Glover,
Prentice Hall.

9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

2

1

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control
GIỚI THIỆU
Điều khiển bền vững
Hệ thống điều khiển bền vững là hệ thống được thiết kế sao cho
tính ổn định và chất lượng điều khiển được đảm bảo khi các
thành phần không chắc chắn (sai số mô hình hóa, nhiễu loạn,…)
nằm trong một tập hợp cho trước.

9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

3

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control
Các thành phần không chắc chắn
Các yếu tố không chắc chắn có thể làm giảm chất lượng điều
khiển, thậm chí có thể làm hệ thống trở nên mất ổn định.
Các yếu tố chắc chắn xuất hiện khi mô hình hóa hệ thống vật lý.

Các yếu tố chắc chắc có thể phân làm hai loại:
Mô hình không chắc chắn
Nhiễu từ môi trường bên ngoài

9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

4

2

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control
Mô hình không chắc chắn
Mô hình không chắc chắn do sự không chính xác hoặc sự xấp xỉ
trong khi mô hình hóa:
Nhận dạng hệ thống chỉ thu được mô hình gần đúng: mô hình
được chọn thường có bậc thấp và các thông số không thể xác
định chính xác
Bỏ qua tính trễ hoặc không xác định chính xác độ trễ
Bỏ qua tính phi tuyến hoặc không biết chính xác các yếu tố phi
tuyến
Các thành phần biến đổi theo thời gian có thể được xấp xỉ
thành không biến đổi theo thời gian hoặc sự biến đổi theo thời
gian không thể biết chính xác.
9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

5

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control

Nhiễu loạn từ bên ngoài
Các tín hiệu nhiễu xuất hiện từ môi trường bên ngoài,
thí dụ như:
nguồn điện không ổn định
nhiệt độ, độ ẩm, ma sát,… thay đổi
nhiễu trong đo lường

9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

6

3

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control
Thí dụ: Hệ thống không bền vững

9/27/2011

NGUYỄN THẾ TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG

7

ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG Robust Control
Thí dụ: Hệ thốn...
1
9/27/2011
NGUYN TH TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG 1
ĐIU KHIN BN VNG Robust Control
Nidung
Giithiu
Mô t toán hch tuyến tính MIMO
Chuncatínhiuvàh thng
Tính n định bnvng
Chtlượng bnvng
Thiếtkế h thng điukhinbnvng dùng phương
pháp chnh độ li vòng (loop-shaping)
Thiếtkế h thng điukhinti ưubnvng
9/27/2011
NGUYN TH TRANH
UNIVERSITY OF DA NANG 2
ĐIU KHIN BN VNG Robust Control
Tài liuthamkho
Feedback Control Theory, J.Doyle, B. Francis, and A.
Tannenbaum, Macmillan Publishing Co. 1990.
Linear Robust Control, M. Green and D. J.N. Limebeer, Prentice
Hall, 1994.
Robust and Optimal Control, K. Zhou, J.C. Doyle and K. Glover,
Prentice Hall.
Điều khiển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển bền vững - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Điều khiển bền vững 9 10 727