Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển trượt bộ biến đổi DCDC

Được đăng lên bởi Tan Tan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Phùng Quang và cs

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

63(1): 50 - 55

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC TĂNG ÁP
VÀ GIẢM ÁP KIỂU QUADRATIC
1

Nguyễn Phùng Quang1, Phan Thành Chung2*, Đỗ Thị Loan3
Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2Đoàn 871-Bộ Quốc phòng, 3Đại học Điện lực

TÓM TẮT
Bài báo này trình bày tóm tắt các nghiên cứu lý thuyết, mô phỏng điều khiển trượt cho bộ biến đổi
DC-DC tăng áp và bộ biến đổi DC-DC giảm áp kiểu quadratic. Từ các phân tích quá trình động
học của đối tượng thông qua mô hình toán học từ đó đưa ra và chứng minh tính phù hợp của các
phương án điều khiển, cuối cùng là tiến hành phân tích kiểm chứng, hoàn thiện trên phần mềm
Matlab- Simulink. Kết quả nghiên cứu của đề tài hoàn toàn có thể được triển khai áp dụng vào
thực tế để chế tạo bộ biến đổi trên cơ sỏ các linh kiện thông dụng.
Từ khóa: Tăng áp, giảm áp, Quadratic, điều khiển trượt, bộ biến đổi DC-DC.


MỞ ĐẦU
Trong lĩnh vực kỹ thuật điện ngày nay, điện
tử công suất là lĩnh vực kỹ thuật hiện đại. Với
những bước tiến nhảy vọt trong kỹ thuật chế
tạo linh kiện bán dẫn, các linh kiện điện tử
công suất: điôt công suất, Tiristor, GTO,
Triac, IGBT, SID, MCT . . . ra đời và hoàn
thiện có tính năng dòng điện, điện áp, tốc độ
chuyển mạch ngày càng được nâng cao làm
cho kỹ thuật điện truyền thống thay đổi một
cách sâu sắc. Song song với những tiến bộ đó
các chiến lược điều khiển khác nhau cũng
được áp dụng để điều khiển các bộ biến đổi
theo các cấu trúc khác nhau nhằm tạo ra bộ
biến đổi thông minh, linh hoạt và có các chỉ
tiêu kinh tế - kỹ thuật, năng lượng tối ưu.
Bộ biến đổi DC–DC giảm áp kiểu Quadratic
(Quadratic Buck converter) có giá trị điện áp
ra trung bình tỉ lệ với bình phương giá trị vào,
thường được sử dụng ở mạch một chiều trung
gian của các thiết bị biến đổi điện năng công
suất nhỏ.
Bộ biến đổi tăng áp (Boost converter) có tác
dụng biến đổi điện áp một chiều ở đầu vào
thành điện áp đầu ra cao hơn, thường được sử
dụng ở mạch một chiều trung gian của các
thiết bị biến đổi điện năng công suất vừa đặc
biệt là các hệ thống phát điện sử dụng năng
lượng tái tạo (sức gió, mặt trời. .).
Cấu trúc mạch của hai bộ biến đổi trên vốn
không phức tạp nhưng vấn đề điều khiển nó
nhằm đạt được hiệu suất biến đổi cao và đảm

bảo ổn định luôn là mục tiêu của các công
trình nghiên cứu.
BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC
Bộ biến đổi DC-DC là bộ biến đổi công suất
bán dẫn, Với việc điều chỉnh điện áp ra thông
qua điều chỉnh chế độ chuyển mạch cho phép
giảm khá nhiều các tổn thất công suất trên các
linh kiện tích cực, đặc ...
Nguyễn Phùng Quang và cs Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGH 63(1): 50 - 55
50
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT B BIẾN ĐỔI DC-DC TĂNG ÁP
VÀ GIM ÁP KIU QUADRATIC
Nguyễn Phùng Quang
1
, Phan Thành Chung
2*
, Đỗ Thị Loan
3
1
Đại hc Bách Khoa Hà Ni,
2
Đoàn 871-B Quc phòng,
3
Đi hc Đin lc
TÓM TT
Bài báo này trình bày tóm tt các nghiên cu lý thuyết, phng điều khiển trượt cho b biến đổi
DC-DC tăng áp bộ biến đổi DC-DC gim áp kiu quadratic. T các phân tích quá trình động
hc của đối ng thông qua hình toán hc t đó đưa ra chng minh tính phù hp ca các
phương án điều khin, cui cùng tiến hành phân tích kim chng, hoàn thin trên phn mm
Matlab- Simulink. Kết qu nghiên cu của đề tài hn toàn th được trin khai áp dng vào
thc tế để chế to b biến đổi trên cơ sỏ các linh kin thông dng.
T khóa: Tăng áp, gim áp, Quadratic, điều khiển trượt, b biến đổi DC-DC.
M ĐẦU
Trong lĩnh vực k thuật điện ngày nay, điện
t công suất là lĩnh vực k thut hiện đại. Vi
những bước tiến nhy vt trong k thut chế
to linh kin bán dn, các linh kiện điện t
công sut: điôt công suất, Tiristor, GTO,
Triac, IGBT, SID, MCT . . . ra đi hoàn
thiện có tính năng dòng điện, đin áp, tốc độ
chuyn mạch ngày càng được nâng cao m
cho k thuật điện truyn thống thay đi mt
cách sâu sc. Song song vi nhng tiến b đó
các chiến lược điều khiển khác nhau cũng
được áp dng đ điu khin các b biến đổi
theo các cu trúc khác nhau nhm to ra b
biến đổi thông minh, linh hot các ch
tiêu kinh tế - k thuật, năng lưng tối ưu.
B biến đi DCDC gim áp kiu Quadratic
(Quadratic Buck converter) giá tr đin áp
ra trung bình t l với bình phương giá tr vào,
thường được s dng mch mt chiu trung
gian ca các thiết b biến đổi điện năng công
sut nh.
B biến đổi tăng áp (Boost converter) có c
dng biến đổi điện áp mt chiu đầu vào
thành điện áp đầu ra cao hơn, thường được s
dng mch mt chiu trung gian ca các
thiết b biến đổi điện năng công suất vừa đặc
bit các h thống phát đin s dụng năng
lượngi to (sc gió, mt tri. .).
Cu trúc mch ca hai b biến đi trên vn
không phc tạp nhưng vấn đ điều khin
nhằm đạt được hiu sut biến đổi cao đm
Tel: 0912481660
bo ổn đnh luôn mc tiêu ca các công
trình nghiên cu.
B BIN ĐỔI DC-DC
Bbiến đi DC-DC là b biến đổi công suất
bán dẫn, Với việc điều chỉnh điện áp ra thông
qua điu chỉnh chế độ chuyển mạch cho phép
giảm khá nhiều các tổn thất công suất trên các
linh kiện tích cực, đặc bit các linh kiện
công suất, do đó được ng dng nhiều hơn
trong các mạch công suất lớn.
Hình 1. Mt s b biến đổi DC-DC chuyn mch
B BIN ĐỔI TĂNG ÁP (BOOST
CONVERTER)
Sơ đồ mch
Ta gi thiết rng các thiết b bán dn
ởng, Điều này cho pp trng thái dn và
trng thái khóa được kích hot tc thi.
Hình 2. B biến đổi tăng áp đóng cắt
bng thiết b bán dn
Điều khiển trượt bộ biến đổi DCDC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển trượt bộ biến đổi DCDC - Người đăng: Tan Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Điều khiển trượt bộ biến đổi DCDC 9 10 834