Ktl-icon-tai-lieu

Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén

Được đăng lên bởi hoadt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén
1
1.0
(A)
1.1

1.2

2
A+

2

1

31

1.0
(A)

A-

A+

1.1
I

II

Bµi 01

1.2

I

0

3

A-

Bµi 02

II

1.1
1.3

0

1.0
(A)
1.1 1.1
1.3 1.3

1
1.0
A+
(A)
1.1
1.3

I

2
1.2

3

51

4
A-

t=3s

II

1.1
1.3

III

1

t=5s

1.0 A+
(A)

0
1.7

IV

1.1
1.3

I

Bµi 10

Bµi 09

IV

1.7

1

1.1
1.3

2

1

1.1
1.3

3

1.2
t=6s
I

II

4

6

5

A- t=4s A+
III

1.7 IV
Bµi 14

V

3

6

1.1
1.3
1.0
(A)

VI

0
1.7
4

3

II

III

1.2 5

1.7

IV

I

AV

1.7

1.0
(A)
1.1
1.3

1.2 3

A+

IV 0

III

II

4

III

t=5s

II

III

1
0
1.7

Bµi 13

6

7

1.2 1
A-

A- A+

Bµi 15

1.7 III

II

5

IV

5

4

3

1.2
A- t=5s A+

1.0 A+
Chó ý: Van 3/2
(A)
khãa lÉn lµ th êng I
0
1.1
1.7
më 1.3

1.2
t=4s

A-

2

1

3

4

Chó ý: Van 5 2 cã vÞ
trÝ ban ®Çu (Initial)
phÝa bªn tr¸i

1

t=2s A+
I

5
1
1.7

4

1.2

0
1.7

III

Bµi 08

Bµi 11

2

1

1.2 1
A-

II

2

I

t=5s

A-

1

Bµi 04

1.1
1.3
3

t=3s

6

t=4s

2

1

4
A-

II

1.0 A+
(A)

0
1.7

III

II

3

A+

I

1

41

Bµi 12

01

1.1
1.3

A-

P= 4bar
t= 3s

7

VI

0
1.7

III

1.2

1.2
A- A+
I

1.0 t= 5s
(A)

Bµi 07

2

1.0 A+
(A)

1.0 A+
(A)

2

1.2 1
A-

A- A+
III

II

II

2 1.2

Bµi 03

1.0 A+
(A)
I

5

4

2
3
1.2
t=3s

1

1

A-

t=5s

I

1

2 2 3
3
4
1
1 41
1.2 1.2
A- AA+
1.0 A+ P= 6 bar
(A)I
0
I II IIIII III
0
1.7 1.7
t= 5s
Bµi 06
Bµi 05

1

4

1.2

1.0 A+
(A)

1

3

2

1

V

1.7

VI

0
1.7

IV

6
1.2 1
AV

0
1.7

t=5s
2
1
1.2
1.0 A+
A(A)
1.1
1.3

4

3

n-2
A+

1.4

n-1 n
1.2 1
A0
1.7

Bµi 16

Điều khiển hai xilanh bằng khí nén

S2

S2
A

S2

A
S4

B

Bµi 2.01

A t=5s

A
S4

S1

B

S2

S1

t=5s

2
Bµi 2.02

S1

S4

B

t=4s
Bµi 2.03

S1

S4

B
Bµi 2.04

S3

S2
S2

A

S2

A

A

B
Bµi 2.05

S4

t=5s

B

S3

S4

t=5s

B

S3

B

S3

S3

Bµi 2.07

Bµi 2.06

Bµi 2.08

S2

S2

S2

A

A

A t=4s

S1

S4

S4

B

S3

S1

S1

S4

Bµi 2.10

S2

S2

A

S1

S2

Bµi 2.12

S4

t=5s

3

A

Bµi 2.16

S3

B

S3

S2
Bµi 2.14
S1

S1
B

S1
t=5s

B

S3

Bµi 2.13

A

t=4s
S4

S4

t=5s

B

S3

A

S1

S4

B

S3

Bµi 2.11

S2
t=4s

t=5s

B

S3

Bµi 2.09

A

A t=5s

S4

S4

B

S2

S4

S3
Bµi 2.17

S2
A
S1
S4

B

S3
Bµi 2.15

S2

S2
A

t=4s

S1

B
S3

t=4s

A

A t=5s
S1

S4

A

Bµi 2.24

S3

S2
A

S1

B

S3

S3
Bµi 2.22

B

S3

A
S1

S3
S2
Bµi 2.23

S1
S4

S4

B

4
S3
Bµi 2.25

S1

S4

S2

B

S1

Bµi 2.20

S4

A t=5s

t=4s

B

S3

S4

B

S4

S2

S2

S2
Bµi 2.21

t=4s

Bµi 2.19

Bµi 2.18

B

A

S1

S4

S4

B

S2

A

S4

S3
Bµi 2.26

S3

S2

S2

S2

A

S1

S1

B

A

S2

B

S3

Bµi 2.28

S2
A
B
S3
Bµi 2.30

S4

S3

Bµi 2.27

S4

S1

S1
...
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén
1
0
Bµi 01
A+ A-
1
2
3
1
1.1
1.2
III
1.0
(A)
1.1
0
Bµi 02
A+ A-
1
2
3
1
1.2
III
1.0
(A)
1.7
t=5s
1
2
3
4
I II III
1.0
(A)
1.1
1.3
A+
A-
0
1.2
Bµi 03
1
1.1
1.3
t= 5s
1.0
(A)
1
2
3
4
A+
A-
1.2
1.7
0
I II III
Bµi 04
1
1.1
1.3
t= 5s
1.2
1
2
3
4
1.7
0
1.0
(A)
A+
A-
Bµi 05
I II III
1
1.1
1.3
P= 6 bar
1
2
3
4
1.2
1.7
0
1.0
(A)
A+
A-
I II III
Bµi 06
1
1.1
1.3
t= 3s
P= 4bar
1
2
3
4
1.2
1.7
0
1.0
(A)
A+
A-
I
II
III
Bµi 07
1
1.1
1.3
t=5s
1
2
3
1.2
4
1.7
I II III
1.0
(A)
A+
A-
0
1
Bµi 08
1.1
1.3
1.2
A+
A-
1.2
A+
A-
1.0
(A)
I
III
IV
II
VI
Bµi 10
t=3s
1
2 3
4
5
6
1
1.7
0
1.7
1.1
1.3
1.0
(A)
A-
A+
1.2
0
1.7
I
III
IV
II
Bµi 11
1
2
3
4
5
1
t=3s
t=5s
Chó ý: Van
5
2
cã vÞ
trÝ ban ®Çu (Initial)
phÝa bªn tr¸i
1
2
3
4
5
6
1
1.7
0
1.7
1.2
A+
A-
1.2
A+
A-
1.0
(A)
I
III
IV
II
V
Bµi 13
1.1
1.3
t=5s
7
VI
1
2
3
4
5
6
1
1.7
0
1.7
1.2
A+
A-
1.2
A+
A-
1.0
(A)
I
III
IVII
V
Bµi 14
1.1
1.3
t=6s
t=4s
1
2
3
4
5
6
1
1.7
0
1.7
A+
A-
1.2
A+
A-
1.0
(A)
I III
IV
II V
Bµi 15
1.1
1.3
7
1.2
t=2s
t=4s
VI
Chó ý: Van 3/2
khãa lÉn lµ th êng
1
2
3
4
5
6
1
1.7
0
1.7
1.2
A+
A-
1.2
A+
A-
1.0
(A)
I III
IV
II
V
Bµi 12
1.1
1.3
t=4s
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén - Người đăng: hoadt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén 9 10 461