Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển gián đoạn

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

Lª Anh Ngäc

phÇn I
hÖ ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹n

Tr−êng §HKT C«ng NghiÖp

2

ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

Lª Anh Ngäc

I. giíi thiÖu hÖ ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹n
Trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc hiÖn nay, c¸c
hÖ thèng thu thËp, xö lý vµ truyÒn sè liÖu,c¸c hÖ thèng lín sö dông m¸y vi tÝnh
®· trë nªn kh¸ phæ biÕn. ViÖc øng dông hÖ ®iÒu khiÓn sè ngµy cµng ®−îc sö
dông réng r·i vµ phæ biÕn trong mäi lÜnh vùc, nã ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi ®é tin
cËy vµ chÝnh x¸c cao cïng víi c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh sè, m¹ch vi xö lý nhá gän.
C¸c hÖ ®iÒu khiÓn cã m¸y tÝnh sè,bé ®iÒu khiÓn sè,thiÕt bÞ biÕn ®æi
xung...®Òu thuéc líp hÖ thèng xung-sè gäi lµ hÖ thèng rêi r¹c hay cßn gäi lµ hÖ
gi¸n ®o¹n.
HÖ ®iÒu khiÓn sè nµy thùc chÊt lµ mét hÖ vi xö lý. Ta cã thÓ m« t¶ b»ng
s¬ ®å khèi nh− h×nh I-1:
A/D

D/A

VØ Xö Lý

U(t)

®èi t−îng
®IÒu khiÓn

Y(t)

Khèi ®o ph¶n håi
H×nh

I-1

Trong ®ã: A/D lµ bé biÕn ®æi t−¬ng tù sè.
D/A lµ bé biÕn ®æi sè t−¬ng tù.
§èi t−îng ®iÒu khiÓn th−êng lµ mét hÖ liªn tôc ,tÝn hiÖu vµo vµ ra cña
®èi t−îng ®iÒu khiÓn lµ tÝn hiÖu liªn tôc cßn tÝn hiÖu vµo vµ ra cña m¸y tÝnh sè
(bé ®iÒu khiÓn sè) lµ tÝn hiÖu rêi r¹c (tÝn hiÖu sè). HÖ thèng ®iÒu khiÓn cã
m¹ch ph¶n håi muèn ®−a vµo vi xö lý ph¶i qua bé chuyÓn
®æi t−¬ng tù sè A/D. Cßn tÝn hiÖu ra cña m¸y tÝnh (vi xö lý) dïng ®Ó ®iÒu
khiÓn ®èi t−îng qua bé biÕn ®æi sè t−¬ng tù A/D.
Qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« t¶ nh− h×nh 1-2 :

HÖ rêi
r¹c

U(i)

d/a

Yt
)

HÖ liªn
tôc

A/d

Y(i)

HÖ rêi
r¹c

HÖ rêi r¹c t−¬ng ®−¬ng

H×nh 1-2.
Tr−êng §HKT C«ng NghiÖp

3

ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp

Lª Anh Ngäc

A. Bé BiÕn ®æi a/d:
1. qu¸ tr×nh biÕn ®æi tÝn hiÖu liªn tôc thµnh tÝn hiÖu gi¸n ®o¹n:

A/D

ViÖc biÕn ®æi tõ tÝn hiÖu liªn tôc thµnh tÝn hiÖu rêi r¹c gäi lµ qu¸ tr×nh
c¾t mÉu, th−êng kho¶ng thêi gian c¾t mÉu lµ kh«ng ®æi. Qu¸ tr×nh c¾t mÉu
®−îc m« t¶ nh− sau:
y(t)

Bé c¾t mÉu

y(nt)

y*(t)

y(t)

y(nt)

Bé gi÷ mÉu

Trong ®ã: y(t) lµ tÝn hiÖu liªn tôc.
y(nt) hay y(i) lµ tÝn hiÖu rêi r¹c.
Th«ng th−êng gi÷a hai lÇn lÊy mÉu liªn tiÕp nhau,bé c¾t mÉu kh«ng
nhËn mét th«ng tin nµo c¶. PhÇn tö l−u gi÷ sÏ chuyÓn ®æi tÝn hiÖu ®· ®−îc lÊy
mÉu thµnh tÝn hiÖu gÇn liªn tôc,tiÖm cËn víi tÝn hiÖu tr−íc , khi nã ®−îc lÊy
mÉu.PhÇn tö l−u gi÷ ë ®©y ®¬n gi¶n nhÊt lµ phÇn tö chuyÓn ®æi tÝn hiÖu mÉu
thµnh tÝn hiÖu cã d¹ng bËc thang vµ kh«ng ®æi gi÷a hai thêi ®iÓm lÊy mÉu gäi
lµ phÇn tö l−u gi÷ bËc kh«ng.
y(t),y*1,y(i )

Gi¸ trÞ cña tÝn
hiÖu ë mçi thêi
®iÓm lÊy mÉu

V(i)
y(i)
•
Y(t )
t

•

•

•

•

• •
t

0 T 2...
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Lª Anh Ngäc
Trêng §HKT C«ng NghiÖp ^ ]
2
phÇn I
hÖ ®iÒu khiÓn gi¸n ®o¹n
Điều khiển gián đoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển gián đoạn - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Điều khiển gián đoạn 9 10 172