Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển thông minh

Được đăng lên bởi Xuân Tóc Đỏ
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑIEÀU KHIEÅN THOÂNG MINH
(Baûn nhaùp)
2
TOÅNG QUAN
n Ñieàu khieån thoâng thöôøng (conventional control)
n Ñieàu khieån kinhñieån (classical control)
n Ñieàu khieån hieänñaïi (modern control)
n Ñieàu khieån toáiöu (optimal control)
n Ñieàu khieån thích nghi (adaptive control)
n Ñieàu khieån beàn vöõng (robust control)
n Ñieàu khieån thoâng minh
n Ñieàu khieån môø(fuzzy control)
n Maïng neural (neural network)
n Giaûi thuaät di truyeàn (gene algorithm)
3
Ñieàu khieån thoâng thöôøng
n Öu:
n Coùcô sôûtoaùn hoïc chaët cheõ
® Coùtheåduøng caùc coâng cuïtoaùn hoïcñeåphaân tích &
thieát keáheäthoáng cho pheùp baûoñaûm tính oånñònh vaø
beàn vöõng.
n Khuyeát:
n Caàn moâ hình toaùnñeåthieát keáboäñieàu khieån.
n Caàn hieåu bieát saâu veàkyõ thuaätñieàu khieån.
n Thöôøng khoâng hieäu quaûkhiñieàu khieån heäphi tuyeán.
n Khoâng ûduïng kinh nghieäm cuûa con ngöôøi.
4
“Thoâng minhlaøgì?
n Thoâng minh laøkhaûnaêng thu thaäp vaøsöû
duïng tri thöùc.
n Coùnhieàu caápñoäthoâng minh vaønhieàu loaïi
thoâng minh.
n Khaùi nieäm“Thoâng minhchæmang tính
töôngñoái. (Moät heäthoáng ngöôøi naøy cho laø
thoâng minh, ngöôøi khaùc coùtheåcho laø
khoâng thoâng minh…)
Điều khiển thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển thông minh - Người đăng: Xuân Tóc Đỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Điều khiển thông minh 9 10 173