Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển trượt cơ bản và trượt bậc cao

Được đăng lên bởi Huê Mắm Tôm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều khiển trượt cơ bản và trượt bậc cao
Nguyễn Doãn Phước
phuoc.nguyendoan@hust.edu.vn
Tóm tắt: Trong thực tế của điều khiển và tự động hóa thì việc phải điều khiển hệ bất định là không thể
tránh khỏi. Một trong các phương pháp giải quyết bài toán điều khiển hệ bất định như vậy là điều khiển
trượt. Đây là phương pháp điều khiển được biết đến như một giải pháp điều khiển đơn giản, song lại
mang đến một chất lượng bền vững rất cao. Mặc dù vậy, do tín hiệu điều khiển tạo ra từ bộ điều trượt
lại là hàm không liên tục, nên sẽ tạo ra hiệu rung trong hệ thống. Đây là một hiệu ứng nguy hiểm và là
nguyên nhân làm giảm tuổi thọ nhiều thiết bị trong hệ thống. Bởi vậy việc nghiên cứu giảm hiệu ứng
rung trong hệ điều khiển trượt mang một ý nghĩa ứng dụng vô cùng quan trọng, kể cả cho tới ngày nay.
Bài viết này tổng quan lại những kết quả cơ bản nhất của điều khiển trượt và giải pháp chống rung trong
hệ thống trượt bằng điều khiển trượt bậc cao. Đây là giải pháp chống rung tổng quát được tập trung
nghiên cứu trong những năm gần đây và cũng đã thu được nhiều kết quả ứng dụng mang tính thực tế
cao, so với các giải pháp chống rung kinh điển khác.

I.

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CƠ BẢN

Theo dòng lịch sử được thống kê
lại trong tài liệu [9] thì điều khiển
trượt ra đời khoảng đầu những năm
1960. Khi đó nền móng đầu tiên của
điều khiển trượt được xây dựng bởi
Emelyanov (ảnh), một nhà điều khiển
học người Nga, dưới tên gọi là
phương pháp điều khiển hệ biến đổi
cấu trúc (variable structure systems).
Mặc dù xuất hiện sớm như vậy, song mãi đến khi có
những ấn phẩm xuất bản bằng tiếng anh đầu tiên, chẳng hạn
như [8] của Utkin năm 1977, tư tưởng điều khiển trượt mới
vượt được ra khỏi biên giới nước Nga và dần được hoàn
thiện, nâng tầm tổng quát cả về lý thuyết cũng như ứng dụng
như chúng ta được biết đến ở ngày hôm nay, đặc biệt là các
ứng dụng vào hệ phi tuyến bất định, hệ nhiều đầu vào, ra, hệ
không liên tục, hệ phức hợp, hệ có số chiều vô hạn lần ....
Bài tổng quan này sẽ tóm tắt lại những kết quả cơ bản
nhất của điều khiển trượt cơ bản cũng như các gợi ý từ đó để
đến được điều khiển trượt bậc cao, hiện đang được nhắc tới
nhiều trong lĩnh vực điều khiển trượt chống rung (antichattering) cho hệ phi tuyến bất định.
A. Điều khiển trượt cơ bản
Xét hệ không dừng có tín hiệu vào u = (u1 , … , um )T ,
chứa thành phần bất định d (x , u , t ) , mô tả bởi:
x = f (x , u , d , t )

(1)

trong đó x ∈ Rn là vector trạng thái, f (⋅) là vector các hàm
liên tục và một mặt cong trơn (n − m ) chiều, thường...
1
Điu khin trượt cơ bn và trượt bc cao
Nguyn Doãn Phước
phuoc.nguyendoan@hust.edu.vn
Tóm tt: Trong thc tế ca điu khin và t động hóa thì vic phi điu khin h bt định là không th
tránh khi. Mt trong các phương pháp gii quyết bài toán điu khin h bt định như vy là điu khin
trượt. Đây là phương pháp điu khin được biết đến như mt gii pháp điu khi
n đơn gin, song li
mang đến mt cht lượng bn vng rt cao. Mc dù vy, do tín hiu điu khin to ra t b điu trượt
li là hàm không liên tc, nên s to ra hiu rung trong h thng. Đây là mt hiu ng nguy him và là
nguyên nhân làm gim tui th nhiu thiết b trong h thng. Bi vy vic nghiên cu gim hiu
ng
rung trong h điu khin trượt mang mt ý nghĩa ng dng vô cùng quan trng, k c cho ti ngày nay.
Bài viết này tng quan li nhng kết qu cơ bn nht ca điu khin trượt và gii pháp chng rung trong
h thng trượt bng điu khin trượt bc cao. Đây là gii pháp chng rung tng quát được tp trung
nghiên cu trong nhng năm gn
đây và cũng đã thu được nhiu kết qu ng dng mang tính thc tế
cao, so vi các gii pháp chng rung kinh đin khác.
I. ĐIU KHIN TRƯỢT CƠ BN
Theo dòng lch s được thng kê
li trong tài liu [9] thì điu khin
trượt ra đời khong đầu nhng năm
1960. Khi đó nn móng đầu tiên ca
điu khin trượt được xây dng bi
Emelyanov (nh), mt nhà điu khin
hc người Nga, dưới tên gi là
phương pháp điu khin h biến đổi
cu trúc (variable structure systems).
M
c dù xut hin sm như vy, song mãi đến khi có
nhng n phm xut bn bng tiếng anh đầu tiên, chng hn
như [8] ca Utkin năm 1977, tư tưởng điu khin trượt mi
vượt được ra khi biên gii nước Nga và dn được hoàn
thin, nâng tm tng quát c v lý thuyết cũng như ng dng
như chúng ta được biết đến
ngày hôm nay, đặc bit là các
ng dng vào h phi tuyến bt định, h nhiu đầu vào, ra, h
không liên tc, h phc hp, h có s chiu vô hn ln ....
Bài tng quan này s tóm tt li nhng kết qu cơ bn
nht ca điu khin trượt cơ bn cũng như các gi ý t đó để
đến được điu khi
n trượt bc cao, hin đang được nhc ti
nhiu trong lĩnh vc điu khin trượt chng rung (anti-
chattering) cho h phi tuyến bt định.
A. Điu khin trượt cơ bn
Xét h không dng có tín hiu vào
1
( , , )
T
m
uu= u ,
cha thành phn bt định
(, ,)tdxu , mô t bi:
(, ,,)t=
xfxud (1)
trong đó
n
Rx là vector trng thái, ()
f
là vector các hàm
liên tc và mt mt cong trơn
()nm chiu, thường được
gi là mt trượt, mô t bi vector gm
m hàm trơn:
()
12
(,) (,) , (,) , , (,) 0
T
m
tstst s t==sx x x x
(2)
cha tt c các qu đạo trng thái mong mun
()tx ca h
(theo mt ch tiêu cht lượng cho trước). Mt trượt (2) trên
thường gp dng tng quát, vì nó có dng không dng (cu
trúc mt trượt b thay đổi theo thi gian).
Nhiu trường hp, để đơn gin trong điu khin sau này
và khi điu kin cho phép, người ta ch cn s dng mt trượt
dng (có cu trúc không biến đổi theo thi gian):
()
12
() () , () , , () 0
T
m
ss s==sx x x x (3)
Nhim v ca điu khin trượt là phi xác định tín hiu
điu khin
u để đưa h (1) tiến v mt trượt (2) và gi nó li
trên đó.
Ta s ký hiu tín hiu điu khin cn tìm
u đó là:
khi ( , ) 0
khi ( , ) 0
eq
N
t
t
=
=
usx
u
usx
(4)
trong đó:
eq
u
là thành phn tín hiu gi ()tx li trên mt trượt
(equivalence principle), tc là nếu đã có:
00
(,)0t =sx vi
00
()t=xx
thì
eq
u
s phi to ra được:
(,) 0t =
sx khi
0
tt (5)
Hình H1 minh ha vai trò ca thành phn tín hiu này
đối vi qu đạo trng thái
()tx ca h.
N
u thành phn tín hiu làm cho ()tx tiến v mt
trượt. Như vy, trường hp mt trượt dng (3), khi s
dng hàm xác định dương:
1
()
2
T
V =sss
thì đủ để
()tx tiến v mt trượt là tín hiu điu khin
N
u phi to ra được:
() 0
T
V =<
sss khi () 0sx (6)
Điu kin (6) này được gi là điu kin trượt và s dng
vi mt trượt dng (3).
Khi đó các thành phn
,
eq N
uu s được xác định như sau:
Điu khin gi trên mt trượt
Khi h (1) là hvà có cu trúc affine:
(,) (,)tt=+
xfx xuH
Điều khiển trượt cơ bản và trượt bậc cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển trượt cơ bản và trượt bậc cao - Người đăng: Huê Mắm Tôm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Điều khiển trượt cơ bản và trượt bậc cao 9 10 895