Ktl-icon-tai-lieu

Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén

Được đăng lên bởi stevent_19
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén
1

1.2

2

1.0 A+
(A)
1.1

2

1

31

1.0
(A)

A-

A+

1.1

I

II

Bµi 01

2
1
1.2
1.0 A+
1.0 A+
(A) (A)
I
I
1.1 1.1
1.3 1.3
t= 5s
1

2 3

I

0

3

1.2
A-

Bµi 02

II

1.1
1.3

0

1 41
A- A-

1.2

P= 6 bar

II

IIIII

0
III
0
1.7 1.7

1.1
1.3

Bµi 06

II

1.0
A+
(A)
1.1
1.3

I

2
1.2

3

51

4
A-

t=3s

II

III

1

t=5s

1.0 A+
(A)

0
1.7

IV

1.1
1.3

2
3
1.2
t=3s

2

3

I

III

II

Bµi 10

Bµi 09

2

1

1.0 A+
(A)
1.1
1.3

3

1.2
t=6s
I

II

4

6

5

A- t=4s A+
III

1.7 IV
Bµi 14

V

1.1
1.3
1.0
(A)

0
1.7

1.7

1.1
1.3

2

VI

IV

1.0 A+
(A)

1

6

4

3

1.2
A- A+
I

II

III

1.2 5

1.7

I

AV

01
1.7

1.0
(A)
1.1
1.3

IV

0

4

III

II

III

0
1.7

6

A- A+

Bµi 15

1.7 III

II

5

IV

5

4

3

1.2
A- t=5s A+

1.0 A+
Chó ý: Van 3/2
(A)
khãa lÉn lµ th­êng I
0
1.1
1.7
më 1.3

II

t=5s

2

1

1.2
t=4s

A-

1

Chó ý: Van 5 2 cã vÞ
trÝ ban ®Çu (Initial)
phÝa bªn tr¸i
1

3

4

Bµi 08

Bµi 11

t=2s A+
I

III

0
1.7

III

1.2 3

I

A+

1.2

II

2

1

2

5
1
1.7

4
t=5s

A-

Bµi 12

7
1.2 1
AVI

IV

3

t=3s

6

t=4s

2

1

1

Bµi 04

1.1
1.3

Bµi 07

4
A-

II

1.0 A+
(A)

0
1.7

III

II

3

A+

I

1

A-

P= 4bar
t= 3s

1.2 1
A-

A- A+

1.1
1.3

41

1.2

1.0 A+
(A)
I

5

4

1.0 t= 5s
(A)

0
1.7

III

2 1.2

Bµi 03

Bµi 05

1

1

1

A-

t=5s

I

1

3
4

4

1.2

1.0 A+
(A)

1

3

2

1

V

1.7

Bµi 13

7
1.2 1
AVI

0
1.7

IV

6
1.2 1
AV

0
1.7

t=5s
2
1
1.2
1.0 A+
A(A)
1.1
1.3

4

3

n-2
A+

1.4

n-1 n
1.2 1
A0
1.7

Bµi 16

Điều khiển hai xilanh bằng khí nén

S2

S2

S2

A

A
S4
B

Bµi 2.01

A t=5s

A

S1

S4

B

S2

S1

t=5s

2
Bµi 2.02

S1

S4

B

t=4s
Bµi 2.03

S1

S4

B
Bµi 2.04

S3

S2
S2

A

S2

A

A

B
Bµi 2.05

S4

t=5s

B

S3

S4

t=5s

B

S3

B

S3

S3

Bµi 2.07

Bµi 2.06

Bµi 2.08

S2

S2

S2

A

A

A t=4s

S1

S4

S4

B

S3

S1

S1

S4

Bµi 2.10

S2

S2

A

S1

S2

Bµi 2.12

S4

t=5s

3

A

Bµi 2.16

S3

B

S3

S2
Bµi 2.14
S1

S1
B

S1
t=5s

B

S3

Bµi 2.13

A

t=4s
S4

S4

t=5s

B

S3

A

S1

S4

B

S3

Bµi 2.11

S2
t=4s

t=5s

B

S3

Bµi 2.09

A

A t=5s

S4

S4

B

S2

S4

S3
Bµi 2.17

S2
A
S1
S4

B

S3
Bµi 2.15

S2

S2
A

t=4s

S1

B
S3

t=4s

A

A t=5s
S1

S4

A

Bµi 2.24

S3

S2
A

S1

B

S3

S3
Bµi 2.22

B

S3

A
S1

S3
S2
Bµi 2.23

S1
S4

S4

B

4
S3
Bµi 2.25

S1

S4

S2

B

S1

Bµi 2.20

S4

A t=5s

t=4s

B

S3

S4

B

S4

S2

S2

S2
Bµi 2.21

t=4s

Bµi 2.19

Bµi 2.18

B

A

S1

S4

S4

B

S2

A

S4

S3
Bµi 2.26

S3

S2

S2

S2

A

S1

S1

B

A

S2

B

S3

Bµi 2.28

S2
A
B
S3
Bµi 2.30

S4

S3

Bµi 2.27

S4

...
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén
1

A+ A-







 






 










t= 5s






 











 









 



















 































Chó ý:
 !"
#$%&Initial)
'(#)*






















































Chó ý:+
,( -.-(/01
23

















Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén - Người đăng: stevent_19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điều Khiển Một Xilanh Bằng Khí Nén 9 10 997