Ktl-icon-tai-lieu

ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC

Được đăng lên bởi phanvantai1985
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 4518 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TS. NGUYỄN NHƯ HIỀN, TS. NGUYỄN MẠNH TÙNG

ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC
Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau đại học
ngành Điều khiển & Tự động hoá

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
HÀ NỘI - 2007

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT CƠ SỞ
§1.1 Những khái niệm cơ bản......................................................................................... 3
§1.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic .................................................................. 8
§1.3. Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic ........................................................... 11
§1.4. Các hệ mạch logic ............................................................................................... 15
§1.5. Grafcet - để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp ........................................... 17

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MẠCH LOGIC TRONG ĐIỀU KHIỂN
§2.l. Các thiết bị điều khiển.......................................................................................... 27
§2.2. Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc ........................................................ 28
§2.3. Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn.............................. 32
§2.4. Khống chế động cơ điện một chiều ..................................................................... 34

CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC
§3.1. Mở đầu................................................................................................................. 36
§3.2. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC.............................................................. 37
§3.3. Các vấn đề về lập trình ........................................................................................ 41
§3.4. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC ...................................................................... 47

CHƯƠNG 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A
§4.l. Cấu hình cứng....................................................................................................... 49
§4.2. Ghép nối .............................................................................................................. 53
§4.3. Ngôn ngữ lập trình............................................................................................... 54
CHƯƠNG 5: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC - S5
§5.l. Cấu tạo của họ PLC Step5.................................................................................... 58
§5.2. Địa chỉ và gán địa chỉ ....................................................
TS. NGUYN NHƯ HIN, TS. NGUYN MNH TÙNG
ĐIU KHIN LOGIC VÀ PLC
Sách chuyên kho dùng cho đào to Đại hc và Sau đại hc
ngành Điu khin & T động hoá
NHÀ XUT BN KHOA HC T NHIÊN VÀ CÔNG NGH
HÀ NI - 2007
ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC - Người đăng: phanvantai1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ PLC 9 10 410