Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển động cơ IPM

Được đăng lên bởi Tiep Hv
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................ 2
ĐỀ BÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ........................................................................................... 3
CHƯƠNG I. TÍNH CHỌN CÁC THIẾT BỊ MẠCH LỰC (NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP)
CHO ĐỘNG CƠ. .......................................................................................................................... 4
1.1. Sơ lược về nghịch lưu độc lập điện áp ba pha. ................................................................ 4
1.2. Tính chọn các thiết bị mạch lực. ....................................................................................... 5
CHƯƠNG II. THUYẾT MINH NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG,
ĐIỀU KHIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTOR. .................................................................. 8
2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ IPM (Interior Permanent Marnet). ..... 8
2.2. Nguyên lý làm việc của hệ truyền động điều khiển bằng phương pháp vector. .......... 9
CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG ĐIỆN VÀ TỐC ĐỘ. ..................... 10
3.1. Mô hình hóa động cơ trên hệ tọa độ d-q. ....................................................................... 10
3.2. Tổng hợp bộ điều khiển dòng điện và tốc độ ................................................................. 11
CHƯƠNG IV. MÔ PHỎNG, KIỂM CHỨNG TRÊN MATLAB SIMULINK..................... 17
4.1. Mô phỏng trên Matlab simulink..................................................................................... 17
4.2. Kiểm chứng kết quả mô phỏng. ...................................................................................... 18
Tài Liệu Tham Khảo .................................................................................................................. 22

1

LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Đất nước ta đang ngày càng đòi hỏi rất nhiều những ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của
khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để đưa lại năng suất lao động cao hơn, cạnh tranh
được với các nước trong khu vực và thế giới. Tự động hoá trong sản xuất với việc áp dụng
những thành tựu công nghệ mới nhằm nâng cao năng xuất, hạ giá thành sản phẩm, không
những là yêu cầu bắt buộc mà hơn nữa còn được xem như một chiến lược đối với các nhà
máy, xí nghiệp cũng như toàn bô...
1
MC LC
LI M ĐẦU ................................................................................................................................ 2
ĐỀ BÀI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH ........................................................................................... 3
CHƯƠNG I. TÍNH CHN CÁC THIT B MCH LC (NGHỊCH LƯU ĐỘC LP)
CHO ĐỘNG CƠ. .......................................................................................................................... 4
1.1. Sơ lược v nghịch lưu độc lập điện áp ba pha. ................................................................ 4
1.2. Tính chn các thiết b mch lc. ....................................................................................... 5
CHƯƠNG II. THUYẾT MINH NGUYÊN LÝ LÀM VIC CA H TRUYỀN ĐỘNG,
ĐIỀU KHIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTOR. .................................................................. 8
2.1. Cu to và nguyên lý hoạt động của động cơ IPM (Interior Permanent Marnet). ..... 8
2.2. Nguyên lý làm vic ca h truyn động điều khin bằng phương pháp vector. .......... 9
CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG ĐIỆN VÀ TỐC ĐỘ. ..................... 10
3.1. Mô hình hóa động cơ trên hệ tọa độ d-q. ....................................................................... 10
3.2. Tng hp b điu khiển dòng điện và tốc độ ................................................................. 11
CHƯƠNG IV. MÔ PHỎNG, KIM CHNG TRÊN MATLAB SIMULINK. .................... 17
4.1. Mô phng trên Matlab simulink ..................................................................................... 17
4.2. Kim chng kết qu mô phng. ...................................................................................... 18
Tài Liu Tham Kho .................................................................................................................. 22
Điều khiển động cơ IPM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển động cơ IPM - Người đăng: Tiep Hv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Điều khiển động cơ IPM 9 10 972