Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số (Adaptive Control of CNC Machine-Tools)

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2568 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số
(Adaptive Control of CNC Machine-Tools)
PGS. TS. Đào Văn Hiệp - Học viện KTQS
Tóm tắt nội dung
Trong vài thập kỷ gần đây số l−ợng các hệ CNC tăng vọt trong mọi lĩnh vực sản xuất. Nh−ợc điểm
chung của chúng là ở chỗ, các thông số công nghệ, nh− vận tốc cắt và l−ợng chạy dao đ−ợc áp đặt bởi ng−ời
lập trình và phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu biết của anh ta. Ng−ợc lại, ý t−ởng chứa đựng trong điều khiển
thích nghi là cải thiện năng suất hoặc chi phí gia công nhờ tính toán và thiết đặt các thông số công nghệ tối
−u ngay trong quá trình gia công. Trên thực tế, điều khiển thích nghi là sự phát triển có tính logic của CNC.
Trong báo cáo này. chúng tôi mô tả hệ AC mới đ−ợc thực hiện tại Bộ môn Máy và Robot, Học viện Kỹ thuật
quân sự. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên hệ này cũng đ−ợc trình bày ở đây.

Abstract
In the past decades the number of CNC systems has grown tremendously in almost every field of
manufacturing. A common drawback of these systems is that their operating parameters, such as cutting speeds
and feedrates are prescribed by part programmer and depend on his experience and knowledge. By contrast,
the main idea in adaptive control is the improvement of the production rate, or the reduction of machining cost,
by calculation and setting of the optimal operating parameters in the machining process itself. In fact, the
adaptive control of metal-cutting processes is presented as a logical extension of the CNC systems. In this paper
we describe the AC system made in Department of Machine-tools and Robotics of Military Technical Academy.
Some results of experimental studies based on this system are represented as well.

1. Xuất xứ của vấn đề điều khiển thích nghi máy CNC
Cho đến nay, khối l−ợng sản phẩm cơ khí phải qua gia công bằng cắt gọt cắt gọt vẫn
chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ph−ơng pháp gia công kim loại. Cắt gọt là ph−ơng pháp hàng
đầu về khả đáp ứng độ chính xác kích th−ớc, độ phức tạp về hình dạng và chất l−ợng bề mặt
chi tiết gia công. Đó là lý do khiến các công nghệ tiên tiến, có trợ giúp của máy tính
(CAD/CAM, CNC) phát triển sớm nhất và mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực này.
Nhờ tích hợp đ−ợc các thành tựu mới trong kỹ thuật điều khiển và máy tính mà các
hệ CNC hiện đại có nhiều tính năng tuyệt vời và phát triển rất nhanh. Tuy nhiên về bản
chất, điều khiển trên các máy CNC hiện nay vẫn chỉ là điều khiển "tĩnh" với các tham số hệ
thống không đổi. Biểu hiện của nó về mặt công nghệ là tốc độ cắ...
§iÒu khiÓn thÝch nghi m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè
(Adaptive Control of CNC Machine-Tools)
PGS. TS. §µo V¨n HiÖp
- Häc viÖn KTQS
Tãm t¾t néi dung
Trong vµi thËp kû gÇn ®©y sè lîng c¸c hÖ CNC t¨ng vät trong mäi lÜnh vùc s¶n xuÊt. Nhîc ®iÓm
chung cña chóng lµ ë chç, c¸c th«ng sè c«ng nghÖ, nh vËn tèc c¾t vµ lîng ch¹y dao ®îc ¸p ®Æt bëi ngêi
lËp tr×nh vµ phô thuéc vµo kinh nghiÖm, hiÓu biÕt cña anh ta. Ngîc l¹i, ý tëng chøa ®ùng trong ®iÒu khiÓn
thÝch nghi lµ c¶i thiÖn n¨ng suÊt hoÆc chi phÝ gia c«ng nhê tÝnh to¸n vµ thiÕt ®Æt c¸c th«ng sè c«ng nghÖ tèi
u ngay trong qu¸ tr×nh gia c«ng. Trªn thùc tÕ, ®iÒu khiÓn thÝch nghi lµ sù ph¸t triÓn cã tÝnh logic cña CNC.
Trong b¸o c¸o nµy. chóng t«i m« t¶ hÖ AC míi ®îc thùc hiÖn t¹i Bé m«n M¸y vµ Robot, Häc viÖn Kü thuËt
qu©n sù. Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu thùc nghiÖm trªn hÖ nµy còng ®îc tr×nh bµy ë ®©y.
Abstract
In the past decades the number of CNC systems has grown tremendously in almost every field of
manufacturing. A common drawback of these systems is that their operating parameters, such as cutting speeds
and feedrates are prescribed by part programmer and depend on his experience and knowledge. By contrast,
the main idea in adaptive control is the improvement of the production rate, or the reduction of machining cost,
by calculation and setting of the optimal operating parameters in the machining process itself. In fact, the
adaptive control of metal-cutting processes is presented as a logical extension of the CNC systems. In this paper
we describe the AC system made in Department of Machine-tools and Robotics of Military Technical Academy.
Some results of experimental studies based on this system are represented as well.
1. XuÊt xø cña vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn thÝch nghi m¸y CNC
Cho ®Õn nay, khèi lîng s¶n phÈm c¬ khÝ ph¶i qua gia c«ng b»ng c¾t gät c¾t gät vÉn
chiÕm tû lÖ cao nhÊt trong c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng kim lo¹i. C¾t gät lµ ph¬ng ph¸p hµng
®Çu vÒ kh¶ ®¸p øng ®é chÝnh x¸c kÝch thíc, ®é phøc t¹p vÒ h×nh d¹ng vµ chÊt lîng bÒ mÆt
chi tiÕt gia c«ng. §ã lµ lý do khiÕn c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã trî gióp cña m¸y tÝnh
(CAD/CAM, CNC) ph¸t triÓn sím nhÊt vµ m¹nh mÏ nhÊt trong lÜnh vùc nµy.
Nhê tÝch hîp ®îc c¸c thµnh tùu míi trong kü thuËt ®iÒu khiÓn vµ m¸y tÝnh mµ c¸c
hÖ CNC hiÖn ®¹i cã nhiÒu tÝnh n¨ng tuyÖt vêi vµ ph¸t triÓn rÊt nhanh. Tuy nhiªn vÒ b¶n
chÊt, ®iÒu khiÓn trªn c¸c m¸y CNC hiÖn nay vÉn chØ lµ ®iÒu khiÓn "tÜnh" víi c¸c tham sè
thèng kh«ng ®æi. BiÓu hiÖn cña nã vÒ mÆt c«ng nghÖ lµ tèc ®é c¾t vµ tèc ®é ch¹y dao ®îc
thiÕt ®Æt cè ®Þnh bëi lÖnh trong ch¬ng tr×nh NC vµ ®îc duy tr× cho ®Õn khi cã lÖnh thiÕt
®Æt gi¸ trÞ míi.
Trªn thùc tÕ, qu¸ tr×nh gia c«ng lµ mét qu¸ tr×nh thêng xuyªn biÕn ®éng, vÝ dô:
- BÒ mÆt ph«i kh«ng bao giê lµ mét bÒ mÆt lý
tëng. V× vËy, chiÒu s©u c¾t thùc tÕ thay ®æi mét
c¸ch ngÉu nhiªn;
- Trong vïng gia c«ng cã thÓ chøa c¸c lç, khe
hæng, khi dao ch¹y qua ®ã th× kh«ng cã chót vËt liÖu
nµo bÞ c¾t;
- VËt liÖu cña ph«i kh«ng ®ång ®Òu. C¬ tÝnh
cña nã cã thÓ thay ®æi theo quy luËt biÕt tríc hoÆc
ngÉu nhiªn;
- Kh¶ n¨ng c¾t cña dao thêng xuyªn bÞ thay
®æi trong qu¸ tr×nh c¾t (do mßn dao, lÑo dao, sù thay
®æi chÕ ®é c¾t, do nhiÖt ®é cao,...);
- Sù rung ®éng hoÆc biÕn d¹ng cña c¸c thµnh
phÇn trong hÖ thèng c«ng nghÖ;
- Sù biÕn ®éng cña m«i trêng xung quanh
(nhiÖt ®é kh«ng khÝ, rung ®éng cña nÒn mãng,...);
H×nh 1: Tèc ®é ch¹y dao F khi
kh«ng vµ cã ¸p dông AC
F (mm/ph)
X
(
mm
)
ChiÒu s©u c¾t t
F
AC
= const/t
F
CNC
= const
F
Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số (Adaptive Control of CNC Machine-Tools) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số (Adaptive Control of CNC Machine-Tools) - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số (Adaptive Control of CNC Machine-Tools) 9 10 822