Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển khí nén và thủy lực: Các phần tử điều khiển, điều chỉnh

Được đăng lên bởi namnhibk
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3112 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC

Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh

CHÖÔNG V

CAÙC PHAÀN TÖÛ
ÑIEÀU KHIEÅN - ÑIEÀU CHÆNH

Cô caáu chænh aùp
Van an toaøn
Van traøn
Van ñieàu chænh aùp suaát
Rôle aùp suaát

Cô caáu chænh löu
Van tieát löu
Boä oån toác
Cô caáu chænh höôùng
Van moät chieàu
Van ñaûo chieàu
Van tuyeán tính

57

Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC

Trong heä thoáng ñieàu khieån khí neùn – thuûy löïc, ngoaøi cô caáu bieán ñoåi naêng löôïng,
phaàn töû ñöa tín hieäu vaø xöû lyù tín hieäu ra, coøn coù nhieàu cô caáu ñieàu khieån vaø ñieàu chænh laøm
caùc nhieäm vuï khaùc nhau. Tuøy thuoäc vaøo nhieäm vuï cuûa heä thoáng maø caùc cô caáu naøy chia ra
laøm 3 loaïi chuû yeáu:
Cô caáu chænh aùp
Cô caáu chænh löu löôïng
Cô caáu chænh höôùng
5.1. CÔ CAÁU CHÆNH AÙP
Cô caáu chænh aùp duøng ñeå ñieàu chænh aùp suaát, coù theå coá ñònh hoaëc taêng hoaëc giaûm trò
soá aùp suaát trong heä thoáng truyeàn ñoäng khí neùn – thuûy löïc. Cô caáu chænh aùp coù caùc loaïi phaàn
töû sau:
5.1.1. Van an toaøn
Van an toaøn coù nhieäm vuï giöõ aùp suaát lôùn nhaát maø heä thoáng coù theå taûi. Khi aùp suaát
lôùn hôn aùp suaát choù pheùp cuûa heä thoáng thì doøng aùp suaát löu chaát seõ thaéng löïc loø xo, vaø löu
chaát seõ theo cöûa T ra ngoaøi khoâng khí neáu laø khí neùn, coøn laø daàu thì seõ chaûy veà laïi thuøng
chöùa daàu (hình 5.1).

P

T

Kí hieäu
Hình 5.1 Van an toaøn
5.1.2. Van traøn
Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa van traøn töông töï nhö van an toaøn. Chæ khaùc ôû choå khi aùp
suaát cöûa P ñaït ñeán giaù trò xaùc ñònh, thì cöûa P noái vôùi cöûa A, noái vôùi heä thoáng ñieàu khieån
(hình 5.2).
P

A

Hình 5.2 Kí hieäu van traøn
5.1.3. Van ñieàu chænh aùp suaát ( van giaûm aùp)
Trong moät heä thoáng ñieàu khieån khí neùn & thuûy löïc moät bôm taïo naêng löôïng phaûi
cung caáp naêng löôïng cho nhieàu cô caáu chaáp haønh coù aùp suaát khaùc nhau. Trong tröôøng hôïp
58

Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh

ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC

naøy ta phaûi cho bôm laøm vieäc vôùi aùp suaát lôùn nhaát vaø duøng van giaûm aùp ñaët tröôùc cô caáu
chaáp haønh ñeå giaûm aùp suaát ñeán moät trò soá caàn thieát.

P1

P2

Kí hieäu
Hình 5.3 Van giaûm aùp
5.1.4. Rôle aùp suaát.
Rôle aùp suaát thöôøng duøng trong heä thoáng khí neùn – thuûy löïc cuûa caùc maùy töï ñoäng
vaø baùn töï ñoäng. Phaàn töû naøy ñöôïc duøng nhö laø moät cô caáu phoøng quaù taûi, töùc laø coù nhieäm
vuï ñoùng hoaëc mô...
ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 5 – Caùc phaàn töû ñieàu khieån – ñieàu chænh
CHÖÔNG V
CAÙC PHAÀN TÖÛ
ÑIEÀU KHIEÅN - ÑIEÀU CHÆNH
Cô caáu chænh löu
Van tieát löu
Boä oån toác
Cô caáu chænh höôùng
Van moät chieàu
Van ñaûo chieàu
Van tuyeán tính
Cô caáu chænh aùp
Van an toaøn
Van traøn
Van ñieàu chænh aùp suaát
Rôle aùp suaát
57
Điều khiển khí nén và thủy lực: Các phần tử điều khiển, điều chỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển khí nén và thủy lực: Các phần tử điều khiển, điều chỉnh - Người đăng: namnhibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Điều khiển khí nén và thủy lực: Các phần tử điều khiển, điều chỉnh 9 10 131